Paskelbta: 2016-07-15 15:01:00 CEST
Ignitis gamyba
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projekto papildymo

Elektrėnai, Lietuva, 2016-07-15 15:01 CEST -- „Lietuvos energijos gamyba“, AB (toliau – Bendrovė), kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai. Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 635 083 615; ISIN kodas - LT0000128571 .

2016 m. liepos 4 d. Bendrovė viešai išplatino Bendrovės valdybos 2016 m. liepos 4 d. patvirtintą neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – Susirinkimas) darbotvarkę bei Susirinkimo sprendimo projektą.

2016 m. liepos 12 d. buvo gautas akcininkės „Lietuvos energija“, UAB, valdančios 96,74 proc. Bendrovės akcijų, raštas, kuriuo Bendrovė buvo informuota apie „Lietuvos energija“, UAB, Stebėtojų tarybos Audito komiteto pateiktą rekomendaciją dėl siūlomos audito įmonės.

2016 m. liepos 15 d. Bendrovės valdyba priėmė sprendimą papildyti Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą darbotvarkės klausimu „Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB finansinių ataskaitų auditą atliksiančios audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo“ ir išdėstyti jį taip:

Sprendimo projektas:

1.1. „Audito įmone, kuri atliks 2016 – 2018 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB finansinių ataskaitų auditą, išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“ ir už 2016 – 2018 metų finansinių ataskaitų audito paslaugas mokėti ne daugiau kaip 102 450,00 EUR (be pridėtinės vertės mokesčio).

 

Primename, kad:

Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks 2016 m. liepos 26 d. 11.00 val., Bendrovės registruotoje buveinėje Elektrinės g. 21, Elektrėnai, Lietuvos Respublika.

Akcininkų registracijos pradžia: 2016 m. liepos 26 d., 10.30 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2016 m. liepos 26 d., 10.55 val.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2016 m. liepos 19 d.

Dalyvauti ir balsuoti Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkais neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Su Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, kita informacija, susijusia su šiame pranešime nurodytų akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai taip pat gali susipažinti Bendrovės interneto tinklalapyje https://gamyba.le.lt/ ir Bendrovės patalpose, adresu Žvejų g. 14, Vilniuje, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

         Valentas Neviera, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Korporatyvinės komunikacijos skyriaus vadovas, tel. 8 670 25997, el. paštas valentas.neviera@le.lt