Publicēts: 2017-04-06 15:22:43 CEST
Siguldas CMAS
Akcionāru sapulces lēmumi

Siguldas CMAS, AS, kārtējās akcionāru sapulces 2017. gada 21. aprīlī lēmumu projekts

1. Apstiprināt akciju sabiedrības valdes un padomes ziņojumus par 2016. gada pārskatu.

2. Apstiprināt 2016. gada pārskatu.

3. No iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas 850 184,99 EUR izmaksāt dividendēs 63 366,00 EUR, kas ir 0,15 EUR par vienu akciju. Pārskata gada peļņu 85 322,06 EUR atstāt nesadalītu. Noteikt dividenžu aprēķina datumu: 2017. gada 15. maijs un izmaksas datumu: 2017. gada 22. maijs.

4. Atbrīvot valdes un padomes locekļus, kā arī revidentu no atbildības par darbību 2016.gadā un atteikties no prasību celšanas pret viņiem.

5. Par sabiedrības revidentu ievēlēt zvērinātu revidenti Viju Dzeni, sertifikāta Nr.108, SIA V. Dzenes Audits, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 120. Noteikt revidentam atlīdzību par 2017. gada pārskata revīzijas veikšanu 1 600,00 EUR. Pie minētās summas papildus tiek pievienots pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.

6. Ievēlēt padomi piecu cilvēku sastāvā uz trim gadiem un noteikt katram padomes loceklim atlīdzību EUR 150,00 mēnesī.

7. Revīzijas komitejas funkcijas uz trim gadiem uzdot pildīt padomei bez papildu atlīdzības.

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” valde

         Valda Mālniece
         Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja, valdes locekle
         Tālrunis: 67972040
         E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv