Offentliggjort: 2017-04-24 17:04:45 CEST
SmallCap Danmark, Investeringsforening
Forløb af generalforsamling

Børsmeddelelse nr. 10.2017, Forløb af ordinær generalforsamling

Investeringsforeningen SmallCap Danmark (CVR nr. 29218153) afholdte mandag d. 24. april 2017 kl. 16.00 hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10, DK-1256 København K ordinær generalforsamling.

Indkaldelse, dagsorden og de fulde forslag fremgår af børsmeddelelse nr. 08.2017 af d. 30. marts 2017.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Jens Ahrendt, Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab til dirigent. Dirigenten konstaterede, at general­for­samlingen var rettidigt varslet og beslutningsdygtig.

 

Dagsordenpunkt 1, Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Bestyrelsesformand Niels Roth redegjorde for udviklingen i 2016 i hovedtræk, herunder foreningens resultat, foreningens afkast og udviklingen i benchmark samt forvent­ningerne til resultatudviklingen i 2017.

Forud for generalforsamlingen havde foreningen offentliggjort delårs­rapport for 1. kvartal 2017. Formanden orienterede kort om udviklingen i 1. kvartal 2017 og oplyste kvartalets resultat og afkast i hovedtal.

Beretningen blev taget til efterretning.

 

Dagsordenpunkt 2, Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelses­medlemmernes honorar, jf. vedtægternes §18, stk. 6.

Direktør Christian Reinholdt gennemgik aktiemarkedsudviklingen i 2016 og udviklingen i foreningens investeringer, samt opsummerede hovedtallene fra foreningens resultatop­gørelse og balance.

Christian Reinholdt redegjorde kort for reglerne om udlodning, herunder begrebet mini­mums­udlodning. Bestyrelsens forslag om ikke at udlodde udbytte for 2016 skulle ses i lyset af disse regler.

Årsrapporten, udbyttet og bestyrelsesmedlemmernes honorar blev godkendt.

 

 

Dagsordenspunkt 3, Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen

Der var ikke fremsat forslag.

 

Dagsordenspunkt 4, Valg af medlemmer til bestyrelsen

I henhold til vedtægternes § 18, stk. 3 er alle bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år.

Bestyrelsesmedlemmerne Niels Roth, Per Søndergaard Pedersen og Merete Jørgensen genopstillede og blev genvalgt. Som nyt medlem blev indvalgt Torben Nordquist.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen uændret med Niels Roth som formand.

 

Dagsordenspunkt 5, Valg af revisorer

KPMG P/S blev valgt som revisor.

 

Dagsordenspunkt 6, Eventuelt

Der var ikke yderligere emner til behandling.

 

 

Bilagt dette referat er kopi af de slides, der blev anvendt til præsentation under de enkelte dagsordenspunkter.

 

Således passeret.

 

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen SmallCap Danmark

 

 

 

Bestyrelsen

 

Bilag: Slides fra ordinær generalforsamling d. 24. april 2017

 


SCDIF AGM 2017.pdf
IF_10_2017_ForløbAGM_240417.pdf