Paskelbta: 2017-03-20 18:34:50 CET
SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate”
Visuotinis akcininkų susirinkimas

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai

Vilnius, Lietuva, 2017-03-20 18:34 CET -- SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ Valdymo įmonės iniciatyva ir sprendimu 2017 m. balandžio 11 d. 9 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14, šaukiamas visuotinis SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ (įmonės kodas 152105644, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14) akcininkų susirinkimas.

Akcininkų registravimo pradžia nuo 8:30 val.

Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tie asmenys, kurie yra SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (apskaitos diena yra 2017 m. balandžio 4 d.).

Visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos diena nustatyta 2017 m. balandžio 26 d.

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Supažindinimas su SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotu metiniu pranešimu.

2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ finansines ataskaitas.

3. Konsoliduoto ir SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

4. Dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ pelno paskirstymo.

5. Dėl audito komiteto nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo.

6. Dėl audito komiteto narių atšaukimo ir naujų išrinkimo.

7. Dėl atlyginimo nepriklausomiems audito komiteto nariams nustatymo.

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

 1. Supažindinimas su SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotu metiniu pranešimu.

  Akcininkai supažindinami su SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotu metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
   
 2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ finansines ataskaitas.

  Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
   
 3. Konsoliduoto ir SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

  Patvirtinti konsoliduotą ir SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinius.
   
 4. Dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ pelno paskirstymo.

  SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ pelną paskirstyti taip:
Straipsniai (tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje 1 091
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 4 710
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) (242)
Pervedimai iš rezervų -
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti -
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso 5 559
Pelno paskirstymas: (1 025)
- į įstatymo numatytus rezervus (236)
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti -
- į kitus rezervus -
- dividendai* (789)
- metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai -
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 4 534

*Skiriama 0,012 EUR vienai akcijai

5. Dėl audito komiteto nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo.

Patvirtinti SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ audito komiteto nuostatų naują redakciją (pridedama).

6. Dėl audito komiteto narių atšaukimo ir naujų išrinkimo.

Atšaukti Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną iš SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ audito komiteto narių. Į SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ audito komitetą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti Danguolę Pranckėnienę (nepriklausoma nare) ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu).

7. Dėl atlyginimo nepriklausomiems audito komiteto nariams nustatymo.

Už darbą SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ audito komitete nustatyti ne didesnį nei 145 eurų per valandą atlyginimą. Pavesti bendrovės Valdymo įmonei nustatyti atlyginimo mokėjimo audito komiteto nariams tvarką.

Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ patalpose, esančiose Gynėjų g. 14, Vilniuje darbo valandomis.
Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - akcininko paaiškinimą (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų). Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo; (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, bet kuriuo metu iki visuotinių akcininkų susirinkimo dienos (raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai) ar raštu susirinkimo metu (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų); (iii) iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai.

Akcininkas, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.
Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti bendrovei ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir pateiktas pranešimas turi būti rašytiniai ir gali būti pateikiami bendrovei elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.
Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį, tokiu atveju reikalavimas pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą netaikomas. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama bendrovės interneto svetainėje. Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Užpildytas ir akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ adresu Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius, registruotu paštu.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Informacija, susijusi su šaukiamu visuotiniu akcininkų susirinkimu (pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, informacija apie bendrovės akcijas, sprendimų projektai ir t.t.), yra pateikiama SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ interneto svetainėje adresu www.invlbalticrealestate.com

         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
         Vytautas Bakšinskas
         El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com


Audito komiteto nariai.pdf
Bendrasis balsavimo rastu biuletenis.pdf
Audito komiteto_ataskaita 2016.pdf
AB INVL Baltic Real Estate 2016 audituota informacija.pdf
Audito komiteto nuostatai 20160320.pdf