Offentliggjort: 2016-07-05 10:56:02 CEST
Network Capital Group Holding
Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Copenhagen Network A/S Ekstraordinær generalforsamling

Den 5. juli 2016 kl. 10.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Copenhagen Network A/S, CVR nr. 26 68 56 21, på selskabets adresse Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup, med følgende dagsorden:

1.     Opdaterede vedtægter

2.     Beslutning om udbytte

3.     Valg af medlemmer til bestyrelsen

4.     Valg af ny revisor

5.     Eventuelt

Bestyrelsesformanden bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen havde i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 4.4 udpeget Lisbeth Bak til dirigent. 

Dirigenten konstaterede, at den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne havde været varslet ved e-mails til navnenoterede aktionærer, som har udtrykt ønske om indkaldelse via mail, ved indrykning på selskabets hjemmeside og ved fondsbørsmeddelelse. Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen, oplysningen om det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsorden og de fuldstændige forslag, formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og stemmeafgivelse pr. brev m.v. har været fremlagt på selskabets hjemmeside i de seneste 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Dirigenten konstaterede under henvisning hertil og med de tilstedeværendes tilslutning, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig og indvarslet i henhold til dagsordenens punkter.

Dirigenten gennemgik dagsordenen og oplyste i den forbindelse, at forslagene under dagsordenens punkt 1 krævede 2/3 af såvel de afgivne som af de repræsenterede stemmer, mens punkterne 2, 3 og 4 kunne vedtages med simpelt flertal.

På generalforsamlingen var i alt nominelt DKK 2.800.182 repræsenteret svarende til 78,13 % af den stemmeberettigede aktiekapital. 

Ad dagsordens punkt 1.

Bestyrelsesformanden præsenterede de opdaterede vedtægter, der var forslået ændret således, at formålsbestemmelsen ændredes og blev gjort mere anvendelig, samt at generalforsamlingen gav bemyndigelse til at forhøje kapitalen med 200 millioner DKK. Desuden blev der foreslået mindre redaktionelle rettelser.

De opdaterede vedtægter blev vedtaget enstemmigt.

Ad. dagsordens punkt 2

Bestyrelsesformanden præsenterede det fremlagte forslag om udbytte, hvorefter der skulle udloddes et udbytte på DKK 0,46 pr. aktie svarende til en samlet nettoudlodning af selskabets frie reserver på DKK 16.485.990, når der blev korrigeret for selskabets beholdning af egne aktier. Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

Ad dagsordenens punkt 3.

Der var foreslået nyvalg til bestyrelsen af  Thomas Schioldan Sørensen, Mikael Voss Mogensen og Jeanette Gyldstoff Borg, idet Jesper Bak, Claus Christensen, Henrik Oehlenschlæger og Jacob Knudsen fratrådte bestyrelsen. Generalforsamlingen vedtog valget enstemmigt uden afstemning. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Thomas Schioldan Sørensen som formand.

Ad dagsordenens punkt 4.

Der var foreslået nyvalg af revisor KPMG P/S, Dampfærgevej 28, 2100 København Ø.

Formanden begrundet ønsket om nyvalg af revisionen med, at man forventede et godt samarbejde med KPMG, som blev vurderet meget kompetente. Generalforsamlingen valgte den nye revisor med det fornødne flertal repræsenterede stemmer.

Der forelå ikke yderligere til behandling, og dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, og at samtlige forslag var blevet vedtaget enstemmigt med samtlige stemmer. Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for hævet, og bestyrelsesformanden takkede forsamlingen for deres deltagelse.

Som dirigent

Lisbeth Bak

 

Med venlig hilsen

Copenhagen Network A/S

Direktør Jacoob Rudkjær Nielsen

Telefon: +45 42 24 55 55

Email: jrn@danskotc.dk

 


160705_forløb af ekstrarordinær generalforsamling.pdf