Publicēts: 2017-04-28 11:56:00 CEST
Moda Kapitāls
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

Akciju sabiedrības "Moda kapitāls" revidēts gada pārskats par 2016.gadu.

Akciju sabiedrība "Moda kapitāls" publisko auditēto 2016.gada pārskatu un Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2016.gadu.

 AS "Moda kapitāls" auditētie finanšu rezultāti par 2016.gadu ir sekojoši: * Neto zaudējumi : 91.701,00 EUR (2015.gadā Neto zaudējumi: 108.057,00 EUR) * Neto apgrozījums 2016.gadā ir sekojošs: 1.206.260,00 EUR (2015.gadā Neto apgrozījums: 1.095.964,00 EUR)

AS “Moda Kapitāls” pamatdarbība ir īstermiņa kredītu izsniegšana pret kustamās mantas ķīlu, nekustamo īpašumu un patēriņa (bezķīlas) kredīti, kā arī dārgmetālu un mazlietotu sadzīves tehnikas priekšmetu tirdzniecība.

 

APVIENOTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS

 

        2016
      EUR
        2015
        EUR
 
Neto apgrozījums 1 206 260 1 095 964
Finanšu ieņēmumi 1 281 250 1 373 717
Pārdoto preču izmaksas -992 968 -900 396
Finanšu izmaksas -418 198 -428 937
Bruto peļņa 1 076 344 1 140 348
     
Pārdošanas izmaksas -787 648 -795 882
Administrācijas izmaksas -303 708 -337 283
Pārējie ieņēmumi 22 891 15 557
Pārējās izmaksas -65 350 -146 045
Peļņa vai zaudējumi pirms ienākuma nodokļa -57 471 -123 305
     
Uzņēmuma ienākuma nodoklis -34 230 15 248
Neto peļņa vai zaudējumi -91 701 -108 057
Citi ienākumi (zaudējumi) 81 999 0
Kopēji ienākumi -9 702 -108 057

 

FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS

 

     2016
   EUR
          2015
         EUR
 
AKTĪVS    
Ilgtermiņa ieguldījumi    
Nemateriālie ieguldījumi 51 359 44 739
Pamatlīdzekļi 597 061 587 128
Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi 142 142
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 648 562 632 009
     
Apgrozāmie līdzekļi    
Krājumi 1 123 520 1 105 387
Aizdevumi un pircēju parādi 2 137 805 2 212 807
Pārējie apgrozāmie līdzekļi 41 695 44 086
Nauda un naudas ekvivalenti 240 394 285 218
Apgrozāmie līdzekļi kopā 3 543 414 3 647 498
     
AKTĪVS KOPĀ 4 191 976 4 279 507

 

PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS

 


    
PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS
   2016
   EUR
          2015
          EUR
 
Pašu kapitāls    
Akciju kapitāls 426 862 426 862
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 156 093 61 820
Nesadalītā peļņa/ (uzkrātie zaudējumi) -274 405 -168 249
Pašu kapitāls kopā 308 550 320 433
     
Saistības    
Ilgtermiņa saistības    
Aizņēmumi 3 323 152 3 339 172
Atliktā ienākuma nodokļa saistības 54 435 7 049
Ilgtermiņa kreditori kopā 3 377 587 3 346 221
     
Īstermiņa saistības    
Aizņēmumi 369 317 494 631
Parādi piegādātājiem un citi kreditori 136 522 118 222
Īstermiņa saistības kopā 505 839 612 853
     
Saistības kopā 3 883 426 3 959 074
     
PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS KOPĀ 4 191 976 4 279 507

 

  IEPRIEKŠĒJO PERIODU KĻŪDAS

Sastādot finanšu pārskatu par 2016. gadu, tika konstatēts, ka 2011. gadā tika kļūdaini noteikta un atzīta ilgtermiņa pārvērtēšanas rezerve. Saskaņā ar Starptautisko grāmatvedības standartu Nr.8 "Grāmatvedības politikas, grāmatvedības aplēšu izmaiņas un kļūdas", Sabiedrība šo korekciju iegrāmatoja 2016. gadā, bet gada pārskatā atspoguļoja retrospektīvi.  

Labojumu rezultātā Sabiedrības peļņa par 2015.gadu palielināta par 2181 EUR, pašu kapitāls 2015.gada 31.decembrī samazināts par 9814 EUR un sastāda 320433 EUR

         Guntars Zvīnis
         AS Moda kapitāls
         valdes loceklis
         tālr: +37167344234
         epasts: guntars@emoda.lv


Moda kapitāls, AS revidēts 2016.GP LAT.PDF
Zverinata revidenta zinojums par 2016.gada parskatu.pdf
Moda kapitāls, AS Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2016.gadu.PDF
Pazinojums par korporativo parvaldibu 2016.gada.PDF