Paskelbta: 2017-04-21 14:59:24 CEST
AB "Klaipėdos nafta"
Metinė informacija

AB „Klaipėdos nafta“ 2016 m. metinė informacija

AB „Klaipėdos nafta“, kodas 110648893, buveinė registruota adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), 2017 m. balandžio 21 d. įvykęs eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino AB „Klaipėdos nafta“ audituotas finansines ataskaitas už 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.

  • AB „Klaipėdos nafta“ 2016 m. pardavimo pajamos siekia 103.839 tūkst. Eur, arba 5,3% mažiau lyginant su 2015 m. (109.702 tūkst. Eur);
  • Bedrovės grynasis pelnas 13.794 tūkst. Eur, kuris yra 37,4% mažesnis lyginant su 2015 m. (22.036 tūkst. Eur), grynojo pelno marža - 13,3 proc. (2015 m. – 20,1 proc.);
  • Bendrovės 2016 m. EBITDA siekia 28.446 tūkst. Eur, arba 23,4% mažiau, lyginant su 2015 m. atitinkamu periodu (37.136 tūkst. Eur); EBITDA marža – 27,4 proc. (2015 m. – 33,9 proc.).

 

Vadovybės komentaras:

Praėjusius metus neabejotinai galime pavadinti augimo metais. Veiklos apimtys 2016 m. reikšmingai išaugo: tiek naftos, tiek ir SGD terminalų veiklos apimtys pasiekė rekordines veiklos apimtis. Viso Klaipėdos uoste per KN valdomus terminalus perkrauta 8,2 mln. t krovinių, kas sudaro apytikriai 20% viso Klaipėdos uosto krovos.

KN naftos terminaluose Klaipėdoje bei Subačiuje iš viso 2016 m. perkrauta 7,3 mln. tonų naftos produktų arba 13,6 proc. daugiau lyginant su 2015 m., kuomet perkrauta beveik 6,5 mln. t. Reikšmingai išaugęs naftos produktų krovos srautas parodė, kad KN terminalas profesionaliai ir efektyviai įvykdo krovos paslaugas. Pagrindinė priežastis dėl krovos augimo siejama su AB „ORLEN Lietuva“ naftos produktų krovos rezultatais, kurie nuo 2005 m. – geriausi. Praėjusiais metais tranzitiniai krovinių srautai iš Baltarusijos gamyklų taip pat buvo didesni, nepaisant šių krovinių srautų sumažėjimo antroje metų pusėje. 

SGD terminalo išdujinimas per 2016 m. sudarė 14,6 mln. MWh arba 3,2 karto daugiau, lyginant su 2015 m. atitinkamu periodu, kai išdujinta 4,6 mln. MWh. Tai didžiausios laivo-saugyklos „INDEPENDENCE“ veiklos apimtys per veiklos istoriją. Galima teigti, jog 2016 m. SGD terminalo rezultatai atliepia rinkos poreikį bei užtvirtina SGD terminalo, kaip energetinio šaltinio naudą. Pažymėtina, jog praėjusiais metais tam tikrais laikotarpiais beveik 100% Lietuvoje suvartojamų dujų buvo importuojama per SGD terminalą.

Lygiagrečiai sėkmingai vykdomoms naftos produktų ir SGD krovos veikloms, įgyvendinome keletą investicinių projektų, kurie numatyti 2016 - 2020 m. KN strategijoje. Šie projektai užtikrins mūsų valdomos infrastruktūros optimalų veikimą, veiklų efektyvumą  ir plėtrą.

AB „Klaipėdos nafta“ 2016 m. finansiniai rezultatai įrodo intensyvią ir efektyvią KN veiklą. Nepaisant išaugusių veiklos apimčių bei vystomų projektų, profesionaliai suvaldytos Bendrovės sąnaudos ir užtikrinta aukšta grąža akcininkams. Ataskaitiniu periodu nuosavo kapitalo grąža sudaro 7,1 proc., EBITDA marža – 27,4 proc.

2016 m. KN naftos terminalų pajamos sudarė 34,1 mln. Eur, kurios, lyginant su 2015 m. krovos pajamomis (37,3 mln. Eur), sumažėjo 8,5 proc. Pasikeitusi situacija naftos produktų krovos rinkoje pakoregavo teikiamų paslaugų kainodarą bei perkrovos sutarčių struktūrą, dėl ko sumažėjo šios veiklos pardavimo pajamos.

KN valdomo SGD terminalo pajamos per 2016 m. sudarė 67,0 mln. Eur, kai per 2015 m. - 69,9 mln. Eur. Pajamų sumažėjimas susijęs su mažesniais gamtinių dujų vartojimo pajėgumais. Atkreiptinas dėmesys, jog SGD terminalo pelno lygis apsprendžiamas pagal numatytą reguliavimą LR galiojančių teisės aktų tvarka ir bus kompensuotas per kitus laikotarpius.

Pridedama:

1. Patvirtintos AB „Klaipėdos nafta“ 2016 metų finansinės ataskaitos, parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada bei 2016 metų Bendrovės metiniu panešimu;

2. Finansinių rezultatų pristatymas už finansinius metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d.

  

 

         Finansų ir administravimo departamento direktorius Marius Pulkauninkas, tel. 8 46 391763


IFRS_2016_LTL.pdf
KN_veiklos rezultatai_2016_LT.pdf