Publicēts: 2017-01-11 07:43:35 CET
Latvijas tilti
Atpirkšanas piedāvājuma izteikšana

Akciju sabiedrības “LATVIJAS TILTI” valdes atzinums par obligātā un galīgā akciju sabiedrības “LATVIJAS TILTI” akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanu

2017. gada 5. janvārī akciju sabiedrības “LATVIJAS TILTI” akcionārs SIA “LNK (Latvijas Novitātes Komplekss)” (vienotais reģistrācijas numurs 40003000252, juridiskā adrese: Jāņa Daliņa iela 15, Rīga, LV-1013, Latvija) izteica obligāto un galīgo akciju sabiedrības “LATVIJAS TILTI” akciju atpirkšanas piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums). Piedāvājums tika veikts saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2016. gada 28. decembra lēmumu Nr. 220.

Akciju sabiedrības “LATVIJAS TILTI” valde, izvērtējot SIA “LNK (Latvijas Novitātes Komplekss)” Piedāvājumu, sniedz šādu viedokli:

[1] SIA “LNK (Latvijas Novitātes Komplekss)” pieder 95,03% (deviņdesmit pieci un 3/100 procenti) no akciju sabiedrības “LATVIJAS TILTI” balsstiesīgo akciju kopskaita.

[2] Akciju sabiedrības “LATVIJAS TILTI” valde uzskata izteikto Piedāvājumu par atbilstošo Finanšu instrumentu tirgus likuma noteikumiem.

[3] Akciju sabiedrības “LATVIJAS TILTI” valde pozitīvi vērtē SIA “LNK (Latvijas Novitātes Komplekss)” izteikto Piedāvājumu un norāda, ka SIA “LNK (Latvijas Novitātes Komplekss)” kā vienīgā akcionāra esamība paātrinās lēmumu pieņemšanu un ļaus akciju sabiedrībai “LATVIJAS TILTI” efektīvāk koncentrēties uz pamatdarbības virzieniem, kā arī operatīvāk reaģēt uz tirgus izmaiņām, sekmējot akciju sabiedrības “LATVIJAS TILTI” turpmāko attīstības procesu.

[4] Saskaņā ar akciju sabiedrības “LATVIJAS TILTI” valdei sniegto paziņojumu par Piedāvājumu un pēc akciju sabiedrības “LATVIJAS TILTI” akciju atpirkšanas un akciju izslēgšanas no regulētā tirgus, akciju sabiedrība “LATVIJAS TILTI” turpinās komercdarbību, pamatojoties uz apstiprināto stratēģiju un statūtos noteiktajiem darbības veidiem.

SIA “LNK (Latvijas Novitātes Komplekss)” Piedāvājums tieši vai netieši neietekmēs akciju sabiedrības “LATVIJAS TILTI” turpmāko darbību un to nodarbinātības politiku, stratēģiskos plānus, darba vietu skaitu, akciju sabiedrības “LATVIJAS TILTI” komercdarbības atrašanās vietu.

Ar cieņu,

Akciju sabiedrības “LATVIJAS TILTI” valde

         AS “LATVIJAS TILTI” juriste
         Jevgeņija Ļevdanska
         +371 67251372
         jevgenija.levdanska@latvijas-tilti.lv