Publicēts: 2017-04-21 15:19:55 CEST
Siguldas CMAS
Akcionāru sapulces lēmumi

Siguldas CMAS, AS, kārtējās akcionāru sapulces 2017. gada 21. aprīlī lēmumi

1. Apstiprināt akciju sabiedrības valdes un padomes ziņojumus par 2016. gada pārskatu.
2. Apstiprināt 2016. gada pārskatu.
3. No iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas 850 184,99 EUR izmaksāt dividendēs 63 366,00 EUR, kas ir 0,15 EUR par vienu akciju. Pārskata gada peļņu 85 322,06 EUR atstāt nesadalītu. Noteikt dividenžu aprēķina datumu: 2017. gada 15. maijs un izmaksas datumu: 2017. gada 22. maijs.
4. Atbrīvot valdes un padomes locekļus, kā arī revidentu no atbildības par darbību 2016.gadā un atteikties no prasību celšanas pret viņiem.
5. Par sabiedrības revidentu ievēlēt zvērinātu revidenti Viju Dzeni, sertifikāta Nr.108, SIA V. Dzenes Audits, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 120. Noteikt revidentam atlīdzību par 2017. gada pārskata revīzijas veikšanu 1 600,00 EUR. Pie minētās summas papildus tiek pievienots pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.
6. Ievēlēt padomē uz trim gadiem Initu Bedrīti, Maiju Beču, Jekaterinu Kreisi, Baibu Mecauci un Marutu Niedrīti.
Jaunievēlētā Baiba Mecauce, veterinārārste, kam pieder 10 304 sabiedrības akcijas, vairāk nekā 10 gadu ir projektu vadītāja SIA "A.Medical".
Jaunievēlētā Maruta Niedrīte, kam pieder 8 307 sabiedrības akcijas, kopš 2013. gada ir SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” galvenā grāmatvede.
Noteikt katram padomes loceklim atlīdzību 150,00 EUR mēnesī.
Vienlaicīgi informējam, ka sabiedrības padomes sēdē 2017.gada 21. aprīlī atkārtoti par padomes priekšsēdētāju ievēlēta Inita Bedrīte un par padomes priekšsēdētājas vietnieci – Maija Beča.
7. Revīzijas komitejas funkcijas uz trim gadiem uzdot pildīt padomei bez papildu atlīdzības.

Visi lēmumi pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.


AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” valde

         Valda Mālniece
         Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja, valdes locekle
         Tālrunis: 67972040
         E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv