Publicēts: 2017-02-28 12:16:26 CET
Moda Kapitāls
Finanšu informācija

AS "Moda kapitāls" nerevidētais konsolidētais starpperiodu pārskats par 2016.gada 12.mēnešiem

AS "Moda kapitāls" nerevidētie finanšu rezultāti par 2016.gada 12.mēnešiem ir sekojoši: Neto zaudējumi 57.457,00 EUR (2015.gadā Neto zaudējumi: 101.852,00 EUR) Neto apgrozījums: 1.206.260,00 EUR (2015.gadā Neto apgrozījums: 1.095.964,00  EUR).

APVIENOTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS
 
 
            ` 2016 2015
            EUR EUR
Neto apgrozījums 1,206,260 1,095,964
Finanšu ieņēmumi 1,281,250 1,373,717
Pārdoto preču izmaksas -992,968 -900,396
Finanšu izmaksas -418,197 -428,937
Bruto peļņa 1,076,345 1,140,348
     
Pārdošanas izmaksas -787,545 -795,882
Administrācijas izmaksas -303,708 -337,283
Pārējie ieņēmumi 22,891 15,557
Pārējās izmaksas -65,440 -146,045
Peļņa vai zaudējumi pirms ienākuma nodokļa -57,457 -123,305
     
Uzņēmumu ienākuma nodoklis  -33,558 15,248
Neto peļņa vai zaudējumi       -91,015 -108,057
Citi ienākumi / (zaudējumi)       81,999 0
Kopējie ienākumi         -9,016 -108,057

 

FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS
               
            31.12.2016 31.12.2015
            EUR EUR
       
Ilgtermiņa ieguldījumi      
Nemateriālie ieguldījumi   51,359 44,739
Pamatlīdzekļi   587,666 587,128
Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi   142 142
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā   639,167 632,009
       
Apgrozāmie līdzekļi      
Krājumi   983,602 1,105,387
Aizdevumi un pircēju parādi   2,287,118 2,212,807
Pārējie apgrozāmie līdzekļi   41,696 44,086
Nauda un naudas ekvivalenti   240,394 285,218
Apgrozāmie līdzekļi kopā   3,552,810 3,647,498
               
AKTĪVS KOPĀ   4,191,977 4,279,507
 
 
            31.12.2016 31.12.2015
PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS         EUR EUR
       
Pašu kapitāls      
Akciju kapitāls   426,862 426,862
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve   156,093 61,820
Nesadalītā peļņa/(uzkrātie zaudējumi)   -273,719 -168,249
Pašu kapitāls kopā   309,236 320,433
       
Saistības      
Ilgtermiņa saistības      
Aizņēmumi    3,323,152 3,339,172
Atliktā ienākuma nodokļa saistības   54,435 7,049
Ilgtermiņa kreditori kopā   3,377,587 3,346,221
       
Īstermiņa saistības      
Aizņēmumi    369,317 494,631
Parādi piegādātājiem un citi kreditori   135,837 118,222
Īstermiņa saistības kopā   505,154 612,853
       
Saistības kopā   3,882,741 3,959,074
       
PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS KOPĀ   4,191,977 4,279,507
 
 
 
 
 
 
 
 

IEPRIEKŠĒJO PERIODU KĻŪDAS

Sastādot finanšu pārskatu par 2016. gadu, tika konstatēts, ka 2011. gadā tika kļūdaini noteikta un atzīta ilgtermiņa pārvērtēšanas rezerve. Saskaņā ar Starptautisko grāmatvedības standartu Nr.8 "Grāmatvedības politikas, grāmatvedības aplēšu izmaiņas un kļūdas", Sabiedrība šo korekciju iegrāmatoja 2016. gadā, bet gada pārskatā atspoguļoja retrospektīvi.

Labojumu rezultātā Sabiedrības peļņa par 2015.gadu palielināta par 2181 EUR, pašu kapitāls 2015.gada 31.decembrī samazināts par 9814 EUR un sastāda 320433 EUR

         Guntars Zvīnis
         AS Moda kapitāls valdes loceklis
         epasts: guntars@emoda.lv
         tālr: +37167344234


FP 2016.PDF