Offentliggjort: 2017-03-30 12:58:47 CEST
SmallCap Danmark, Investeringsforening
Indkaldelse til generalforsamling

Børsmeddelelse nr. 08.2017, Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen SmallCap Danmark (CVR nr. 29218153) mandag d. 24. april 2017 kl. 16.00 hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10, DK-1256 København K.

I henhold til vedtægternes § 15 er dagsordenen som følger:

1.    Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

2.    Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. vedtægternes § 18, stk. 6.

3.    Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.

Der er ikke fremsat forslag.

4.    Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår:

Genvalg af Niels Roth

Genvalg af Per Søndergaard Pedersen

Genvalg af Merete Jørgensen

Bestyrelsesmedlemmernes ledelseshverv fremgår af foreningens hjemmeside

5.    Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår valg af KPMG P/S.

6.    Eventuelt.

Ethvert medlem af foreningen har sammen med en evt. rådgiver ret til at deltage i general­forsamlingen. Adgangskort til at møde på generalforsamlingen kan rekvireres ved henvendelse til Computershare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte med oplysning om VP-konto­num­mer. Stemmeret kan kun udøves for de andele, som mindst 7 dage forud for general­forsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger (eller deponeret hos depotselskabet). Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig på betingelse af, at denne fremlægger skriftlig, dateret fuldmagt. Fuldmagtsblanketter skal være Computershare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte, fax: 45 46 09 98 i hænde senest den 20. april 2017 kl. 23.59.

Foreningens fulde årsrapport for 2016 samt dagsordenen med de fuldstændige forslag vil være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor senest 8 dage før generalforsamlingen og kan findes på foreningens hjemmeside www.smallcap.dk.

   

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen SmallCap Danmark

 

Bestyrelsen


IF_08_2017_AGM_300317.pdf