Publicēts: 2017-08-17 15:06:04 CEST
Siguldas CMAS
Starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

Siguldas CMAS, AS, nerevidēts starpperiodu pārskats par pirmajiem sešiem 2017. gada mēnešiem

2017. gada pirmajos sešos mēnešos neto apgrozījums bija 538,3 tūkst. eiro, kas ir par 3,0 % vairāk nekā iepriekšējā gada pirmajos sešos mēnešos, bet peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa bija 61,5 tūkst. eiro – par 20,4 % jeb 10,4 tūkst. eiro lielāka, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu.

Komerciālā rentabilitāte 2017. gada pirmajos sešos mēnešos bija 11,4 %, attiecīgi 2016. gada attiecīgajā periodā tā bija  9,8 %.

 

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

  30.06.2017.
EUR
30.06.2016.
EUR
Neto apgrozījums 538 268 522 842
a) no lauksaimnieciskās darbības 538 268 522 842
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas 9 827 19 453
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 25 602 15 831
Materiālu izmaksas: (233 840) (234 564)
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas (166 390) (178 583)
b) pārējās ārējās izmaksas (67 450) (55 981)
Personāla izmaksas: (223 095) (219 253)
a) atlīdzība par darbu (175 704) (172 322)
b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (38 772) (38 191)
c) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas (8 619) (8 740)
Vērtības samazinājuma korekcijas: (23 667) (23 026)
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas (23 667) (22 958)
b) apgrozāmo līdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, ja tās pārsniedz tādas vērtības norakstījumu summas, kuras sabiedrība uzskata par parastām - (68)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (31 628) (30 242)
Ieņēmumi no līdzdalības: - 15
a) asociēto sabiedrību kapitālā - 15
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 61 467 51 056
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu (9 606) (11 598)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas 51 861 39 458
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 51 861 39 458
Peļņa uz 1 akciju (EPS) 0,123 0,093

 

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” ir viens no lielākajiem augstvērtīgas vaislas buļļu spermas ražotājiem un piegādātājiem Latvijā. Otra lielākā Sabiedrības pamatdarbības nozare ir piena analīžu veikšana. Sabiedrība veic arī citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus – konsultācijas liellopu selekcijas, ēdināšanas un turēšanas jautājumos, govju eksterjera vērtēšanu, govju mākslīgo apsēklošanu, pārraudzības datu pirmapstrādi.

         Valda Mālniece
         Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja
         Tālrunis: 67972040
         E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv


Siguldas_CMAS_2017_gada_6_menesu_parskats.pdf