Avaldatud: 2017-02-27 15:31:00 CET
Tallinna Kaubamaja Grupp
Korralise üldkoosoleku kutse

Tallinna Kaubamaja Grupp AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Tallinna Kaubamaja Grupp AS (registrikood 10223439, asukoht Gonsiori 2, 10143 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 23. märtsil 2017. aastal algusega kell 11.00 Tallinnas, aadressil Viru väljak 3 asuvas Nordic Hotel Forum konverentsikeskuses.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 23. märtsil 2017 kell 10.30. Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o seisuga 16. märts 2017 kell 23.59.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS nõukogu määras korralise üldkoosoleku alljärgneva päevakorra ja esitab aktsionäridele järgmised ettepanekud:

1. Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2016. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2016. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2016 on 388 683 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 598 414 tuhat eurot ning puhaskasum 25 725 tuhat eurot.

2. Kasumi jaotamine

Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2016. aasta kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste aastate jaotamata kasum 75 547 tuhat eurot
2016. aasta puhaskasum 25 725 tuhat eurot
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2016 101 272 tuhat eurot
Maksta dividendi 0,63 eurot aktsia kohta 25 659 tuhat eurot
Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist 75 613 tuhat eurot

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 6. aprill 2017 kell 23.59. Dividend makstakse aktsionäridele 7. aprillil 2017 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Korralduslikud küsimused

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 08.03.2017. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 20.03.2017. Täpsem teave äriseadustiku § 287 (aktsionäri õigus teabele), § 293 lõikes 2 (õigus nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda) ja § 2931 lõigetes 3 (kohustus esitada samaaegselt päevakorra täiendamise nõudega otsuse eelnõu või põhjendus) ja 4 (õigus esitada iga päevakorra punkti kohta otsuse eelnõu) nimetatud õiguste teostamise korra ja tähtaja kohta on avalikustatud Tallinna Kaubamaja Grupp AS kodulehel www.tkmgroup.ee. Samas avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja põhjendused, kui selliseid laekub. Pärast üldkoosoleku päevakorra, sh täiendavate punktide ammendamist, saavad aktsionärid küsida juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS korralise üldkoosoleku dokumentidega, sealhulgas majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku, nõukogu aruande ja otsuste eelnõudega on võimalik tutvuda Tallinna Kaubamaja Grupp AS kodulehel www.tkmgroup.ee ja alates üldkoosoleku kokkukutsumise teate avaldamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevani tööpäeviti kella 10.00 kuni 16.00 Tallinna Kaubamaja Grupp AS sekretariaadis Gonsiori 2 (2. korrus) Tallinnas. Küsimusi üldkoosoleku päevakorras olevate teemade kohta saab esitada e-posti aadressil: sekretar.gonsiori@kaubamaja.ee või aktsiaseltsi aadressil saadetud kirjaga või telefonil 66 73 300.

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:

füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav dokument, füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - isikut tõendav dokument ja kirjalik volikiri; juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal – väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja esindaja isikut tõendav dokument; juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks nimetatud dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud kirjalik volikiri. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Tallinna Kaubamaja Grupp AS võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav. Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti aadressil sekretar.gonsiori@kaubamaja.ee või üle andes nimetatud dokumendi(d) tööpäevadel kella 10.00 kuni 16.00, hiljemalt 20. märtsil 2017 Tallinna Kaubamaja Grupp AS sekretariaadis Gonsiori 2 (2. korrus) Tallinnas, kasutades selleks Tallinna Kaubamaja Grupp AS kodulehel www.tkmgroup.ee avaldatud blankette. Samas on teave esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra kohta.

         Raul Puusepp
         Juhatuse esimees
         Tel. 7 315 000