Paskelbta: 2017-04-21 14:27:13 CEST
AB "Klaipėdos nafta"
Pranešimas apie esminį įvykį

Pasibaigė AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos ir audito komiteto kadencija

Informuojame, kad 2017 m. balandžio 21 d. įvykus AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) visuotiniam akcininkų susirinkimui pasibaigė AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos kadencija, kaip tai numato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 31 str. 4 d. Audito komiteto narių kadencija pasibaigė kartu su stebėtojų tarybos kadencija.  

Kandidatai į Bendrovės stebėtojų tarybą bus renkami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“. Audito komiteto narius renka stebėtojų taryba

         Marius Pulkauninkas, Finansų ir administravimo departamento direktorius, +370 46 391 763