Avaldatud: 2017-02-28 08:50:00 CET
Tallink Grupp
Kvartaliaruanne

AS-i Tallink Grupp 2016. majandusaasta auditeerimata konsolideeritud IV kvartali vahearuanne

Tallinn, 2017-02-28 08:50 CET -- AS-i Tallink Grupp 2016. majandusaasta auditeerimata konsolideeritud IV kvartali vahearuanne

AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi „Kontsern“) vedasid 2016. majandusaastal kokku kõigi aegade suurima arvu 9,5 miljonit reisijat (2015: 9,0 miljonit), mida on 5,4% rohkem võrreldes eelmise aastaga. Veetud kaubaveoühikute arv kasvas 6,5% võrra ning veetud sõiduautode arv kasvas 4,2% võrreldes eelmise majandusaastaga. Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu oli 937,8 miljonit eurot (2015: 945,2 miljonit eurot) ja kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 149,5 miljonit eurot (2015: 181,4 miljonit eurot). Kontserni auditeerimata puhaskasum oli 44,1 miljonit eurot või 0,07 eurot aktsia kohta (2015: 59,1 miljonit eurot või 0,09 eurot aktsia kohta).

2016. majandusaastal muutus Kontserni tulude struktuur võrreldes eelmise majandusaastaga. Kruiisilaeva Silja Europa prahileping lõppes veebruaris 2016 ja laev  opereeris kuus kuud Tallinna-Helsingi liinil. 2016. majandusaasta prahitulude vähenemine oli oodatav, samal ajal suurendas kontsern laeva liiniletoomisega veovõimsust, mille tulemusena saavutati kõigi aegade suurim reisijate arv ning eelmise majandusaastaga võrreldav müügitulu. Tuginedes suuremale reisijate arvule kasvas Kontserni restoranide ja poodide müügitulu 20,9 miljonit eurot ja oli 521,5 miljonit eurot (2015: 500,6 miljonit eurot) ning piletimüügi tulu 8,1 miljonit eurot ja oli 236,0 miljonit eurot (2015: 228,0 miljonit eurot). Laevade prahtimise müügitulu vähenes 28,0 miljoni euro võrra ja oli 25,5 miljonit eurot. Tulenevalt laevade prahtimise ja liinide veovõimsuse muutustest vähenes Kontserni kasumlikkus. Suurema kasumlikkusega prahtimine asendus laevaliinide opereerimisega millega kaasnesid ka suuremad laevade opereerimise kulud. Täiendavalt lisandusid kontserni kuludele 2016. majandusaastal 2015. aasta lõpus müüdud ja uue kiirlaeva Megastar valmimiseni tagasi prahitud kiirlaeva Superstar prahikulud.

Eesti-Soome vahelise laevaliini reisijate arv kasvas 2016. aastal 7,0% võrra rekordilise 5,1 miljoni reisijani (2015:4,7 miljonit), veetud kaubaveoühikute arv kasvas 5,9%. Suurema veovõimsuse ja kasvanud reisijate arvu tulemusel kasvas Kontserni turuosa liinil 2% võrra ja on 58%. Laevaliini segmendi müügitulu suurenes kokku 4,5%, samal ajal langes segmendi kasum 16,4% ja oli 75,4 miljonit eurot (2015: 90,3 miljonit eurot). Segmendi kasumit mõjutasid peamiselt lisandunud laevaga Silja Europa seotud suuremad laevade opereerimise kulud ja kiirlaeva Superstar prahtimise kulu.

Soome-Rootsi vaheliste laevaliinide müügitulu kasvas 2,1%, transporditud kaubaveoühikute arv kasvas 7,6% ja liinide müügitulu kasvas 1,2% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Laevaliinide segmendi kasum vähenes 11,0% võrra ja oli 15,3 miljonit eurot (2015: 17,2 miljonit eurot), kasumi langus tuleneb peamiselt suurematest personalikuludest seoses Soome Meremeeste Pensionide seaduse maksumuudatustega.

Eesti-Rootsi ja Läti-Rootsi liinide positiivne areng 2016. majandusaastal tõi suurema reisijate arvu, liinide müügitulu ja -kasumi. Eesti-Rootsi vaheliste laevaliinide müügitulu kasvas 5,5% võrra ja segmendi kasum suurenes 81,5% ja oli 11,6 miljonit eurot (2015: 6,4 miljonit eurot). Läti-Rootsi laevaliini müügitulu kasvas 6,2% võrra ja segmendi kasum suurenes 29,9% ja oli 6,9 miljonit eurot (2015: 5,3 miljonit eurot).

Kontserni 2016. majandusaasta investeeringud olid kokku 68,9 miljonit eurot. Põhiosa investeeringutest tehti laevastiku uuendamisse ja renoveerimisse: uue LNG kiire reisilaeva Megastar sissemakse, kruiisilaeva Silja Europa suuremahuline renoveerimine, vanematel laevadel uuendati mitmeid restorane, kauplusi ja kajuteid. Mitmeid investeeringuid tehti ka on-line broneerimis- ja müügisüsteemide arendamisse.

Juunis 2016 otsustas aktsionäride korraline üldkoosolek maksta 2015. majandusaasta kasumist dividendi 0,02 eurot aktsia kohta. Dividendid kokku summas 13,4 miljonit eurot maksti välja 5. juulil 2016. Lisaks dividendide jaotamisele, otsustas üldkoosolek vähendada aktsiaseltsi aktsiakapitali kokku 40,2 miljoni euro võrra ehk 0,06 eurot aktsia kohta. Aktsiakapitali vähendamise väljamaksed tehti aktsionäridele 23. detsembril 2016.

Juhatuse eesmärk on dividendidena või kapitali tagasimaksena aktsionäridele välja maksta vähemalt 50% kontserni puhaskasumist pikaajalises arvestuses, võttes samas arvesse kontserni finantsseisundit. Juhtkonna hinnangul on lähiaastate väljamaksed vähemalt 0,02 eurot aktsia kohta või rohkem.

Juhatus teeb 2017. aasta aktsionäride korralisele üldkoosolekule ettepaneku maksta 2016. majandusaasta puhaskasumist dividendi 0,03 eurot aktsia kohta.

Kontserni kogulikviidsus, raha ja kasutamata krediidilimiidid, oli 2016 majandusaasta lõpus 113,8 miljonit eurot, mis hõlmab 78,8 miljonit eurot raha ja 35,0 miljonit eurot kasutamata krediidilimiite, tagades tugeva finantspositsiooni jätkusuutlikuks opereerimiseks.

2016. majandusaasta neljandas kvartalis (1. oktoober – 31. detsember) vedas Kontsern kokku 2,2 miljonit reisijat, mida on 4,7% võrra rohkem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul. Kontserni neljanda kvartali auditeerimata müügitulu langes 0,7% võrra ja oli kokku 226,1 miljonit eurot. Neljanda kvartali kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 29,9 miljonit eurot mis on samal tasemel eelmise aasta neljanda kvartaliga.

Eesti-Soome vaheliste laevaliinide neljanda kvartali müügitulu kasvas 3,1%, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müügitulu kasvu toetas 3,1% võrra suurem reisijate arv. Transporditud kaubaveoühikute arv kasvas neljandas kvartalis 8,3% võrra.

Soome-Rootsi vaheliste laevaliinide neljanda kvartali müügitulu kasvas 4,0%, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müügitulu kasvu toetas 5,4% võrra suurem reisijate arv ning liinidel oli eelmise aasta sama perioodiga võrreldes rohkem väljumisi. Transporditud kaubaveoühikute arv kasvas neljandas kvartalis 14,2% võrra.

Eesti-Rootsi vaheliste laevaliinide müügitulu ja reisijate arv oli eelmise aasta neljanda kvartaliga samal tasemel, liinil transporditud kaubaveoühikute arv kasvas 5,4% võrra. Läti-Rootsi laevaliinide tulu kasvas 18,4%, reisijate arv 27,9% ja transporditud kaubaveoühikute maht kasvas 13,1% võrreldes eelmise aasta neljanda kvartaliga.

Neljandas kvartalis suurenes Kontserni restoranide ja poodide müügitulu 2,2% või 2,8 miljoni euro ning piletimüügi tulu 3,9% või 2,0 miljoni euro võrra, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müügitulu kasvu toetasid suurem kontserni laevadega sõitnud reisijate arv kuid samal ajal oli keskmine pardamüük reisija kohta veidi madalam võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Laevade prahtimise tulu vähenes neljandas kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, kuna välja oli prahitud vähem laevu.

Kontserni 2016. majandusaasta neljanda kvartali brutokasum vähenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 9,1 miljoni euro võrra ja oli 41,1 miljonit eurot, kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 29,9 miljonit eurot, mis on eelmise aasta neljanda kvartaliga samal tasemel. Neljanda kvartali kasumlikkust mõjutasid madalam laevade prahtimise müügitulu, suuremad turunduskulud, kiirlaeva Superstar prahtimise kulu ja suuremad laevade opereerimise kulud.

Kontserni netovõlg suurenes neljandas kvartalis 22,2 miljoni euro võrra ja oli kokku 480,1 miljonit eurot, netovõla ja EBITDA suhe oli neljanda kvartali lõpu seisuga 3,2. Neljanda kvartali intressikulud olid 5,0 miljoni euro võrra madalamad võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, intressikulud vähenesid seoses laenude graafikujärgsete tagasimaksetega, 2015. aasta detsembris müüdud laeva laenu ennetähtaegse tagasimaksega ning laeva müügiga seotud laenu ennetähtaegse tagasimaksmise ühekordsete kuludega eelmise aasta detsembris. Lisaks väiksemale intressikulule saadi neljandas kvartalis valuuta- ja intressi tuletisinstrumentide ümberhindlustest finantstulu ning kogu finantskulu vähenes kokku 11,1 miljoni euro võrra võrreldes eelmise aasta neljanda kvartaliga.

Kontserni auditeerimata puhaskasum oli 2016. majandusaasta neljandas kvartalis 3,5 miljonit eurot ehk 0,005 eurot aktsia kohta, eelmise aasta sama perioodi puhaskahjum oli 1,3 miljonit eurot ehk -0,002 eurot aktsia kohta.

 

IV KVARTALI PÕHINÄITAJAD   2016
oktoober-detsember
2015
oktoober-detsember
muutus
    EUR EUR  
Müügitulu (miljonites)   226,1 227,6 -0,7%
Brutokasum (miljonites)   41,1 50,2 -18,2%
Brutokasumi marginaal   18,2% 22,0%  
EBITDA (miljonites)   29,9 29,9 0,0%
EBITDA marginaal   13,2% 13,1%  
Aruande perioodi puhaskasum / -kahjum (miljonites)   3,5 -1,3 364,5%
Puhaskasumi marginaal   1,6% -0,6%  
         
Amortisatsioon (miljonites)   19,6 19,4 0,9%
Investeeringud (miljonites)   22,5 13,8 63,0%
         
Aktsiate kaalutud keskmine arv1 669 882 040 669 882 040 0,0%
Aktsiakasum   0,005 -0,002 364,5%
         
Reisijate arv   2 226 283 2 125 361 4,7%
Kaubaveo ühikute arv   85 349 78 136 9,2%
Töötajate keskmine arv   7 061 6 769 4,3%
         
    31.12.2016 30.09.2016  
Varad (miljonites)   1 539,0 1 552,0 -0,8%
Intressi kandvad kohustused (miljonites)   558,9 546,7 2,2%
Netovõlg (miljonites)   480,1 457,9 4,9%
Omakapital kokku (miljonites)   813,6 811,2 0,3%
         
Omakapitali määr   52,9% 52,3%  
Netovõla EBITDA suhe   3,2 3,1  
         
Aktsiate arv1   669 882 040 669 882 040 0,0%
Omakapital aktsia kohta   1,21 1,21 0,3%


EBITDA: Finantstulude ja -kulude, maksude ja kulumi eelne kasum;
Aktsiakasum: Puhaskasum / Kaalutud keskmine aktsiate arv;
Omakapitali määr: Omakapital kokku / Varad kokku;
Omakapital aktsia kohta: Omakapital / Aktsiate arv;
Brutokasumi marginaal: Brutokasum / Müügitulu;
EBITDA marginaal: EBITDA / Müügitulu;
Puhaskasumi marginaal: Puhaskasum / Müügitulu;
Netovõlg: Intressikandvad kohustused miinus raha ja raha ekvivalendid;
Netovõla ja EBITDA suhe: Netovõlg / 12 kuu EBITDA.
1 Aktsiate arv ei sisalda oma aktsiaid.

 

 

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE 

(auditeerimata, tuhandetes eurodes) 01.10.2016- 01.10.2015- 01.01.2016- 01.01.2015-
  31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015


 
       
Müügitulu (Lisa 3) 226 135 227 631 937 805 945 203
Müüdud kaupade ja teenuste kulud -185 069 -177 439 -745 223 -721 780
Brutokasum 41 066 50 192 192 582 223 423
           
Müügi- ja turunduskulud -19 102 -16 777 -72 268 -63 578
Üldhalduskulud -12 148 -13 001 -50 973 -47 311
Muud äritulud 697 -377 2 450 983
Muud ärikulud -178 -9 517 -184 -10 254
Kasum/-kahjum äritegevusest 10 335 10 520 71 607 103 263
         
Finantstulud (Lisa 4) 1 754 3 301 10 514 12 808
Finantskulud (Lisa 4) -7 604 -14 317 -37 289 -46 964
         
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa 13 64 13 64
Kasum/-kahjum enne tulumaksu 4 498 -432 44 845 69 171
           
Tulumaks -986 -896 -741 -10 101
           
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 3 512 -1 328 44 104 59 070
         
Muu koondkasum/-kahjum        
Summad, mida saab edaspidi ümber liigitada kasumisse või kahjumisse        
Valuutakursi vahed välisettevõtetest -205 416 -469 160
Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku -205 416 -469 160
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku 3 307 -912 43 635 59 230
         
Kasum aktsia kohta (eurodes ühe aktsia kohta)        
  - tava (Lisa 5) 0,005 -0,002 0,065 0,088
  - lahustatud (Lisa 5) 0,005 -0,002 0,065 0,088

             

 

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

(auditeerimata  tuhandetes eurodes)

VARAD 31.12.2016 31.12.2015
       
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 78 773 81 976
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 38 674 36 583
Ettemaksed 7 926 5 274
Tulumaksu ettemakse 91 1 224
Varud 38 719 29 197
Käibevara kokku 164 183 154 254
       
Põhivara    
Investeeringud kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektidesse 363 350
Muud finantsvarad 348 308
Edasilükkunud tulumaksu vara 18 791 19 410
Kinnisvarainvesteeringud 300 300
Materiaalne põhivara (Lisa 7) 1 304 897 1 311 418
Immateriaalne vara (Lisa 8) 50 127 52 726
Põhivara kokku 1 374 826 1 384 512
       
VARAD KOKKU 1 539 009 1 538 766
       
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
     
Lühiajalised kohustused    
Intressikandvad võlakohustused (Lisa 9) 106 112 81 889
Võlad tarnijatele ja muud võlad 103 280 88 480
Võlad aktsionäridele (Lisa 10) 4 0
Tulumaksukohustus 10 4 567
Ettemakstud tulud 30 895 28 906
Lühiajalised kohustused kokku 240 301 203 842
       
Pikaajalised kohustused    
Intressikandvad võlakohustused (Lisa 9) 452 793 467 447
Tuletisinstrumendid (Lisa 6) 32 359 42 863
Muud kohustused 0 192
Pikaajalised kohustused kokku 485 152 510 502
Kohustused kokku 725 453 714 344
       
OMAKAPITAL    
Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital    
Aktsiakapital nimiväärtuses 361 736 404 290
Ülekurss 639 639
Reservid 68 774 65 083
Jaotamata kasum 382 407 354 410
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 813 556 824 422
OMAKAPITAL KOKKU 813 556 824 422
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 539 009 1 538 766

 

 

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

(auditeerimata  tuhandetes eurodes) 01.01.2016- 01.01.2015-
    31.12.2016 31.12.2015
Rahavood äritegevusest    
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 44 104 59 070
Korrigeerimised 104 247 132 851
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutused -4 969 1 463
Varude muutused -9 522 2 118
Äritegevusega seotud kohustuste muutused 16 785 -4 139
Makstud tulumaks -3 265 553
  147 380 191 916
Rahavood investeerimistegevusest    
Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara ostmine (Lisad 7, 8, 9) -68 638 -43 629
Laekumised materiaalse põhivara müügist 169 115 370
Laekumised muudest finantsvaradest 0 229
Saadud intressid 74 74
  -68 395 72 044
Rahavood finantseerimistegevusest    
Saadud laenud (Lisa 9) 280 000 0
Laenude tagasimaksed (Lisa 9) -313 524 -133 263
Arvelduskrediidi muutus (Lisa 9) 36 713 -59 052
Kapitalirendimaksete tasumine (Lisa 9) -99 -80
Makstud intressid -24 083 -33 210
Tuletisinstrumentidega seotud maksed -4 289 -4 045
Laenudega seotud tehingukulude tasumine -2 989 -1 429
Makstud dividendid (Lisa 12) -13 398 -13 398
Tulumaks makstud dividendidelt -330 -2 818
Aktsiakapitali vähendamine (Lisa 10) -40 189 0
  -82 188 -247 295
       
RAHAVOOD KOKKU -3 203 16 665
       
Raha ja raha ekvivalendid    
- perioodi alguses 81 976 65 311
- suurenemine (+) / vähenemine (-) -3 203 16 665
- perioodi lõpus 78 773 81 976

 

         Veiko Haavapuu
         Finantsdirektor
         
         AS Tallink Grupp
         Sadama 5/7, 10111 Tallinn
         Tel. +372 640 9914
         E-mail veiko.haavapuu@tallink.ee


Interim 2016 Q4est.pdf