Publicerad: 2016-07-12 08:45:00 CEST

Delårsrapport, januari–juni 2016

Perioden 1 april – 30 juni 2016*

 • Nettoomsättning 101,5 Mkr (88,3 Mkr)
 • Systemintäkter 61,3 Mkr (58,9 Mkr)
 • Repetitiva intäkter i procent av nettoomsättning 43 % (46 %)
 • EBITDA 21,5 Mkr (15,8 Mkr)
 • EBITDA-marginal 21,2 % (17,9 %)
 • EBIT 4,8 Mkr (3,0 Mkr)
 • Resultat efter skatt 4,3 Mkr (3,3 Mkr)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,08 kr (0,06 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 2,5 Mkr (8,0 Mkr)

Perioden 1 januari – 30 juni 2016*

 • Nettoomsättning 188,8 Mkr (172,7 Mkr)
 • Systemintäkter 119,5 Mkr (116,1 Mkr)
 • Repetitiva intäkter i procent av nettoomsättning 47 % (48 %)
 • EBITDA 37,9 Mkr (34,4 Mkr)
 • EBITDA-marginal 20,1 % (19,9 %)
 • EBIT 7,6 Mkr (8,9 Mkr)
 • Resultat efter skatt 5,7 Mkr (8,5 Mkr)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,10 kr (0,16 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 14,7 Mkr (22,4 Mkr)

* Jämförelsetal i rapporten har justerats för att reflektera kvarvarande verksamhet efter försäljningen av verksamhetsområdet för kundspecifika konsulttjänster i Danmark under fjärde kvartalet 2015. För ytterligare information se specifikation i koncernens resultaträkning samt noten 8 kvartal i sammandrag.

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________
 

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 12 juli 2016.

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.


Q2 2016.PDF