Paskelbta: 2016-11-02 09:36:14 CET
AB "Snaigė"
Pranešimas apie esminį įvykį

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Alytus, Lietuva, 2016-11-02 09:36 CET -- 2016 m. lapkričio 02 d. įvykusiame AB „Snaigė“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai:

DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: AB „Snaigė“ Įstatinio kapitalo didinimas.

SPRENDIMAS: Iš AB „Snaigė“ lėšų, t.y. perkainojimo rezervo dalimi - 3566015,55 eurais padidinti AB „Snaigė“ įstatinį kapitalą.

Įstatinis kapitalas didinamas didinant anksčiau išleistų akcijų nominalias vertes 0,09 (devyniomis šimtosiomis) euro. Nominali vienos akcijos vertė po padidinimo bus 0,38 euro (trisdešimt aštuonios šimtosios euro).
Patvirtinti AB „Snaigė“ įstatų pakeitimus, susijusius su įstatinio kapitalo dindinimu, t.y. 4.1 p. ir 5.1 p.:
„4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 15056510,10 (penkiolika milijonų  penkiasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai dešimt eurų ir 10 euro centų) eurai.“
ir
„5.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 39622395 (trisdešimt devynis milijonus šešis šimtus dvidešimt du tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt penkias) akcijas. Vienos akcijos nominali vertė  0,38 euro (trisdešimt aštuonios šimtosios euro)“.

Patvirtinti pakeistų įstatų redakciją.

Pavesti bendrovės gen. direktoriui Gediminui Čeikai (su teise perįgalioti) tvarkyti visus reikalus, susijusius su neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų įgyvendinimu ir pasirašyti pakeistus AB „Snaigė“ įstatus.

         Generalinis direktorius
         Gediminas Čeika
         +370 315 56206


2016 m _Snaige_istatai.pdf