Publicerad: 2017-04-26 08:30:00 CEST
NAXS AB
Interimsrapport

Delårsrapport januari – Mars 2017

Stockholm, 26 april 2017

PRESSMEDDELANDE - NAXS AB(publ)

Delårsrapport januari – Mars 2017


Första kvartalet 2017

  • Resultat efter skatt uppgick till 10,6 (25,2) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,73 (1,69) SEK.
  • Substansvärdet uppgick till 811 MSEK (SEK 57,68 per aktie) per den 31 mars 2017, jämfört med 842 MSEK (SEK 56,69 per aktie) per den 31 december 2016. Som en följd av återköpen av egna aktier under första kvartalet har substansvärdet per aktie ökat trots att substansvärdet minskat under första kvartalet.
  • Nettokassan uppgick till 351 MSEK (24,98 SEK per aktie) per den 31 mars 2017, jämfört med 384 MSEK (25,85 SEK per aktie) per den 31 december 2016.

Vinstutdelning

Styrelsen har tidigare kommunicerat att den avser att göra utdelningen för verksamhetsåret 2016 beroende av hur mycket som distribuerats i form av återköp under första kvartalet 2017.
Styrelsen fastslog att den faktiska utdelningen att föreslås årsstämman kommer att beräknas som skillnaden mellan SEK 40.090.415,40 och det belopp som har distribuerats i form av återköp av egna aktier under perioden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 mars 2017. NAXS återköpte aktier för ett belopp av SEK 38.151.029 under perioden mellan 1 januari och 31 mars, 2017. Därför blir de återstående tillgängliga beloppet att utbetalas som utdelning för verksamhetsåret 2016 SEK 1.039.386,40, motsvarande SEK 0,13 per aktie. I perspektivet av det låga belopp som är tillgängligt att delas ut, efter de aktieåterköp som genomförts under första kvartalet, föreslår styrelsen årsstämman att ingen utdelning betalas för verksamhetsåret 2016.


Återköp av egna aktier

Styrelsen föreslår årsstämman 2017
att besluta om ett fortsatt mandat att göra återköp av egna aktier och om minskning av aktiekapitalet i kombination med en fondemission. Minskningen av aktiekapital skall genomföras genom att annullera de återköpta aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman 2017 och fondemissionen skall genomföras utan att utge nya aktier.

VD-kommentar

NAXS återköpte aktier aktivt under första kvartalet i enlighet med mandatet som gavs av årsstämman 2016, och detta i synnerhet genom att förvärva ett block motsvarande 5% av det totala antalet aktier. Ett sådant förvärv, som gjordes med en substansrabatt på 15% bedömdes vara kapitaleffektivt för bolaget och värdeskapande för aktieägarna. Vid slutet av första kvartalet uppgick NAXS innehav av egna aktier till 933.469 aktier vilket representerar 6,2% av det totala antalet aktier.

Som ett resultat av ovan nämnda aktieåterköp, minskade det totala substansvärdet något under första kvartalet, medan substansvärdet per aktie ökade med 1,7%, också påverkat av positiva värdeförändringar av NAXS investeringar i Private Equity fonder.

I januari genomförde NAXS ett åtagande uppgående till 50 MSEK till Mimir Invest, en nyetablerad, så kallad, ”special situations” fond. NAXS är av uppfattningen att, vid sidan av att Mimir befinner sig i en intressant nisch, så innebär Mimir investeringen en grad av diversifiering inom NAXS Private Equity strategi, och en investering som passar väl i nuvarande investeringsklimat. I mars gjorde NAXS också en mindre investering i MIPS AB i samband med bolagets notering på NASDAQ Stockholm. Dessa båda investeringar gjordes i enlighet med den utvidgade investerings policy som antogs av NAXS i januari 2016.


Lennart Svantesson

Ekonomisk översikt

  2017
1/1–31/3
2016
1/1–31/3
Resultat efter skatt, TSEK 10 583 25 193

 

  2017
31/3
2016
31/12
Andelar i private equity fonder, TSEK 458 255 458 701
Andelar i private equity fonder i % av eget kapital 57 55
Kvarstående investeringsåtaganden, TSEK 101 452 58 444
Total exponering mot private equity fonder, TSEK 559 707 517 145
Nettokassa, TSEK 351 388 383 807
Andelar i private equity fonder per aktie, SEK 32,58 30,89
Nettokassa per aktie, SEK 24,98 25,85
Eget kapital per aktie, SEK 57,68 56,69
Börskurs, SEK 49,80 49,40


Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: 073 311 00 11
Gösta Lundgren, CFO
Telefon: 070 710 47 88

Denna information är sådan information som Naxs AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2017 kl. 08.30 CET.

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se


NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)
Org. nr. 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm
Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.se


NAXS är ett bolag som investerar i Private Equity fonder med ett nordiskt fokus. Syftet är att göra den nordiska riskkapitalmarknaden tillgänglig för en bredare krets av investerare som även erbjuds likviditet genom NAXS marknadsintroducerade aktie.


Delårsrapport januari-mars 2017.pdf