Publicēts: 2016-08-31 07:54:20 CEST
Moda Kapitāls
Starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

AS "Moda Kapitāls" 6 mēnešu finanšu pārskats

AS "Moda kapitāls" nerevidēts starpperiodu finanšu pārskats par 2016.gada I.pusgadu

AS "Moda Kapitāls"nerevidētie finanšu rezultāti par 2016.gada I.pusgadu ir sekojoši: * Neto peļņa 14.164,00 EUR :(2015.gada I.pusgada Neto zaudējumi:  50.005,00 EUR) * Neto apgrozījums: 565.037,00 EUR (2015.gada I.pusgada Neto apgrozījums: 456.709,00 EUR)

 

APVIENOTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS

 

 

    01.01.2016- 01.01.2015-  
  30.06.2016 30.06.2015  
     
    EUR   EUR  
Neto apgrozījums 0 565,037 456,709  
Finanšu ieņēmumi 0 663,802 679,796  
Pārdoto preču izmaksas 0 (467,039) (368,127)  
Finanšu izmaksas 0 (210,091) (214,290)  
           
Bruto peļņa   551,709 554,088  
Pārdošanas izmaksas 0 (399,021) (435,845)  
Administrācijas izmaksas 0 (158,242) (190,440)  
Pārējie ieņēmumi 0 26,925 16,069  
Pārējās izmaksas 0 (3,528) (2,291)  
           
Peļņa vai (zaudējumi) pirms ienākuma nodokļa   17,843 (58,419)  
Uzņēmumu ienākuma nodoklis 0 (3,679) 8,414  
           
Pārskata perioda peļņa vai (zaudējumi)   14,164 (50,005)  
           
Citi ienākumi vai (zaudējumi)   - -  
           
Kopējie pārskata perioda ienākumi vai (zaudējumi)   14,164 (50,005)  
Pielikumi no 10. līdz 18. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.          
         

 

FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS

 

 

    30.06.2016. 31.12.2015.  
  Pielikums EUR   EUR  
AKTĪVS          
Ilgtermiņa ieguldījumi          
Nemateriālie ieguldījumi   53,528 44,739  
Pamatlīdzekļi (1) 529,464 587,128  
Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi   142   142  
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:   583,134 632,009  
Apgrozāmie līdzekļi          
Krājumi       (2) 1,171,031 1,105,387  
Aizdevumi un pircēju parādi (3) 2,201,154 2,212,807  
Pārējie apgrozāmie līdzekļi 0 32,196 44,086  
Nauda un naudas ekvivalenti 0 196,480   285,218  
Apgrozāmie līdzekļi kopā:   3,600,861 3,647,498  
           
Aktīvi kopā:   4,183,995 4,279,507  
           
PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS   30.06.2016. 31.12.2015.  
    EUR   EUR  
Pašu kapitāls          
Akciju kapitāls 0 426,862 426,862  
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves (1) 133,288 133,288  
Nesadalītā peļņa/ (uzkrātie zaudējumi)   (225,553)   (239,717)  
Pašu kapitāls kopā:   334,597 320,433  
Saistības          
Ilgtermiņa saistības          
Aizņēmumi (4) 3,326,852 3,339,172  
Atliktā nodokļa saistības 0 5,891   7,049  
Ilgtermiņa saistības kopā:   3,332,743 3,346,221  
Īstermiņa saistības          
Aizņēmumi (4) 379,631 494,631  
Parādi piegādātājiem un citi kreditori 0 137,024   118,222  
Īstermiņa saistības kopā:   516,655 612,853  
           
Saistības kopā:   3,849,398 3,959,074  
           
Pašu kapitāls un saistības kopā:   4,183,995 4,279,507  
Pielikumi no 10. līdz 18. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.          
         

 

         Guntars Zvīnis
         AS Moda kapitāls
         valdes loceklis
         Tālr. +37167344508
         epasts: guntars@draudzigsaizdevums.lv


IFRS interim FS_2016_Q2_LVL.PDF