Avaldatud: 2016-06-30 08:30:02 CEST
Silvano Fashion Group
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Silvano Fashion Group korralise üldkoosoleku otsused

Aktsiaselts Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, asukoht Tulika 15/17, 10613 Tallinn, (edaspidi SFG) korraline aktsionäride üldkoosolek toimus 29. juunil 2016. a algusega kell 12:00, Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis “Epsilon”, aadressil Liivalaia 33, 10118 Tallinn (edaspidi „Koosolek“).

Koosoleku päevakorras olid 06.06.2016. a. Tallinna Väärtpaberibörsi kodulehel  ja Varssavi väärtpaberibörsi infosüsteemis ning 06.06.2015. a. ajalehes “Eesti Päevaleht” ja Aktsiaselts Silvano Fashion Group kodulehel avaldatud Koosoleku kokkukutsumise teates toodud küsimused, sh eelmise majandusaasta aruande kinnitamine, kasumi jaotamise otsustamine, audiitori nimetamine, aktsiakapitali vähendamine ja oma aktsiate tagasiostuprogrammi kinnitamine.

Koosolek algas kell 12:00 ja lõppes kell 12:45. Koosolekul osales 36 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 24 566 138  häält, mis moodustab 64,65% hääleõiguslike aktsiate arvust. Seega oli Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku päevakorras olnud küsimustes.  

Koosolek võttis vastu alljärgnevad otsused.

1. päevakorrapunkt: Silvano Fashion Group 2015. a majandusaasta aruande kinnitamine 

Otsustati:

1. Kinnitada Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group 2015. majandusaasta aruanne.

Hääletamise tulemused:

poolt - 24 565 170 häält ehk 100,00% koosolekul esindatud häältest ja 64,64% kogu aktsiakapitalist

vastu - 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu aktsiakapitalist

erapooletu - 965 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu aktsiakapitalist

ei hääletanud - 3 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu aktsiakapitalist 

2. päevakorrapunkt: Silvano Fashion Group 2015. a kasumi jaotamine

Otsustati:

2.1.       Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2015. a majandusaasta puhaskasumiks 9 689 000 eurot;
2.2.       Mitte eraldada AS-i Silvano Fashion Group 2015. a majandusaasta puhaskasumist vahendeid AS-i Silvano Fashion Group reservkapitali. Pärast aktsiakapitali vähendamist vastab AS-i Silvano Fashion Group reservkapital äriseadustiku § 336 lg-s 2 sätestatud tingimustele;
2.3.       Jaotada AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele dividendina kasumiosa järgmiselt:
2.3.1.    Fikseerida dividendi saamiseks õigustatud AS-i Silvano Fashion Group aktsionäride nimekiri seisuga 13. juuli 2016. a kell 23:59;
2.3.2.    Maksta õigustatud AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele dividendina välja 0,15 eurot  aktsia kohta hiljemalt 15. juulil 2016. a;
2.4.       Suunata ülejäänud AS-i Silvano Fashion Group 2015. a majandusaasta puhaskasum eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Hääletamise tulemused:

poolt - 24 565 170 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest ja 64.64% kogu aktsiakapitalist

vastu - 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu aktsiakapitalist

erapooletu - 965 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu aktsiakapitalist

ei hääletanud - 3 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu aktsiakapitalist 

3. päevakorrapunkt: Silvano Fashion Group audiitori nimetamine 2016. majandusaastaks ja audiitori tasu määramine

Otsustati:

3.1.       Nimetada AS-i Silvano Fashion Group audiitoriks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876, asukohaga Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn), kelle volitused kehtivad järgmise AS-i Silvano Fashion Group korralise üldkoosoleku toimumise päevani;
3.2.       Volitada AS-i Silvano Fashion Group juhatust sõlmima audiitorühinguga AS-ga PricewaterhouseCoopers audiitorteenuse leping AS-i Silvano Fashion Group 2016. a majandustegevuse auditeerimiseks hinnaga, mis ei ületa AS-i Silvano Fashion Group 2015. a majandusaasta auditeerimise eest tasutud summat.

Hääletamise tulemused:

poolt - 24 565 170 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest ja 64,64% kogu aktsiakapitalist

vastu - 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu aktsiakapitalist

erapooletu - 965 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu aktsiakapitalist

ei hääletanud - 3 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu aktsiakapitalist

4. päevakorrapunkt: Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendamine 

Otsustati:

4.1.       AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on vajadus vähendada AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali ja tühistada 29. juunil 2015. a AS-i Silvano Fashion Group aktsionäride poolt kinnitatud aktsiate tagasiostuprogrammi raames omandatud 1 000 000 oma aktsiat;
4.2.       AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendatakse 300 000 euro võrra, seniselt 11 400 000 eurolt 11 100 000 euroni;
4.3.       AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendamisel tühistatakse 29. juunil 2015. a AS-i Silvano Fashion Group aktsionäride poolt kinnitatud aktsiate tagasiostuprogrammi raames omandatud 1 000 000 oma aktsiat;
4.4.       AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendamise järgselt on AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapital jagatud 37 000 000 aktsiaks nimiväärtusega 0,30 eurot.

Hääletamise tulemused:

poolt - 24 560 170 häält ehk 99,98% koosolekul esindatud häältest ja 64,63% kogu aktsiakapitalist

vastu - 5 000 häält ehk 0,02% koosolekul esindatud häältest ja 0,01% kogu aktsiakapitalist

erapooletu - 965 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu aktsiakapitalist

ei hääletanud - 3 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu aktsiakapitalist

5. päevakorrapunkt: Silvano Fashion Group oma aktsiate tagasiostuprogrammi tingimuste kindlaksmääramine

Otsustati:

5.1.       Kinnitada AS Silvano Fashion Group aktsiate tagasiostuprogramm järgmistel tingimustel:
5.1.1.    AS-i Silvano Fashion Group aktsiate tagasiostu eesmärgiks on AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendamine;
5.1.2. AS-il Silvano Fashion Group on õigus oma aktsiaid tagasi osta ühe tehinguga või osade kaupa alates 30. juunist 2016. a kuni 30. juunini 2017. a;
5.1.3. AS-i Silvano Fashion Group on õigus osta tagasi maksimaalselt 1 000 000 oma aktsiat;
5.1.4. Maksimaalne hind, millega AS Silvano Fashion Group võib tagasiostuprogrammi käigus oma aktsiaid tagasi osta on 2,70.- eurot aktsia kohta;
5.1.5. AS Silvano Fashion Group tasub tagasiostuprogrammi käigus tagasi ostetud oma aktsiate eest varast, mis ületab aktsiakapitali, reservkapitali ja ülekurssi;
5.1.6. Aktsiate tagasiostu programmi käigus tagasi ostetud ja AS-i Silvano Fashion Group poolt varasemalt omandatud oma aktsiate nimiväärtuste summa ei tohi ületada 10% AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitalist;
5.1.7. Anda AS-i Silvano Fashion Group juhatusele õigus ületada reguleeritud turu äärmiselt madala likviidsuse korral Euroopa Komisjoni 22. detsembri 2003. a määruse (EÜ) nr 2273/2003 artikli 5 p-s 2 sätestatud oma aktsiate tagasiostmise 25% piirpäevamahtu ja osta sama päeva jooksul oma aktsiaid koguses, mis ei ületa 50% keskmisest päevasest mahust reguleeritud turul;
5.1.8. Oma aktsiate omandamine toimub kooskõlas Euroopa Komisjoni 22. detsembri 2003. a määrusega (EÜ) nr 2273/2003, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/6/EÜ seoses tagasiostuprogrammidele ja finantsinstrumentide stabiliseerimisele ettenähtud eranditega;
5.1.9. Volitada AS-i Silvano Fashion Group juhatust sõlmima ühe kuu jooksul arvates oma aktsiate tagasiostuprogrammi vastuvõtmisest pädeva investeerimisettevõttega või krediidiasutusega oma aktsiate tagasiostu korraldamiseks leping käesolevas otsuses sätestatud tingimustel.

Hääletamise tulemused:

poolt - 24 565 170 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest ja 64,64% kogu aktsiakapitalist

vastu - 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu aktsiakapitalist

erapooletu - 965 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu aktsiakapitalist

ei hääletanud - 3 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu aktsiakapitalist

Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja SFG põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.   

Koosoleku protokoll ja kaasnevad materjalid on investoritele kättesaadavad hiljemalt 1 (ühe) nädala jooksul alates Koosoleku toimumise ajast SFG kodulehel aadressil http://www.silvanofashion.com/investors/shareholders-meetings.html.  

Jarek Särgava
AS Silvano Fashion Group juhatuse esimees

E-post: info@silvanofashion.com 
Tel: +372 684 5000;
Faks: +372 684 5300

Aadress: Tulika 15/17, 10613 Tallinn
http://www.silvanofashion.com