Publicerad: 2010-05-05 07:30:00 CEST

Delårsrapport januari-mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande, 5 maj, 2010 Fortsatt stark försäljningsutveckling för Care Electronics Viktiga händelser under första kvartalet 2010:  Nettoomsättning under årets första kvartal ökade till 104,1 Mkr (94,7), en ökning om 9,9 procent.  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4,5 Mkr (4,0). Resultatet före skatt ökade till 5,1 Mkr (0,1).  Resultat per aktie efter skatt: 0,26 kr (0,01).  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,9 Mkr (8,0).  Orderingången uppgick till 121,2 Mkr (99,4), en ökning om 21,9 procent.  Nytecknade samarbetsavtal med spanska och irländska Mobile 20:20 samt franska Bouygues Telecom. Efter periodens slut, i april, inleddes också ett samarbete med Claro, en ledande latinamerikansk operatör, gällande försäljning av Doros mobiltelefoner i Chile. VD Jérôme Arnaud kommenterar: ”Doro är ett tillväxtföretag och vi är ytterst fokuserade på att genomföra vår strategi. Försäljningen inom Care Electronics fortsatte att öka under årets första kvartal. Tillväxten kom huvudsakligen från Europa. Nya marknader och partners utvecklas emellertid i god takt. Jag är mycket nöjd med att vi har kunnat attrahera nya partners, Mobile 20:20 i Spanien och Irland samt Bouygues Telecom i Frankrike, som nu erbjuder våra mobiltelefoner till sina seniora kunder. I en av våra nya marknader, Latinamerika, har vi startat distribution genom partnerskap med Claro i Chile. I april inledde Claro försäljning av två av våra mest populära telefoner. Marknaden i USA utvecklas enligt plan och vår partner Consumer Cellular har inlett sin försäljning baserat på de leveranser som skedde vid lanseringen i slutet av 2009. Under kvartalet svarade Care Electronics för 70 procent av försäljningen. Orderingången för affärsenhetens produkter ökade med 60 procent jämfört med samma kvartal 2009. Doro har ett starkt produktsortiment, där våra GSM-telefoner har varit särskilt framgångsrika. Under de senaste månaderna har vår bäst säljande modell, Doro PhoneEasy® 410gsm, fått ytterligare erkännanden i ett konsumenttest i Dagens Nyheter och från krävande testinstitut som den tyska stiftelsen Warentest. Telefonen har också belönats av den globala designtävlingen Red Dot Designs jury. Dessa erkännanden samt förtroendet från viktiga operatörer, såväl på våra hemmamarknader som på andra marknader, visar att vi fortsätter att stärka vår position som ledaren för kategorin telekomprodukter inom Care Electronics. Vi kommer att fortsätta att investera för att behålla och förstärka denna position. För femte kvartalet i rad kan vi rapportera en förbättrad rörelsemarginal jämfört med motsvarande period förra året. Båda affärsenheterna visade positivt resultat för årets första kvartal. Det är något bättre än vår prognos. Inom Home Electronics fokuserar vi på ett begränsat sortiment som fungerar bra med Doros produkter inom Care. Dessa marknadsförs genom ett utvalt, mindre antal distributörer. Genom att kostnader for affärsenhetens organisation har kunnat reduceras för 2010 visar denna affärsenhet nu vinst. Avslutningsvis är jag glad över att kunna rapportera att Doro har konsoliderat sin goda finansiella ställning och att vi är fortsatt helt nettoskuldfria.” Nettoomsättning Koncernens omsättning för det första kvartalet uppgick till 104,1 Mkr (94,7), vilket är en ökning om 9,9 procent. Tillämpas samma växelkurser som föregående år, uppgick den organiska tillväxten till 18,3 procent. Rörelseresultat (EBIT) Doros resultat före skatt och finansiella poster för första kvartalet 2010 uppgick till 4,5 Mkr (4,0). Förbättringen är en följd av ökad omsättning inom Care Electronics, som ett resultat av gjorda investeringar i produkter och marknadsföring. Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten under det första kvartalet uppgick till -3,9 Mkr (8,0). Det är ett resultat av säsongssvängningar och en expanderande och lönsam verksamhet. I enlighet med IFRS, har gällande terminskontrakt värderats bland finansiella poster, vilket påverkade resultatet positivt med 1,2 Mkr för året. Vid utgången av mars 2010 var Doro nettoskuldfritt med en nettokassa om 24,2 Mkr, att jämföra med en nettoskuldsättning om 23,5 Mkr motsvarande kvartal förra året. Företaget har dessutom outnyttjade kreditfaciliteter om 42 Mkr. Soliditeten har förbättrats ytterligare till 34,0 procent (18,2) vid utgången av perioden. Affärsenheter Care Electronics Care Electronics säljer telekom- och elektronikprodukter anpassade till äldre personer. Försäljningen i första kvartalet ökade till 72,7 Mkr (43,4), en tillväxt om 67,5 procent. Care Electronics representerade 69,8 procent av koncernens totala omsättning i första kvartalet. Home Electronics Home Electronics erbjuder hemtelefoner och andra produkter för den moderna familjen. Försäljningen under kvartalet uppgick till 31,4 Mkr (51,3), en minskning om 38,8 procent. Osakerna är en lägre efterfrågan och avslutad försäljning till några kunder i Frankrike och Storbritannien. Regioner Från den 1 januari 2010 har Doro ändrat marknadsindelningen till Norden, EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika), Storbritannien, USA & Kanada, CALA (Centraloch Latinamerika) samt AP (Asien/Stillahavet). Av koncernens försäljning svarar Norden för 34 procent, EMEA för 56 procent, Storbritannien 7 procent och övriga marknader för 3 procent. Personal Doro hade 59 (59) medarbetare vid periodens slut. Av dessa var 26 (28) baserade i Sverige, 18 (17) i Frankrike, 5 (6) i Storbritannien, 4 (4) i Norge samt 6 (4) i Hongkong. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning under årets första kvartal uppgick till 104,1 Mkr (45,2). Resultatet före skatt uppgick till 18,5 Mkr (1,9). Händelser efter periodens utgång I mitten av april månad lanserades Doros lättanvända mobiltelefoner i Latinamerika i samarbete med kontinentens ledande mobiloperatör Claro. Första marknaden är Chile, med 16,6 miljoner invånare, varav 1,5 miljoner är över 65 år. Claro är en del av den mexikanska koncernen América Móvil, världens fjärde största mobiloperatör med fler än 201 miljoner kunder i 18 länder på den amerikanska kontinenten. Doro-aktien Doro är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, Small Cap - Telekom /IT. Prognos - ny text Försäljningen och orderingången för det första kvartalet är i linje med Doros planer och bekräftar tidigare prognos om fortsatt tillväxt i försäljning och rörelseresultat (EBIT). Tidigare text: Lanseringen av nya produkter i kombination med redan annonserade och kommandepartnerskap förväntas leda till fortsatt ökning av försäljning och rörelseresultat (EBIT). Rörelseresultatet i första kvartalet kan bli lägre än föregående år. Detta som en följd av marknadsinvesteringar i enlighet med tillväxtstrategin. Fullständig rapport är bifogad. Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 5 maj 2010, kl 07:30 CET. Doro AB | Org. nr. 556161-9429 Om Doro Med Doro är ett svensk företag som fokuserar på utveckling, marknadsföring och försäljning av telekomprodukter som riktar sig speciellt till seniorer - en växande grupp människor världen över. Med mer än 35 års erfarenhet inom telekom är Doro idag världsledande inom enkla och användarvänliga mobiltelefoner med försäljning iöver 30 länder på fem kontinenter. Doro skapade segmentet Care Electronics ochhar under de senaste åren belönats med flera internationella designpriser. 2009omsatte bolaget 493 Mkr. Doro-aktien är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro på www.doro.com


doro_q1_2010_sve.pdf