Julkaistu: 2017-04-06 15:15:37 CEST
Zeeland Family Oyj
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

ZEELAND FAMILY OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 6.4.2017

Zeeland Familyn yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 2016 osinkoa 0,08 euroa osakkeelta

HELSINKI, 2017-04-06 15:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --    

Zeeland Family Oyj:n (”Yhtiö”) tänään pidetty varsinainen yhtiökokous teki seuraavat päätökset:. 

1. Vahvisti Yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.2016 – 31.12.2016. 

2Päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö jakaa 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella osinkoa 0,08 euroa osakkeelta muille kuin yhtiön hallussa oleville osakkeille ja että loppuosa voittovaroista siirretään voitto/tappiotilille. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi osingonmaksun täsmäytyspäivänä 10.4.2017. Osinko maksetaan 19.4.2017.

3. Päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kustannusten korvaus Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan ja valitsi edelleen tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemen ja varatilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Veikko Terhon.

4. Päätti, että alkavalle toimikaudelle valitaan yhteensä kuusi (6) hallituksen varsinaista jäsentä. Lisäksi päätettiin, että hallituspalkkiot säilyvät ennallaan siten, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 20 000 euroa toimikaudelta ja hallituksen kunkin muun jäsenen palkkio on 7 000 euroa toimikaudelta ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaan ja että muita kokouspalkkioita ei makseta.

Puolet vuosipalkkiosta käytetään yhtiön osakkeiden hankkimiseen hallituksen jäsenten lukuun Nasdaq First North -markkinapaikalta neljän viikon kuluessa siitä, kun Yhtiön neljännesvuositulostiedote 1-3/2017 on julkistettu. Osakkeina maksettavan palkkion osuus voidaan suorittaa myös luovuttamalla Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita neljän viikon kuluessa siitä, kun Yhtiön neljännesvuositulostiedote 1-3/2017 on julkistettu. Mikäli tässä tarkoitettu osakkeina maksettavan palkkion maksu ei sisäpiirisäännökset huomioiden ole mahdollista neljän viikon ajankohtana, toteutetaan osakkeina maksettavan palkkion maksu ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista tai osakkeiden luovuttamista ei voida toteuttaa Yhtiöstä johtuvasta syystä vuoden 2017 loppuun mennessä tai hallituksen jäsenestä johtuvan tai muun syyn vuoksi, maksetaan vuosipalkkio kokonaisuudessaan rahana.

5. Päätti valita hallituksen jäseniksi hallituksen nykyiset jäsenet Marko Häkkisen, Juha Impolan, Lasse Järvisen, Ville Skogbergin, Jari Tuovisen ja Elina Yrjölä-Suhosen toimikaudeksi, joka päättyy yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6. Päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti aiemmat valtuudet peruuttaen valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään 139 786 kappaletta, mikä vastaa enintään 10,00 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista tämän kokouskutsun päivänä. Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla Helsingin Pörssin ylläpitämän Nasdaq First North -markkinapaikan kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken arvoon. 

Hallitus on valtuutettu muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta käytetään yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa omien osakkeiden hankkimiseen on painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 30.6.2018 asti.

7. Päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti aiemmat valtuudet peruuttaen valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä on yhteensä enintään 600 000 osaketta, joka vastaa enintään noin 30 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista valtuutuksen perusteella tehtävällä päätöksellä annettujen ja/tai luovutettujen osakkeiden ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden jälkeen.

Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta käytetään yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 30.6.2018 asti.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa Yhtiön hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jari Tuovisen ja varapuheenjohtajaksi Marko Häkkisen.  

 

ZEELAND FAMILY OYJ
 

Hallitus

  

Lisätietoja:                                                                    


Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, Zeeland Family Oyj
Puhelin +358 40 566 1331

Yhtiön Certified Adviserina (Hyväksytty Neuvonantaja) toimii Merasco Oy
Puhelin +358 9 6129 670.

JAKELU:

Nasdaq Helsinki 
www.zeelandfamily.fi