Avaldatud: 2017-03-10 15:45:00 CET
Tallinna Kaubamaja Grupp
Börsiteade

Läti Vabariigi administratiivse ringkonnakohtu otsus KIA Auto AS-i ja Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i osas

10. märtsil 2017 tegi Läti Vabariigi administratiivne ringkonnakohus esimese kohtuastmena otsuse Läti Konkurentsiameti poolt 7. augustil 2014 tehtud otsuse õiguspärasuse suhtes, mis puudutab Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i ja tema tütarettevõtet KIA Auto AS-i (esialgne börsiteade 21. augustil 2014).

Konkurentsiameti otsus väitis, et vastavalt ajavahemikul 2004 kuni 2009 kehtinud garantiitingimustele kohustusid KIA sõiduauto omanikud garantii kehtivuse säilimiseks teostama oma sõidukite korralist hooldust vaid ametlikes KIA autohoolduse teenindustes ja kasutama sõiduauto remondiks ainult KIA originaalvaruosi. Sellist olukorda käsitleti Läti konkurentsiseaduse artikli 11 rikkumisena KIA edasimüüjate ja teeninduste võrgustiku poolt. KIA Auto AS-ile määrati trahv suuruses 135 tuhat eurot, millest 95 tuhat eurot määrati solidaarselt Tallinna Kaubamaja Grupp AS-ile.

KIA Auto AS ja Tallinna Kaubamaja Grupp AS ei nõustunud Läti Konkurentsiameti otsusega, kuna kogu süüdistus põhines ühel ainsal garantiiremondi teostamisest keeldumise juhtumil kolmanda osapoole poolt, kes kohtus kinnitas, et KIA Auto AS ei olnud garantiiremondist keeldumise otsusega seotud ning tegu oli nende iseseisva otsusega ning garantiitööde teostamisest keeldumiseks esinesid muud objektiivsed asjaolud. Aastatel 2004-2009 kehtinud Kia garantiitingimuste kohaselt võis Kia sõiduautosid hooldada ka sõltumatutes remonditöökodades, kuid hooldustööde kvaliteedi ja sõitjate turvalisuse tagamiseks oli seatud garantii kehtivuse eeldusena tingimus, et sõltumatutes remonditöökodades teostatud hooldustööd vaadatakse volitatud esinduses tasuta üle kontrollimaks nende vastavust tootja kehtestatud standarditele. Läti Konkurentsiamet ei analüüsinud garantiitingimusi piisava põhjalikkusega ning tõlgendas neid selliselt, et sõltumatutes remonditöökodades hoolduse teostamine oli piiratud. Lisaks puudus Läti Konkurentsiametil õiguslik alus järeldada, et Tallinna Kaubamaja Grupp AS oleks saanud olla tekkinud olukorra eest vastutav KIA Auto AS-iga ühiselt või eraldi, kuna Tallinna Kaubamaja Grupp AS ei olnud seotud KIA Auto AS-i garantiitingimusi puudutavate otsustega ja on kõigest viimase valdusühing.

Läti Vabariigi administratiivne ringkonnakohus jättis Läti Konkurentsiameti otsuse jõusse, jättes seejuures täielikult arvesse võtmata KIA Auto AS-i ja Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i poolt asjas esitatud arvukad põhjendused ja avaldused, sh tunnistajate ütlused ja klientide seas läbiviidud uuringud.

KIA Auto AS ja Tallinna Kaubamaja Grupp AS ei nõustu kõnealuse kohtuotsusega ja esitavad sellele ühe kuu jooksul peale otsuse tervikteksti kättesaamist kassatsioonkaebuse. Hetkel ei ole Läti teise astme administratiivkohtu 10. märtsi 2017 otsus veel jõustunud.

         Raul Puusepp
         Juhatuse esimees
         Tel 731 5000