Avaldatud: 2017-05-30 22:59:00 CEST
PRFoods
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

AS PRFoods aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused 30.05.2017

Tallinn, Eesti, 2017-05-30 22:59 CEST --

AS PRFoods (Aktsiaselts) aktsionäride üldkoosolek (Koosolek) toimus 30.05.2017 Nordic Hotel Forum „Arcturus“ saalis aadressil Viru väljak 3, Tallinn, Eesti.

Koosolek algas kell 16:30 ja lõppes 17:15. Koosolekul osales 22 aktsionäri, kes esindavad 71,00% kõikide aktsiatega esindatud häältest. Seega oli koosolek otsustusvõimeline.

Koosolek võttis vastu järgmised otsused:

1. 2016. a majandusaasta aruande kinnitamine

Aktsionärid otsustasid kinnitada Aktsiaseltsi 2016. a. majandusaasta aruanne korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamistulemused:

Hääled Häälte arv Osakaal koguhäältest (%)
Poolthääled 26 755 500 100,00%
Vastuhääled 0 0.00%
Erapooletud 0 0.00%
Ei hääletanud 100 0.00%
Kokku 26 755 600 100,00%

 

2. Kasumi jaotamise otsustamine

Aktsionärid otsustasid kanda 35 750 eurot reservkapitali ja ülejäänud osas kasumit mitte jaotada.

Hääletamistulemused:

Hääled Häälte arv Osakaal koguhäältest (%)
Poolthääled 26 729 408 99,90%
Vastuhääled 12 800 0.05%
Erapooletud 13 392 0.05%
Ei hääletanud 0 0.00%
Kokku 26 755 600 100%

 

3. Audiitori nimetamine 2017. a. majandusaastaks ja audiitori tasu määramine

Aktsionärid otsustasid määrata Aktsiaseltsi audiitoriks 2017. majandusaastaks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ja määrata audiitori tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Hääletamistulemused:

Hääled Häälte arv Osakaal koguhäältest (%)
Poolthääled 26 742 800 99.95%
Vastuhääled 0 0.00%
Erapooletud 12 800 0.05%
Ei hääletanud 0 0.00%
Kokku 26 755 600 100,00%

Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja Aktsiaseltsi põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 
452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee