Paskelbta: 2016-11-28 15:36:03 CET
AB "Vilniaus baldai"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Vilniaus baldai“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Vilnius, Lietuva, 2016-11-28 15:36 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

AB „Vilniaus baldai“ valdyba patvirtino gruodžio 20 d. įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus.

1. Konsoliduotas metinis pranešimas.
Sprendimo projektas:
1.1. Supažindinti su akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ konsoliduotu metiniu pranešimu.

2. Auditoriaus išvada.
Sprendimo projektas:
2.1. Supažindinti su Auditoriaus išvada.

3. Bendrovės finansinių ataskaitų už 2016 metus, pasibaigusius 2016 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
3.1. Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ finansines ataskaitas už 2016 metus, pasibaigusius 2016 m. rugpjūčio 31 d.

4. Konsoliduotų finansinių ataskaitų už 2016 metus, pasibaigusius 2016 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
4.1. Patvirtinti konsoliduotas akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ finansines ataskaitas už 2016 metus, pasibaigusius 2016 m. rugpjūčio 31 d..

5. Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
5.1. Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ pelno paskirstymą:

Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pradžioje 3 023 764 EUR    
Grynasis 2016 metų, pasibaigusių 2016 m. rugpjūčio 31 d., pelnas 3 237 730 EUR 
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2016 metų, pasibaigusių 2016 m. rugpjūčio 31 d., pelnas (nuostoliai) 21 064 EUR 
Paskirstytinas rezultatas 6 282 558 EUR  
Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą - 
Pelno paskirstymas į kitus rezervus - 
Pelno paskirstymas dividendams išmokėti* 1 049 292 EUR 
Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams                                                                                                                                                                                  90 000 EUR 
Nepaskirstytasis rezultatas perkeliamas į kitus finansinius metus 5 143 266 EUR 

*Vienai vardinei akcinei paskirstoma po 0,27 EUR dividendų.
 

         Kontaktinis asmuo:
         Finansų vadovas
         Jonas Krutinis
         Tel.: +370 (5) 252 57 00


Bendrasis balsavimo rastu biuletenis_2016-12-20.pdf
Konsoliduotos ir bendroves finansines ataskaitos uz 2016 finansinius metus, pasibaigusius 2016 m. rugpjucio 31 d.pdf