Avaldatud: 2017-02-16 08:45:00 CET
Linda Nektar
Börsiteade

2016. majandusaasta 12 kuu auditeerimata aruanne

Tegevusaruanne                                                                                            

Juhatuse esimehe kommentaar

 

AS Linda Nektari 2016. aasta auditeerimata majandustulemused vastavad üldiselt juhatuse ootustele. Tänu tootmismahtude suurendamiseks tehtud investeeringutele ja klientide suurenenud nõudlusele, kasvas müügitulu 3 719 405 euroni ehk 34,9% võrreldes 2015.aastaga (12 kuud 2015: 2 757 055 eurot). Samuti kasvas ka geograafilisest aspektist eksport. 

Esimesed partiid tööstusskaalas valmistatud aroomi on toodetud (tarniti jaanuaris 2017), mis annab tunnistust sellest, et 2016. aasta teises pooles Kobela tehasesse installeeritud aroomitootmise tehnoloogia töötab edukalt. See tähistab olulist sammu edasi ettevõtte uurimis- ja arendustöös, millega on tegeldud viimased kaheksa aastat. 

Ettevõte jätkab oma toodetele geograafiliselt uute müügiväljundite otsimist ning on selleks allkirjastanud koostöölepingu Saksamaa ettevõttega Symrise AG, kes kuulub maailma kolme suurima aroomi- ja lõhnaainete (F&F – flavours and fragrances) tarnija hulka. 

Tulenevalt uue valitsuse poolt ootamatult kehtestatud täiendavatest aktsiisimäärade tõusust ning uutest piirangutest alkohoolsete toodete müügile on Eesti alkoholiturg muutunud ebakindlamaks, mistõttu on ettevõttel järjest olulisem otsida uusi arenguvõimalusi muudel turgudel. Kuigi nimetatud muudatuste otsene mõju müügitulemustele on praeguses etapis tühine, on otsesemat mõju seadusandlikest muudatustest oodata alates 2017. aasta teisest  poolest. Kuna ka toorainete hinnad on 2017. aastaks langenud, arvab juhatus, et on mõistlik langetada 2017. aasta müügitulu prognoosi 5 miljonilt 3,5–4 miljonini, samas peaks kasumlikkus jääma senistesse piiridesse. 

2016. majandusaasta auditeerimata puhaskasumiks kujunes 831 662 eurot, kasv võrreldes eelmise aastaga 89,0% (12 kuud 2015: 440 140 eurot). 

Uurimis- ja arendustöö jätkus samal tasemel 2015 aastaga (kajastatud kuluna). 2016. aastal investeeriti ehitus- ja remonditöödesse, tootmisseadmetesse, aroomitehnoloogiasse ning automatiseerimisesse. Tehtud investeeringud (osaliselt PRIA meetme toel) võimaldasid tõsta tootmisvõimsust juba 2016.aastal. Kokku investeeriti põhivaradesse 988 772 eurot (12 kuud 2015: 913 371 eurot). 2016. aasta amortisatsioonikulud olid 352 719 eurot (12 kuud 2015: 236 806 eurot), suurenemine tingitud eelpool mainitud investeeringutest. 2016. aasta arenduskulud olid kokku 116 062 eurot (12 kuud 2015: 190 725 eurot). 

2016. teisel poolel viidi lõpuni EAS-i poolt toetatav „AS Linda Nektari arendusprojekt“ ning sellele esitatud tingimused on täidetud. Saadud sihtfinantseering (varasemalt kajastus bilansis lühiajalise kohustisena) on  kajastatud nüüd ärituluna. 

2016. aasta esimeses poolel maksis ettevõte dividende 2015. majandusaasta tulemuste eest summas 141 760 eurot. Aktsionäridele välja makstud dividendide tulumaksukulu oli 35 440 eurot. Lisainfot 2016. aasta dividendide maksmise kohta on oodata seoses korralise üldkoosoleku väljakuulutamisega. 

Seisuga 31. detsember 2016 oli ettevõttel 12 töötajat, 1 juhatuse liige ning 3 nõukogu liiget. Palgakulu 2016. aasta 12 kuu kohta (koos maksudega) oli 327 911 eurot (12 kuud 2015: 296 553 eurot). Tööjõukulud on suurenenud seoses uute töötajate värbamise ning palgatõusudega, samuti ka seoses tulemustasu maksmisega. 

Ettevõte keskendub ka edaspidi  toote- ja tehnoloogia edasiarendamisele, plaanis on laiendada tootmist ning tutvustada laiemalt uut aroomitehnoloogiat.

 

Majandusnäitajad (2016 auditeerimata):

    2016 2015
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja = käibevara : lühiajalised kohustused x 6,02 5,96
Maksevõimekordaja = (käibevara -varud) : lühiajalised kohustused x 4,97 4,76
Puhas käibekapital = käibevarad - lühiajalised kohustused   1 464 596 1 411 263
Soliidsuskordaja = omakapital : varade maksumus*100 % 93,66 92,70
Puhasrentaablus = puhaskasum : müügitulu *100 % 22,36 15,96
Võlakordaja = kohustused : kogu passiva x 0,06 0,07

   

Kadri Rauba

Juhatuse esimees

 

Raamatupidamise aruanne

 

Aruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast. Aruandes järgitakse samu arvestuspõhimõtteid, mida kasutati viimase raamatupidamise aastaaruande koostamisel. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes (EUR).

 

Bilanss

(eurodes, 2016 auditeerimata)

 

  31.12.2016 30.06.2016 31.12.2015
Varad      
Käibevara      
Raha 1 103 517 744 903 991 984
Nõuded ja ettemaksed 346 529 689 917 364 401
Varud 306 057 359 643 339 693
Kokku käibevara 1 756 103 1 794 463 1 696 078
Põhivara      
Nõuded ja ettemaksed 517 0 0
Materiaalne põhivara 2 697 075 2 367 273 1 996 019
Immateriaalne põhivara 144 857 179 193 209 860
Kokku põhivara 2 842 449 2 546 466 2 205 879
Kokku varad 4 598 552 4 340 929 3 901 957
Kohustused ja omakapital      
Kohustused      
Lühiajalised kohustused      
Võlad ja ettemaksed 291 507 297 766 210 703
Sihtfinantseerimine 0 155 857 74 112
Kokku lühiajalised kohustused 291 507 453 623 284 815
Kokku kohustused 291 507 453 623 284 815
Omakapital      
Aktsiakapital nimiväärtuses 1 575 109 1 575 109 1 575 109
Ülekurss 617 517 617 517 617517
Kohustuslik reservkapital 24 819 24 819 2 812
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 1 257 938 1 257 938 981 564
Aruandeaasta kasum (kahjum) 831 662 411 923 440 140
Kokku omakapital 4 307 045 3 887 306 3 617 142
Kokku kohustused ja omakapital 4 598 552 4 340 929 3 901 957

 

Kasumiaruanne

(eurodes, 2016 auditeerimata)

 

  2016 2016 II pa 2015 2015 II pa
Müügitulu 3 719 405 1 605 745 2 757 055 1 310 753
Muud äritulud 155 857 155 857 8 016 8 016
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus -29 499 -48 141 64 209 27 465
Kaubad, toore, materjal ja teenused -2 001 979 -808 372 -1 445 369 -730 918
Mitmesugused tegevuskulud * -291 155 -141 997 -374 149 -140 514
Tööjõukulud -327 911 -153 539 -296 553 -143 629
Põhivara kulum ja väärtuse langus -352 719 -184 872 -236 806 -129 109
Muud ärikulud -5 001 -5 000 -4 249 -4 045
Kokku ärikasum (-kahjum) 866 998 419 681 472 154 198 019
Muud finantstulud ja -kulud 104 57 261 31
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 867 102 419 738 472 415 198 050
Tulumaks -35 440 0 -32 275 0
Aruandeaasta kasum (kahjum) 831 662 419 738 440 140 198 050

* Tehnoloogia arenduse kulud 2016. aastal 116 062 eurot (12 kuud 2015: 190 725 eurot).

 

 

Rahavoogude aruanne

(eurodes, 2016 auditeerimata)

 

  2016 2016 II pa 2015 2015 II pa
Rahavood äritegevusest        
Ärikasum (kahjum) 866 998 419 681 472 154 198 019
Korrigeerimised        
Põhivara kulum ja väärtuse langus 352 719 184 872 236 806 129 109
Muud korrigeerimised -155 857 -155 857 0 0
Kokku korrigeerimised 196 862 29 015 236 806 129 109
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 17 355 342 871 -170 863 182 670
Varude muutus 33 636 53 586 -91 877 -104 176
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 10 047 -100 089 86 -87 562
Makstud ettevõtte tulumaks -35 440 0 -32 275 0
Laekumised sihtfinantseerimisest * 81 746 0 74 112 0
Kokku rahavood äritegevusest 1 171 204 745 064 488 143 318 060
Rahavood investeerimistegevusest        
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -918 015 -386 507 -841 364 -629 437
Laekunud intressid 104 57 261 31
Kokku rahavood investeerimistegevusest -917 911 -386 450 -841 103 -629 406
Rahavood finantseerimistegevusest        
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest 0 0 820 002 0
Makstud dividendid -141 760 0 -129 100 0
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest 0 0 -56 056 -56 056
Kokku rahavood finantseerimistegevusest -141 760 0 634 846 -56 056
Kokku rahavood 111 533 358 614 281 886 -367 402
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 991 984 744 903 710 098 1 359 386
Raha ja raha ekvivalentide muutus 111 533 358 614 281 886 -367 402
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1 103 517 1 103 517 991 984 991 984

*  EAS toetus “AS Linda Nektar arendusprojekt”

 

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes, 2016 auditeerimata)

 

  Aktsiakapital nimiväärtuses Ülekurss Kohustuslik reservkapital Jaotamata kasum (kahjum) Kokku
31.12.2014 28 116 0 2 812 2 511 229 2 542 157
Aruandeaasta kasum (kahjum) 0 0 0 440 140 440 140
Emiteeritud aktsiakapital 146 429 673 573 0 0 820 002
Makstud dividendid 0 0 0 -129 100 -129 100
Muutused reservides 0 0 0 0 0
Muud muutused omakapitalis 1 400 564 -56 056 0 -1 400 564 -56 056
31.12.2015 1 575 109 617 517 2 812 1 421 705 3 617 143
 
31.12.2015 1 575 109 617 517 2 812 1 421 705 3 617 143
Aruandeaasta kasum (kahjum) 0 0 0 831 662 831 662
Emiteeritud aktsiakapital 0 0 0 0 0
Makstud dividendid 0 0 0 -141 760 -141 760
Muutused reservides 0 0 22 007 -22 007 0
Muud muutused omakapitalis 0 0 0 0 0
31.12.2016 1 575 109 617 517 24 819 2 089 600 4 307 045

* 31.12.2016 seisuga oli  AS Linda Nektar 50 aktsionäri.

         Lisainformatsioon:
         
         Kadri Rauba
         Juhatuse liige
         AS Linda Nektar
         Aadress: Kobela alevik, Antsla vald, 66407 Võru maakond, Eesti
         Telefon: +372 785 5768
         E-mail: kadri.rauba@lindanektar.ee


2016(auditeerimata)_et_eur_15.02.17.pdf