Avaldatud: 2017-02-28 07:15:00 CET
Nordic Fibreboard
Kvartaliaruanne

Majandustulemused 12 kuud 2016

 

KOKKUVÕTE

Skano Group AS’i 2016. aasta konsolideeritud müügitulu oli 17,5 mln eurot, mis on 6,8% vähem kui 2015. aastal (2015: 18,8 mln eurot). Kontserni 2016. aasta EBITDA oli 100 tuhat eurot (2015. aastal: 739 tuhat eurot), mida mõjutas negatiivselt valmistoodangu laoseisu vähendamine läbi varude jääkide muutuse summas 529 tuhat eurot (2015. aasta positiivne mõju oli 477 tuhat eurot seoses valmistoodangu laovarude suurenemisega).

Skano Fibreboard OÜ müügitulu koos Soome tütarettevõttega oli 2016. aastal 12,1 mln eurot (2015: 12,6 mln eurot). 2016. aasta ärikahjum oli 96 tuhat eurot (2015: ärikasum 268 tuhat eurot).

Kiudplaadi müügi vähenemine oli põhiliselt tingitud meie põhiturgude Venemaa ja Soome jätkuvalt nõrgast majandusolukorrast.  Olukorra parandamiseks oleme laiendamas oma sihtturgude nimekirja ja teinud olulisi jõupingutusi tootearenduses.

Ettevõtte juhtkonna prioriteediks on jätkuvalt uute turgude otsimine müügivõrgu laiendamiseks ning tootmisprotsesside efektiivistamine kulude alandamise eesmärgil.

Skano Furniture Factory OÜ Pärnu mööblivabriku 2016. aasta käive oli 4,2 mln eurot, millest 1,0 mln eurot oli müük kontserni jaekaubandusele (2015: vastavalt 4,8 mln eurot ja 1,2 mln eurot. Müük kahanes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 11,8%. 2016. aasta neljandas kvartalis näitas müük kasvutendentsi. 2016. aasta ärikahjum oli 658 tuhat eurot võrrelduna 634 tuhande eurose ärikahjumiga 2015. aastal. Ärikahjum sisaldas ka tütarettevõtete nõuete allahindlusi vastavalt 202 tuhat eurot 2016. aastal ja 265 tuhat eurot 2015. aastal. Lisaks märgitud allahindlustele mõjutas kahjumi tekkimist müügimahtude vähenemine ja laovarude vähendamisest tingitud valmistoodangu laovarude muutus kasumiaruandes.

Samuti toimus 2016. aastal oluline kulude kokkuhoid, mis täiendavate koondamistasudena suurendas kahjumit, kuid samas andis tugeva stardipositsiooni 2017. aastaks. Müük senisel põhiturul Soomes vähenes 17,3% võrrelduna 2015. aastaga. Lisaks olemasolevatel turgudel uute müügivõimaluste otsimisele on ettevõtte jaoks oluline müük uutele turgudele ja tootmiskulude vähendamine läbi tootmise efektiivistamise.

Skano jaemüügiketi käive oli 2016. aastal 2,2 mln eurot, kahanedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 13,2%, neljandas kvartalis näitas jaemüük tõusutendentsi. Skano grupis toodetud mööbli müük moodustab suurema osa jaemüügist.

KASUMIARUANNE

Kontserni aruandeaasta müügitulu oli 17,5 mln eurot (2015. aastal: 18,8 mln eurot), mis näitab 6,8%-list kahanemist. Konsolideeritud ärikahjum oli 730 tuhat eurot (2015. aastal 101 tuhat eurot). Konsolideeritud ärirentaablus oli -4,2% (2015. aastal: -0,5%).

Konsolideeritud puhaskahjum oli 1,0 mln eurot (2015. aastal: 0,4 mln eurot) ja puhasrentaablus oli -3,8% (2015. aastal -0,2%).

FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Kontserni koguvarade maht oli 31.12.2016 seisuga 12,0 mln eurot (31.12.2015: 13,3 mln eurot) ning ettevõtte kohustused moodustasid 31.12.2016 seisuga 8,1 mln eurot (31.12.2015: 8,3 mln eurot) moodustades 67,4% varadest (31.12.2015: 62,9%).

Nõuded ja ettemaksud olid 1,0 mln eurot, mis on samal tasemel võrreldes eelmise aastaga (31.12.2015: 1,0 mln eurot). Varud on võrreldes eelmise aastaga vähenenud 0,6 mln euro võrra 3,4 mln eurolt seisuga 31.12.2015 2,8 mln euroni seisuga 31.12.2016. Materiaalne ja immateriaalne põhivara seisuga 31.12.2016 oli 8,1 mln eurot (31.12.2015: 8,5 mln eurot).

Kohustused kokku vähenesid 0,2 mln eurot 8,1 mln euroni (31.12.2015: 8,3 mln eurot).

ÄRIVALDKONDADE ÜLEVAADE

MÜÜK SEGMENTIDE LÕIKES

 

  tuh EUR % käibest
  2016 2015 2016 2015
Kiudplaadi tootmine ja müük 12 170 12 696 69,5% 67,6%
Mööbli tootmine 4 235 4 801 24,2% 25,6%
Mööbli jaemüük 2 203 2 537 12,6% 13,5%
Grupi tehingud -1 106 -1 245 -6,3% -6,6%
KOKKU 17 502 18 789 100,0% 100,0%

 

 

MÜÜK RIIKIDE LÕIKES

 

  tuh EUR % käibest
  2016 2015 2016 2015
Soome 6 060 6 912 34,6% 36,8%
Eesti 3 129 3 256 17,9% 17,3%
Venemaa 2 878 3 351 16,4% 17,8%
Suurbritannia 1 244 1 206 7,1% 6,4%
Läti 760 774 4,3% 4,1%
Portugal 717 235 4,1% 1,3%
Rootsi 596 574 3,4% 3,1%
Ukraina 394 400 2,3% 2,1%
Leedu 406 434 2,3% 2,3%
LAV 288 493 1,6% 2,6%
Saksamaa 206 160 1,2% 0,9%
Taani 123 158 0,7% 0,8%
Teised riigid 701 836 4,0% 4,4%
KOKKU 17 502 18 789 100,0% 100,0%

 

 

Turgude lõikes on käive kasvanud uuel turul Portugalis ja Suurbritannias. Müügimahu vähenemine on tingitud seniste põhiturgude Venemaa ja Soome müügimahtude vähenemisest.

KASUM SEGMENTIDE LÕIKES

 

tuh EUR 2016 2015
Kiudplaadi tootmine ja müük -96 268
Mööbli tootmine -658 -634
Mööbli jaemüük -83 -352
Elimineerimine 107 617
KOKKU ÄRIKASUM/-KAHJUM -730 -101
Neto finantskulud -310 -301
Tulumaksukulu -5 -9
PUHASKASUM -1 045 -411

 

 

SKANO FIBREBOARD (koos SUOMEN TUULILEIJONA Oy’ga)

Skano Fibreboard müügitulu oli 2016 aastal 12,1 mln eurot ja ärikahjum 96 tuhat eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli käive 12,6 mln eurot ja ärikasum 268 tuhat eurot. 2016. aasta tulemustele avaldas olulist negatiivset mõju läbi valmistoodangu jääkide muutuse valmistoodangu lao vähendamine.

Müügitulu vähenemine võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli tingitud müügimahtude langusega Soome ja Venemaa turgudel kokku 860 tuhat eurot, mis 2015. aastal moodustas 57,7% kogu müügimahust ning 2016. aastal on kahanenud 52,8%-ni. Müük kasvas enim Portugalis.

MÜÜK RIIKIDE LÕIKES

 

  tuh EUR % käibest
  2016 2015 2016 2015
Soome 4 597 5 134 41,3% 44,6%
Eesti 1 682 1 752 13,8% 13,7%
Venemaa 1 527 1 850 11,5% 13,1%
Suurbritannia 1 146 1 163 9,1% 8,3%
Portugal 717 235 5,6% 0,8%
Rootsi 596 573 4,8% 4,6%
Läti 397 305 2,7% 2,2%
LAV 288 493 2,4% 4,4%
Leedu 175 102 1,3% 0,7%
Taani 123 158 1,2% 1,4%
Saksamaa 140 160 1,2% 1,2%
Teised riigid 682 683 5,2% 4,9%
KOKKU 12 070 12 608 100,0% 100,0%

 

 

SKANO FURNITURE

MÖÖBLI TOOTMINE

Skano Furniture Factory OÜ Pärnu mööblivabrikus oli 2016 aasta müügitulu kokku 4,2 mln eurot, millest müük jaekaubanduse divisionile 1,0 mln eurot, ärikahjum oli 658 tuhat eurot. 2015. aastal  oli käive 4,8 mln eurot, millest müük jaekaubandusele 1,2 mln eurot, ärikahjum oli 634 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aastaga kahanes vabriku käive 11,8%. Olulist mõju käibe langusele avaldas Soome müügi langus ja ärikahjumit suurendas valmistoodangu varude vähendamine.

MÖÖBLIVABRIKU MÜÜK RIIKIDE LÕIKES

 

  tuh EUR % käibest
  2016 2015 2016 2015
Soome 1 463 1 770 35,5% 36,5%
Venemaa 1 349 1 501 32,7% 31,2%
Teised riigid 417 373 8,2% 8,1%
Müük grupi jaekaubandusele 1 007 1 157 23,6% 24,2%
Kokku 4 236 4 801 100,0% 100,0%

 

 

MÖÖBLI JAEMÜÜK

Skano Group ASi mööbli jaeäri opereerivad tütarfirma Skano Furniture OÜ ja selle tütarfirmad Lätis, Leedus ja Ukrainas. Seisuga 31.12.2016 on mööblikaupluste ketis kokku 8 kauplust: kaks Tallinnas, üks Tartus ja üks Pärnus, Riias, Vilniuses, üks Kiievis ja üks Harkovis. 2016. aasta oktoobris suleti Tallinnas Rocca al Mare keskuse kauplus ja samas laiendati Pärnu maantee kauplust. Samuti suleti üks kauplus Kiievis.

JAEMÜÜK RIIKIDE LÕIKES

 

  tuh EUR % käibest Kaupluste arv
  2016 2015 2016 2015 2016 2015
Eesti* 1 330 1 472 60,4% 58,0% 4 5
Läti 363 469 16,5% 18,5% 1 1
Ukraina** 278 264 12,6% 10,4% 2 4
Leedu 231 332 10,5% 13,1% 1 1
Kokku 2 202 2 537 100,0% 100,0% 8 11

 

 

*2016. aasta oktoobris suleti Tallinnas Rocca al Mare keskuses asuv pood, pärast mida on Eestis kokku 4 kauplust (Tallinnas kaks, Pärnus ja Tartus).

** 2016. aasta oktoobris suleti Kiievis Arax keskuses asuv pood, pärast mida on Ukrainas kokku 2 kauplust (Kiievis ja Harkovis).

Mööbli jaemüük 2016. aastal oli 2,2 mln eurot, mis on 13,2% vähem kui eelmisel aastal (2015. aastal 2,5 ml eurot). Ärikahjum oli 2016. aastal 83 tuhat eurot (2015. aasta samal perioodil 352 tuhat eurot). 2015. aasta ärikahjum sisaldas tütarettevõtete nõuete allahindlust 125 tuhat eurot ja kahjumit grivna kursimuutusest 243 tuhat eurot.

PROGNOOS JA ARENG

SKANO FIBREBOARD 2017. aasta on alanud müügi kasvuga suurimal turul Soomes. Saksamaa kiudplaaditurule, mis on Euroopa suurim, sisenemiseks oleme alustamas koostööd kohalike müügiagentidega. Tegeleme aktiivselt müügitööga, et kompenseerida väiksemat müügimahtu senistel põhiturgudel müügiga uutel turgudel. Samuti jätkame tegevust tootmisprotsesside ja seadmete efektiivistamisega eesmärgiga alandada tootmiskulusid.

Juulis 2016 sai Skano Fibreboard OÜ Sintef sertifikaadi, mis võimaldab tuuletõkkeplaadi müüki Norra turul. Hetkel tegeleme aktiivse müügitööga Norra turule sisenemiseks.

SKANO MÖÖBLIVABRIK 2016. aastal läbiviidud kulude kokkuhoiu programm võimaldab 2017. aastat alustada oluliselt paremate tulemustega ning ka väiksemate müügimahtudega jõuda kasumisse. Lisaks tegeleme aktiivse müügitööga ning selle raames tugevdame koostööd Suurbritannia agentidega ning oleme alustamas koostööd Norra agentidega.

SKANO MÖÖBLI JAEMÜÜK Baltikumi müügi osas ootame stabiilsust ning kulude kokkuhoiuga parandame kasumlikkust. 2017. aasta esimeses kvartalis on plaanis müüa Ukraina äriüksus, mis vähendab oluliselt sealse poliitilise ja majandusliku ebastabiilsuse riski. Samas loodame jätkata müüki Ukrainasse läbi koostööpartnerite.

FINANTSSUHTARVUD

 

tuh EUR 2016 2015 2014
Kasumiaruanne      
Müügitulu 17 502 18 789 20 330
EBITDA 100 739 -312
EBITDA rentaablus 0,6% 3,9% -1,5%
Ärikasum -730 -101 -1 199
Ärirentaablus -4,2% -0,5% -5,9%
Puhaskasum -1 045 -411 -1 481
Puhasrentaablus -6,0% -2,2% -7,3%
 
Bilanss (31.12)      
Koguvarad 11 964 13 262 13 329
Koguvarade puhasrentaablus -8,7% -3,1% -11,1%
Omakapital 3 900 4 919 5 300
Omakapitali puhasrentaablus -26,8% -8,4% -27,9%
Võlakordaja 67,4% 63,8% 57,5%
 
Aktsia (31.12)      
Aktsia sulgemishind (EUR) 0,460 0,730 0,850
Puhaskasum aktsia kohta (EUR) -0,23 -0,09 -0,33
Hind-tulu (PE) suhtarv -2,00 -8,11 -2,58
Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) 0,87 1,09 1,18
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe 0,53 0,67 0,72
Turukapitalisatsioon 2 070 3 284 3 824

 

 

EBITDA = ärikasum + kulum

EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu

Ärirentaablus = ärikasum / müügitulu

Puhasrentaablus = puhaskasum / müügitulu

Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum / koguvarad

Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum / omakapital

Võlakordaja = kohustused / koguvarad

Puhaskasum aktsia kohta = puhaskasum / aktsiate arv

Hind-tulu (PE) suhtarv = aktsia sulgemishind / puhaskasum aktsia kohta

Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv

Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia sulgemishind / aktsia raamatupidamisväärtus

Turukapitalisatsioon = aktsia sulgemishind * aktsiate arv


 

 

 

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

 

tuh EUR 31.12.2016 31.12.2015
Raha ja raha ekvivalendid 184 292
Nõuded ja ettemaksed 965 997
Varud 2 760 3 426
Käibevara kokku 3 909 4 715
     
Kinnisvarainvesteeringud 405 406
Materiaalne põhivara 7 584 8 120
Immateriaalne põhivara 66 21
Põhivara kokku 8 055 8 547
     
AKTIVA (vara) KOKKU 11 964 13 262
     
Võlakohustused 1 176 1 253
Võlad ja ettemaksed 2 497 2 684
Lühiajalised eraldised 15 15
Lühiajalised kohustused kokku 3 688 3 952
     
Pikaajalised võlakohustused 4 163 4 163
Pikaajalised eraldised 213 228
Pikaajalised kohustused kokku 4 376 4 391
     
Kohustused kokku 8 064 8 343
     
Aktsiakapital (nimiväärtuses) 2 699 2 699
Ülekurss 364 364
Kohustuslik reservkapital 288 288
Muud reservid 2 7
Ümberhindluse kursivahed 40 7
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 1 552 1 965
Aruandeaasta kahjum -1 045 -411
Omakapital kokku 3 900 4 919
     
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU 11 964  
13 262

 

 

 


 

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA KOONDKASUMIARUANNE

 

tuh EUR IV kv 2016 IV kv 2015  2016  2015
         
Müügitulu (lisa 11) 3 872 4 225 17 502 18 789
         
Müüdud toodangu kulu    (3 350) (3 543) (14 425) (14 870)
         
Brutokasum 522 682 3 077 3 919
         
Turustuskulud (589) (807) (2 939) (3 203)
Üldhalduskulud (136) (183) (595) (705)
Muud äritulud                                     27 61 98 342
Muud ärikulud                                     (131) (34) (371) (454)
         
Ärikasum (kahjum)           (307) (281) (730) (101)
Neto finantskulu                                   (69) (75) (309) (301)
         
Kasum(kahjum) enne tulumaksu (376) (356) (1 039) (402)
Tulumaksukulu (2) (5) (6) (9)
         
PERIOODI  PUHASKASUM (KAHJUM) (378) (361) (1 045) (411)
         
Muu koondkasum:        
Valuutakursside muutuste mõju konsolideerimisel 23 97 33 23
         
PERIOODI KOONDKASUM(KAHJUM) (355) (264) (1 012) (388)
 
Tava perioodi puhaskasum(kahjum) aktsia kohta
(0,08) (0,08) (0,23) (0,09)
Lahustatud perioodi puhaskasum(kahjum) aktsia kohta (0,08) (0,07) (0,23) (0,09)

 

 

2017. aasta esimese kvartali vahearuande planeeritav avalikustamise aeg on nädal 22 2017. aastal (30.-31. mai 2017)

Torfinn Losvik

Juhatuse liige

+372 569 90 988

torfinn.losvik@skanogroup.com


Skano 2016 IV KV vahearuanne EST.pdf