Publicēts: 2017-04-30 19:34:09 CEST
AgroCredit Latvia
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

SIA "AgroCredit Latvia" revidēts 2016. gada pārskats

Mārupe, Latvia, 2017-04-30 19:34 CEST -- 2016. gadā SIA AgroCredit Latvia turpināja pakāpenisku izaugsmi. Kopējie uzņēmuma aktīvi gada beigās pārsniedza 5 milj. EUR, kas bija par 24% vairāk salīdzinot ar gada sākumu. Par trešdaļu tika palielināts pamatkapitāls.  Kopējie procentu ieņēmumi bija 620 tEUR, kas par 20% pārsniedza iepriekšējā gada rādītājus. Tika apstiprināta uzkrājumu veikšanas metodika un saskaņā ar to veikti uzkrājumi, lai konservatīvi kompensētu kredītrisku. Tas bija iemesls rentabilitātes samazinājumam salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kā arī iemesls ciparu korekcijai salīdzinot ar starpperiodu pārskatu.

Neskatoties uz to, ka gads bija graudkopjiem salīdzinoši nelabvēlīgs (zema graudu kvalitāte, nepiemēroti laikapstākļi kulšanas laikā, graudu cenu kritums), aizņēmēju maksāšanas kvalitāte saglabājās nemainīgi augstā līmenī un uzņēmums gada laikā nebija spiests norakstīt nevienu debitoru.

2017.gadā uzņēmums plāno tālāku attīstību, saglabājot mērenu izaugsmes tempu. Palielinot kredītresursu apjomu un piesaistot jaunas investīcijas, plānots sniegt pakalpojumus arvien plašākam klientu lokam.

Par SIA AgroCredit Latvia

Uzņēmums darbojas kopš 2011.gada un ir specializēts finanšu pakalpojumu sniedzējs lauksaimniekiem, pamatā graudkopjiem. Tiek piedāvāts sezonas finansējums nepieciešamo izejvielu iegādei un citu aprozāmo līdzekļu finansēšanai. Aizdevumu atmaksa notiek sezonas beigās pēc ražas nokulšanas un realizēšanas.

         Ģirts Vinters
         Valdes priekšsēdētājs
         Tel. +371 29445225
         girts.vinters@agrocredit.lv


AgroCredit_Latvia_GP_2016_IFRS_FINAL.pdf
Auditora atzinums.pdf