Paskelbta: 2017-04-21 14:32:51 CEST
Orion Asset Management
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas dėl šaukiamo IKKB “OMX Baltic Benchmark Fund” pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ir sprendimų projektų

Vilnius, Lietuva, 2017-04-21 14:32 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Pranešimas dėl šaukiamo IKKB “OMX Baltic Benchmark Fund” pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ir sprendimų projektų.  

 

IKKB „OMX Baltic Benchmark Fund“, kodas 111713358, buveinė A. Tumėno g. 4, Vilnius (toliau „Bendrovė“, kuri valdoma UAB “Orion Asset management”, kodas 111707985, buveinė A. Tumėno g. 4, Vilnius (toliau – „Valdymo įmonė“), šauktas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas 2017 m. balandžio 20 d. 11 val. neįvyko.

 

Valdymo įmonės iniciatyva ir sprendimu, 2017 m. gegužės 5 d. 11 val. šaukiamas pakartotinis eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau - „Susirinkimas“), kuris įvyks Vilniuje A. Tumėno g. 4, B korpusas (vakarų įėjimas), 7 aukštas. Susirinkimo apskaitos data 2017 m. balandžio 28 d.

 

Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis.

 

A.         Susirinkimo darbotvarkė

 

Susirinkimo darbotvarkė:

 

1.         Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas už 2016 metus.

 

2.         Bendrovės pelno (nuostolio) už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d., paskirstymas.

 

B.         Sprendimų projektai

 

1.         Patvirtinti Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį už 2016 metus.

 

2.         Pasibaigus finansiniams metams (pasibaigusiems 2016m. gruodžio 31 d.) paskirstyti Bendrovės pelną (nuostolius) taip:

 

a.         Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje –219 586 EUR;

b.         Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) – 343 241EUR;

c.         Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas – nėra.

d.         Pervedimai iš rezervų – nėra.

e.         Akcininkų įnašai nuostoliam padengti – nenurodyta.

f.          Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje –  nėra.

g.         Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą – nėra.

h.         Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti – nėra.

i.           Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus  - nėra.

j.           Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti – nėra.

k.         Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) – nėra.

l.           Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje – nėra.

 

 

 

 

C.         Balsavimo tvarka

 

Visuotinio akcininko susirinkimo iniciatorius nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, patalpinti tinklalapyje www.am.orion.lt, meniu skiltyje “Fondų valdymas”, punkte “OMX Baltic Benchmark Fund”, “Naujienos”. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti iniciatoriaus buveinėje (Vilniuje A. Tumėno g. 4, B korpusas (vakarų įėjimas), 7 aukštas darbo dienomis nuo 11 iki 12 val. ir nuo 14 iki 16 val.

 

Registruodamiesi dalyvauti Susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus.

 

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu Susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinimas.

 

Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Valdymo įmonei elektroniniu paštu adresu oam@orion.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą 16 valandos.

 

Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.

 

Nėra patvirtinta speciali įgaliojimo forma visuotiniam akcininkų susirinkimui.

 

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį.

 

Jeigu akcininkas raštu pareikalauja Valdymo įmonė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas.

 

Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateikiamas Susirinkimo iniciatoriui, siunčiant registruotu laišku buveinės adresu, arba pristatant tiesiogiai. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki Susirinkimo.

 

Tinklalapyje www.am.orion.lt , meniu skiltyje “Fondų valdymas”, punkte “OMX Baltic Benchmark Fund”, “Naujienos”, pateikiama ši informacija ir dokumentai:

 

-          pranešimas apie Susirinkimo šaukimą;

-          sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui;

-          bendrojo balsavimo biuletenio forma.

 

 

 

 

 

D.         Darbotvarkės ir sprendimų projektų pildymo bei klausimų uždavimo tvarka

 

Šaukiamame Susirinkime galioja tik neįvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė, kuri negali būti papildoma klausimais, kurie nebuvo įtraukti į neįvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę.

 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti Susirinkimo darbotvarkę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu.

 

Siūlymai raštu darbo dienomis iki 9.00 valandos gali būti pristatomi į Valdymo įmonės buveinę arba išsiunčiami registruotu laišku. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti pateikiami Susirinkimo pirmininkui, jam paskelbus Susirinkimo darbotvarkę, bet ne vėliau kaip Susirinkimui pradėjus svarstyti darbotvarkės klausimus. Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami adresu oam@orion.lt. Susirinkime bus svarstomi iki 2017 m. gegužės 5 dienos 9.00 valandos šiuo elektroniniu paštu gauti nauji sprendimų projektų siūlymai, kurie įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę.

 

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami raštu buveinės adresu, arba elektroniniu paštu oam@orion.lt ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo.

 

 

 

PRIDEDAMA.

1.     VAS balsavimo biuletenis.

2.     Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 m.

 

 

Pagarbiai,

UAB „Orion Asset Management“

Generalinis direktorius

Ramūnas Baranauskas


VAS balsavimo biuletenis pakartotinis.pdf
Pranešimas dėl pakartotinio eilinio visuotinio OMXBaltic Benchmark Fund ....pdf