Paskelbta: 2016-12-09 09:38:30 CET
AB "Snaigė"
Pranešimas apie esminį įvykį

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Alytus, Lietuva, 2016-12-09 09:38 CET -- 2016 m. gruodžio 09 d. įvykusiame AB „Snaigė“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai:

DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: AB „Snaigė“ Įstatinio kapitalo mažinimas.

SPRENDIMAS: Sumažinti AB “Snaigė” įstatinį kapitalą 3169791,60 (trimis milijonais šimtu šešiasdešimt devyniais tūkstančiais septyniais šimtais devyniasdešimt vienu euru ir 60 centų) vien tam, kad būtų panaikinti bendrovės balanse įrašyti nuostoliai. Įstatinis kapitalas mažinamas sumažinant anksčiau išleistų akcijų nominalias vertes 0,08 (aštuoniomis šimtosiomis) euro. Nominali vienos akcijos vertė po sumažinimo bus 0,30 euro (trisdešimt šimtųjų euro).

Patvirtinti AB „Snaigė“ įstatų pakeitimus, susijusius su įstatinio kapitalo mažinimu, t.y. 4.1 p. ir 5.1 p.:
„4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 11886718,50 (vienuolika milijonų  aštuoni šimtai aštuoniasdešimt  šeši tūkstančiai septyni šimtai aštuoniolika eurų ir 50 euro centų) eurai“.
ir
„5.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 39622395 (trisdešimt devynis milijonus šešis šimtus dvidešimt du tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt penkias) akcijas. Vienos akcijos nominali vertė  0,30 euro (trisdešimt šimtųjų euro)“.

Patvirtinti pakeistų įstatų redakciją.

Pavesti bendrovės gen. direktoriui Gediminui Čeikai (su teise perįgalioti) tvarkyti visus reikalus, susijusius su neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų įgyvendinimu ir pasirašyti pakeistus AB „Snaigė“ įstatus.

 

Pridedama:

Įstatatai.

         Generalinis direktorius
         Gediminas Čeika
         +370 315 56206


2016 m Snaige_istatu_redakcija.pdf