Paskelbta: 2016-10-04 15:00:01 CEST
AB "Linas Agro Group"
Metinė informacija

Šaukiamas AB "Linas Agro Group" eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Pranešame, kad šaukiamas AB „Linas Agro Group“, buveinės adresas Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva, kodas 148030011 (toliau – Bendrovė), eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimo data, laikas ir vieta – 2016 m. spalio 27 d. 10.00 val., viešbutis „Smėlynė“, Konferencijų salė (Smėlynės g. 3, Panevėžys, Lietuva).

Susirinkimo apskaitos diena – 2016 m. spalio 20 d. Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Teisių apskaitos diena – 2016 m. lapkričio 11 d. Turtines teises turės asmenys, kurie Teisių apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.         Dėl Bendrovės Audito komiteto veiklos ataskaitos pristatymo.

2.         Dėl nepriklausomų auditorių išvados pristatymo.

3.         Dėl 2015–2016 finansinių metų Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo pristatymo.

4.         Dėl finansinių metų, pasibaigusių 2016 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

5.         Dėl tantjemų Bendrovės valdybos nariams skyrimo patvirtinimo.

6.         Dėl Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimo.

7.         Dėl Bendrovės audito įmonės Bendrovės 2016–2017 finansiniais metais rinkimo ir paslaugų kainos nustatymo.

8.         Dėl Bendrovės valdybos narių rinkimų.

Susirinkimo sušaukimo iniciatorius – Bendrovės valdyba.

Susirinkimas šaukiamas Bendrovės valdybos 2016 m. spalio 4 d. priimtu nutarimu.

Bendrovės akcininkų registracijos pradžia: 2016 m. spalio 27 d. 9.15 val.

Bendrovės akcininkų registracijos pabaiga: 2016 m. spalio 27 d. 9.55 val.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, kurie Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotame įgaliojime nustatyta kitaip. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti Susirinkimo darbotvarkę turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo Susirinkimo darbotvarkės klausimo.

Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu laišku į AB „Linas Agro Group“ adresu Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva, arba elektroniniu paštu group@linasagro.lt. Susirinkimo darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki Susirinkimo ar Susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus į Susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais arba klausimais, kurie bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę.

Naujų sprendimų projektų siūlymai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu laišku į AB „Linas Agro Group“ adresu Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva, arba elektroniniu paštu group@linasagro.lt. Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl Susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu Susirinkimo metu.

Akcininkai turi teisę pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai raštu gali būti pateikiami elektroniniu paštu group@linasagro.lt arba pristatomi į AB „Linas Agro Group“ adresu Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo, laiške nurodant akcininko asmens kodą bei sutikimą tvarkyti asmens duomenį – asmens kodą. Bendro pobūdžio atsakymai bus paskelbti Bendrovės interneto tinklalapyje www.linasagro.lt. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto tinklalapyje.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu balsavimo teisę turintis akcininkas pareikalauja raštu, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai Bendrovės buveinėje. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas Bendrovės interneto tinklalapyje www.linasagro.lt. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti lietuvių kalba arba išverstas į lietuvių kalbą autorizuoto vertėjo, kurio parašo tikrumas patvirtintas notaro. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki Susirinkimo, juos siunčiant į AB „Linas Agro Group“ adresu Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva, registruotu laišku arba įteikiant jį asmeniškai Bendrovei pasirašytinai.

Su dokumentais, susijusiais su Susirinkimo darbotvarke, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti Susirinkimui, kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai galės susipažinti Bendrovės interneto tinklalapyje www.linasagro.lt, taip pat Bendrovės buveinėje darbo dienomis 8.00–12.00 val. ir 13.00–17.00 val.

Susirinkimo sušaukimo dieną bendras Bendrovės akcijų skaičius yra 158 940 398, o balsavimo teisę suteikia – 158 157 426 akcijos. Balsavimo teisės nesuteikia Bendrovės įsigytos 782 972 savos akcijos. Bendrovės akcijų ISIN kodas LT0000128092.

 

 

Pagarbiai

 

Valdybos pirmininkas

Darius Zubas

 


LNA_2015_2016_Atsakingu_asmenu_patvirtinimas.pdf
LNA_2015-2016_Audito_komiteto_veiklos_ataskaita.pdf
3_LNA_Bendrasis_balsavimo_biuletenis_General_voting_ballot.pdf
LNA_2015-2016_Konsoliduotasis_metinis_pranesimas_Bendroviu_VK_laikymasis.pdf
LNA_2015-2016_IFRS_LT.pdf
CV_Darius_Zubas.pdf
2_LNA_sprendimu_ projektai_EVAS.pdf
CV_Andrius_Pranckevicius.pdf
CV_Arturas_Pribusauskas.pdf
CV_Dainius_Pilkauskas.pdf
CV_Vytautas_Sidlauskas.pdf
CV_Tomas_Tumenas.pdf
CV_Arunas_Zubas.pdf