Avaldatud: 2016-08-17 08:30:00 CEST
Linda Nektar
Börsiteade

2016. majandusaasta 6 kuu auditeerimata tulemused

17. august 2016

Ettevõtte lühitutvustus

AS Linda Nektar on 1940-ndatel aastatel alguse saanud Eesti ettevõte, mis toodab kääritatud jooke regionaalsele joogitööstusele. Ettevõte keskendub pakendamata puuviljaveinide valmistamisele ning tegutseb ärilt-ärile mudeli alusel. Ettevõtte tootmine paikneb Baltimaade ja Põhja-Euroopa turgude suhtes logistiliselt soodsas asukohas Lõuna-Eestis.

Mahukad investeeringud uurimis- ja arendustegevustesse on viinud uudse aroomitootmise tehnoloogiani, mille arendamine ja laialdasem kasutuselevõtt koos uutele turgudele laienemisega on järgnevate aastate jooksul peamine tähelepanu keskpunkt.

AS Linda Nektari aktsiad on kauplemisele võetud Nasdaq Balti First North aktsianimekirjas.

Linda Nektari sertifitseeritud nõustaja on LHV Pank.

 

 

Tegevusaruanne                                                                                            

Juhatuse esimehe kommentaar

 

Ettevõtte 6 kuu tulemused on olnud oodatult positiivsed nii tootmismahtude kui ka käibe kasvu osas. AS Linda Nektar 2016. aasta 6 kuu müügitulu oli 2 113 661 eurot (6 kuud 2015: 1 446 303 eurot), kasvades võrreldes 2015. aasta sama perioodiga 46%. Ettevõte lõpetas I poolaasta 411 552 euro suuruse puhaskasumiga. Eelmise aasta sama perioodi puhaskasum oli 242 090 eurot, suurenemine võrreldes 2015. aasta sama perioodiga 70%. Muudatusi ettevõtte tooteportfellis ei olnud. Nõudlus AS Linda Nektari toodetele on püsinud üldiselt stabiilsena.

AS Linda Nektar on jätkanud 2016.a. kavandatud sihtotstarbelisi investeeringuid. Investeeringud hõlmasid ehitus- ja remonditöid, tootmisseadmete ostusid tootmise laiendamiseks ja automatiseerimiseks. kui ka soetusi ettevõtte poolt arendatava  aroomitehnoloogia valdkonda. Materiaalsesse põhivarasse investeeriti kokku 508 434 eurot (6 kuud 2015: 194 235 eurot). I poolaasta  amortisatsioonikulud on 167 848 eurot (6 kuud 2015: 107 697 eurot), millise suurenemise on kaasa toonud eelpool mainitud investeeringud.

Esimese poolaasta arenduskulud olid 88 159 eurot (6 kuud 2015: 87 840 eurot).   EAS-i poolt toetatavast „Linda Nektari tootmisettevõtete arendusprojekti“ (2014-2016) eest laekus 2016 majandusaasta esimesel poolaastal teine ja kolmas osamakse summas 81 745 eurot. 30.06.2016 seisuga on saadud sihtfinantseering kajastatud bilansis lühiajalise kohustusena lõppsummas 155 857 eurot ning see kasumit ei mõjuta. Projekti lõppemisel 2016.a. teisel poolel ning sellega seotud tingimuste täitmisel kajastatakse nimetatud sihtfinantseering ärituluna.

I poolaastal maksis ettevõte dividende 2015. majandusaasta tulemuste eest 141 760 eurot. Aktsionäridele dividende väljamaksega kaasnenud tulumaksukulu oli 35 440 eurot.

2016. aasta 30. juuni seisuga oli ettevõttel 11 töötajat, 1 juhatuse liige ja 3 nõukogu liiget.  2016. aasta 6 kuu palgakulu koos maksudega oli 174 372 eurot (6 kuud 2015: 152 924 eurot). Tööjõukulud on kasvanud töötajate palgatõusust ning tulemustasu maksmisest.

Ettevõtte peamises fookuses on jätkuvalt toote- ja tehnoloogiaarendus ning uue aroomitehnoloogia juurutamisega ning tootmise laiendamisega seotud plaanid.

 

 

       
Majandusnäitajad:   Jaanuar - juuni            2016 Jaanuar -  juuuni                 2015
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja = käibevara : lühiajalised kohustused x 3,96 6,61
Maksevõimekordaja = (käibevara -varud) : lühiajalised kohustused x 3,16 5,88
Puhas käibekapital = käibevarad - lühiajalised kohustused   1 340 468 1 817 296
Soliidsuskordaja = omakapital : varade maksumus % 89,55 91,47
Puhasrentaablus = puhaskasum : müügitulu *100 % 19,47 16,74
Võlakordaja = kohustused : kogu passiva x 0,10 0,09

 

   

Kadri Rauba

Juhatuse esimees

 

Raamatupidamise vahearuanne

 

Vahearuanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast. Vahearuandes järgitakse samu arvestuspõhimõtteid, mida kasutati viimase raamatupidamise aastaaruande koostamisel. Raamatupidamise vahearuanne on koostatud eurodes (EUR).

Bilanss

(eurodes)

 

  30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015
Varad      
Käibevara      
Raha 744 903 991 984 1 359 386
Nõuded ja ettemaksed* 689 546 364 401 546 489
Varud 359 642 339 693 235 517
Kokku käibevara 1 794 091 1 696 078 2 141 392
Põhivara      
Nõuded ja ettemaksed 0 0 582
Materiaalne põhivara 2 367 273 1 996 019 1 653 359
Immateriaalne põhivara 179 193 209 860 3 911
Kokku põhivara 2 546 466 2 205 879 1 657 852
Kokku varad 4 340 557 3 901 957 3 799 244
Kohustused ja omakapital      
Kohustused      
Lühiajalised kohustused      
Võlad ja ettemaksed 297 766 210 703 249 984
Sihtfinantseerimine ** 155 857 74 112 74 112
Kokku lühiajalised kohustused 453 623 284 815 324 096
Kokku kohustused 453 623 284 815 324 096
Omakapital      
Aktsiakapital nimiväärtuses 1 575 109 1 575 109 1 575 109
Ülekurss 617 517 617 517 673 573
Kohustuslik reservkapital 24 818 2 812 2 812
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 1 257 938 981 564 981 564
Perioodi kasum (kahjum) 411 552 440 140 242 090
Kokku omakapital 3 886 934 3 617 142 3 475 148
Kokku kohustused ja omakapital 4 340 557 3 901 957 3 799 244

* Kooskõlas tavapärase tootmistegevusega.

** Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, on bilansis kajastatud kohustusena. (SME IFRS 24.4 (c)). Vastavat kohustust kajastatakse bilansis lühiajalisena olenevalt sellest, millal toimub sihtfinantseerimisega kaasnevate tingimuste täitmine (RTJ 12).

 

Kasumiaruanne

(eurodes)

 

  01.01.2016 - 30.06.2016 01.01.2015 - 30.06.2015
Müügitulu 2 113 661 1 446 303
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus 18 642 36 743
Kaubad, toore, materjal ja teenused -1 170 116 -700 306
Mitmesugused tegevuskulud * -173 020 -247 780
Tööjõukulud -174 372 -152 924
Põhivara kulum ja väärtuse langus -167 848 -107 697
Muud ärikulud -1 -204
Kokku ärikasum (-kahjum) 446 946 274 135
Muud finantstulud ja -kulud 46 230
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 446 992 274 365
Tulumaks -35 440 -32 275
Aruandeaasta kasum (kahjum) 411 552 242 090

* Tehnoloogia arenduse kulud 2016 .a I poolaastal 88 159 eurot (6 kuud 2015:  87 840 eurot)

 

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

 

  01.01.2016 - 30.06.2016 01.01.2015 - 30.06.2015
Rahavood äritegevusest    
Ärikasum (kahjum) 446 946 274 135
Korrigeerimised    
Põhivara kulum ja väärtuse langus 167 848 107 697
Kokku korrigeerimised 167 848 107 697
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -325 145 -348 719
Varude muutus -19 949 7 485
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 127 507 85 267
Makstud ettevõtte tulumaks -35 440 -32 275
Laekumised sihtfinantseerimisest * 81 745 74 112
Kokku rahavood äritegevusest -171 282 -214 130
Rahavood investeerimistegevusest    
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -548 879 -209 546
Laekunud intressid 46 230
Kokku rahavood investeerimistegevusest -548 833 -209 316
Rahavood finantseerimistegevusest    
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest 0 820 002
Makstud dividendid -141 760 -129 100
Kokku rahavood finantseerimistegevusest -141 760 690 902
Kokku rahavood -247 081 649 288
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 991 984 710 098
Raha ja raha ekvivalentide muutus -247 081 649 288
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 744 903 1 359 386

*  EAS “AS Linda Nektar arendusprojekt”  toetuse II ja III osamakse 81 745 eurot

 

 

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

 

  Aktsiakapital nimiväärtuses Ülekurss Kohustuslik reservkapital Jaotamata kasum (kahjum) Kokku
31.12.2014 28 116 0 2 812 2 511 228 2 542 156
Perioodi kasum (kahjum) 0 0 0 242 090 242 090
Emiteeritud aktsiakapital 146 429 673 573 0 0 820 002
Makstud dividendid 0 0 0 -129 100 -129 100
Muud muutused omakapitalis 1 400 564 0 0 -1 400 564 0
30.06.2015 1 575 109 673 573 2 812 1 223 654 3 475 148
 
31.12.2015 1 575 109 617 517 2 812 1 421 704 3 617 142
Perioodi kasum (kahjum) 0 0 0 411 552 411 552
Emiteeritud aktsiakapital 0 0 0 0 0
Makstud dividendid 0 0 0 -141 760 -141 760
Muud muutused omakapitalis 0 0 22 007 -22 007 0
30.06.2016 1 575 109 617 517 24 819 1 669 489 3 886 934

* 30.06.2016 seisuga oli  AS Linda Nektar 53 aktsionäri.

         Lisainformatsioon:
         
         Kadri Rauba
         AS Linda Nektar
         Juhatuse liige
         
         Aadress: Kobela alevik, Antsla vald, 66407 Võrumaa, Eesti
         Telefon: +372 785 5768
         E-mail: info@lindanektar.ee


2016_q2_et_eur.pdf