Publicēts: 2017-05-18 15:02:16 CEST
Siguldas CMAS
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

Siguldas CMAS, AS, nerevidēta finanšu informācija par 2017. gada pirmajiem trim mēnešiem

2017. gada pirmajos trīs mēnešos neto apgrozījums bija 263,3 tūkst. eiro, kas ir par 2,9% vairāk nekā iepriekšējā gada pirmajos trīs mēnešos, bet peļņa pirms nodokļiem bija 34,2 tūkst. eiro – par 30,3 %, jeb 8,0 tūkst. eiro lielāka, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu.

Komerciālā rentabilitāte 2017. gada pirmajos trīs mēnešos bija 13,0 %, attiecīgi 2016. gada attiecīgajā periodā tā bija  10,3 %.

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

  31.03.2017.
EUR
31.03.2016.
EUR
Neto apgrozījums 263 344 255 909
a) no lauksaimnieciskās darbības 263 344 255 909
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas 14 858 (446)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 14 624 12 440
Materiālu izmaksas: (123 363) (110 483)
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas (87 135) (83 341)
b) pārējās ārējās izmaksas (36 228) (27 142)
Personāla izmaksas: (105 229) (103 328)
a) atlīdzība par darbu (82 889) (81 245)
b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (18 322) (18 049)
c) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas (4 018) (4 034)
Vērtības samazinājuma korekcijas: (12 107) (10 926)
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas (12 107) (10 858)
b) apgrozāmo līdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, ja tās pārsniedz tādas vērtības norakstījumu summas, kuras sabiedrība uzskata par parastām - (68)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (17 886) (16 891)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 34 241 26 275
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu (5 043) (6 555)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas 29 198 19 720
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 29 198 19 720
Peļņa uz 1 akciju (EPS) 0,069 0,047

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” ir viens no lielākajiem augstvērtīgas vaislas buļļu spermas ražotājiem un piegādātājiem Latvijā. Otra lielākā Sabiedrības pamatdarbības nozare ir piena analīžu veikšana. Sabiedrība veic arī citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus – konsultācijas liellopu selekcijas, ēdināšanas un turēšanas jautājumos, govju eksterjera vērtēšanu, govju mākslīgo apsēklošanu, pārraudzības datu pirmapstrādi.

         Valda Mālniece
         Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja
         Tālrunis: 67972040
         E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv


Siguldas_CMAS_2017_gada_3_menesu_finansu_informacija.pdf