Paskelbta: 2017-01-09 17:00:00 CET
AUGA group, AB
Pranešimas apie esminį įvykį

2017 m. sausio 31 d. šaukiamo AUGA group, AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

2017 m. sausio 31 d. šaukiamo neeilinio visuotinio AUGA group, AB akcininkų susirinkimo sprendimų projektai darbotvarkės klausimais:

 

1. Bendrovės įstatų keitimas.

-Sumažinti Bendrovės stebėtojų tarybos narių skaičių nuo 5 (penkių) iki 3 (trijų).

-Sumažinti Bendrovės valdybos narių skaičių nuo 7 (septynių) iki 5 (penkių).

-Pakeisti Bendrovės valdybos kompetenciją ir Bendrovės sandorių sudarymo tvarką.

Atsižvelgiant į aukščiau priimtus sprendimus, pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją.

 

2. Bendrovės stebėtojų tarybos rinkimai

2.1. atšaukti Bendrovės stebėtojų tarybą, Bendrovės įstatuose pakeitus stebėtojų tarybos narių skaičių;

2.2. išrinkti Bendrovės stebėtojų tarybos nariais:

(i) Vladą Lašą;

(ii) Rimantą Rudzkį;

(iii) Liudą Navicką.

 

3. Įgaliojimų suteikimas.

Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją, taip pat atlikti visus veiksmus bei pasirašyti visus dokumentus dėl pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

 

Su visais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Bendrovės buveinėje – Konstitucijos pr. 21C Vilnius, (tel. +370 5 233 53 40) ir bendrovės tinklapyje internete www.auga.lt

 

PRIDEDAMA:

  1. AUGA group, AB įstatų projektas;
  2. Bendrasis balsavimo biuletenis.

 

         Vladas Bagavičius,
         valdybos narys,
         tel. 8 5 233 5340


AB AUGA group įstatų projektas (2017 01 09).pdf
AUGA group AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2017-01-31 balsavimo raštu biuletenis.pdf