Avaldatud: 2016-05-24 14:14:10 CEST
Tallink Grupp
Börsiteade

PARANDUSTEADE: AS-i Tallink Grupp korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Tallinn, 2016-05-24 14:14 CEST -- PARANDUSTEADE: AS-i Tallink Grupp korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

AS Tallink Grupp tegi paranduse 23. mail 2016 avaldatud „AS-i Tallink Grupp korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teates“. Paranduse kohaselt on teises päevakorrapunktis sisalduva otsuse eelnõu eelviimane lause muudetud järgmiselt: „Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 30. juunil 2016.a. kell 23.59 seisuga.“ 

Neljandas päevakorrapunktis sisalduva otsuse eelnõu punkti 4.2.4 sõnastus on muudetud järgmistelt:  „aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamisest tulenevate väljamaksete saamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 30. juunil 2016.a. kell 23.59 seisuga.“

 

Lugupeetud AS-i Tallink Grupp aktsionär

 

AS Tallink Grupp, registrikood 10238429, asukoht ja aadress Sadama 5/7, 10111 Tallinn, juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 14. juunil 2016.a. algusega kell 11.00 Tallink SPA & Conference hotelli konverentsikeskuses aadressil Sadama 11a, Tallinnas.

Aktsionäride registreerimine algab kell 10.00.

 

Korralise üldkoosoleku päevakord ning nõukogu ja juhatuse ettepanekud päevakorrapunktide kohta:

 

1. 2015 majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 2015 majandusaasta aruanne.

 

2. Kasumi jaotamise otsustamine

Kinnitada alljärgnev AS-i Tallink Grupp juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek:

1) kinnitada 2015 majandusaasta puhaskasum summas 59 070 000 eurot;

2) eraldada puhaskasumist reservkapitali 2 954 000 eurot;

3) maksta aktsionäridele dividendi 0,02 eurot aktsia kohta, kokku summas 13 398 000 eurot;

4) kanda 42 718 000 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 30. juunil 2016.a. kell 23:59 seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele välja 05. juulil 2016.a. ülekandega aktsionäri pangakontole.

 

3. Nimiväärtuseta aktsia kasutusele võtmine ja põhikirja muutmine

3.1. Võtta kasutusele nimiväärtuseta aktsiad.

3.2. Nimiväärtuseta aktsia kasutusele võtuga seoses muuta AS-i Tallink Grupp põhikirja järgnevalt:

3.2.1.  Muuta põhikirja punkti 2.2 ja sõnastada see järgmiselt:

„Aktsiaseltsi nimiväärtuseta aktsiate miinimumarv on 600 000 000 ja maksimumarv  on 2 400 000 000 nimelist ja üheliigilist aktsiat. Iga aktsia annab aktsionärile üldkoosolekul 1 (ühe) hääle. Aktsiaseltsil on elektrooniline aktsiaraamat ning aktsionärideks on isikud, kes on kantud aktsiaraamatusse. Aktsia kohta aktsiatähte välja ei anta.“;

3.2.2. Muuta põhikirja punkti 8.1. esimest lauset ja sõnastada see järgmiselt:

Aktsionärile makstakse osa kasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate arvestuslikule väärtusele.“.

3.3. Nimiväärtuseta aktsiate kasutuselevõtuga on AS-il Tallink Grupp 673 817 040 nimiväärtuseta aktsiat ning aktsiakapital on 404 290 224 eurot ja ühe aktsia arvestuslik väärtus on 0,60 eurot.

 

4. Aktsiakapitali vähendamine

4.1. Aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on kapitalistruktuuri korrastamine ning omakapitali tootluse toetamine. Aktsiaseltsil puudub vajadus omada aktsiakapitali olemasolevas suuruses ja seadusest tulenevad aktsiakapitalile esitatavad nõuded on täidetud ka vähendatud aktsiakapitali suuruse korral.

4.2.  Aktsiakapitali vähendatakse  järgnevalt:

4.2.1. aktsiakapitali vähendatakse aktsiaseltsile kuuluvate 3 935 000 oma aktsia, mille arvestuslik väärtus on kokku 2 361 000 eurot, arvel, tühistades eelnimetatud aktsiad. Oma aktsiate tühistamise tulemusena on aktsiaseltsil 669 882 040 aktsiat, mille arvestuslik väärtus on 401 929 224 eurot;

4.2.2. aktsiakapitali vähendatakse aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel, mille tulemusena väheneb ühe aktsia arvestuslik väärtus 0,60 eurolt 0,54 euroni, kusjuures aktsiate kogu arv jääb endiseks (s.o. 669 882 040 aktsiat). Tulenevalt eelnevast väheneb aktsiaseltsi aktsiakapital 401 929 224 eurolt  40 192 922,40 euro võrra ja uueks aktsiakapitaliks on 361 736 301,6 eurot;

4.2.3. aktsiakapitali vähendamisega seoses tehakse aktsionäridele rahalised väljamaksed 0,06 eurot aktsia kohta seaduses sätestatud tähtaja jooksul, kuid mitte varem kui 3 (kolme) kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise kandmisest äriregistrisse;

4.2.4. aktsiate arvestusliku väärtuste vähendamisest tulenevate väljamaksete saamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 30. juunil 2016.a. kell 23:59 seisuga.

 

5. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Seoses nõukogu liikmete volituste lõppemisega pikendada  järgmiseks volituste tähtajaks:

- Kalev Järvelill’e nõukogu liikme volitusi tagasiulatuvalt alates 31.01.2016.a.;

- Ain Hanschmidt’i,  Colin Douglas Clark’i,  Eve Pant’i,  Toivo Ninnas’e ja  Lauri Kustaa Äimä nõukogu liikme volitusi alates 18.09.2016.a.

Nõukogu liikmete töö on tasustatud vastavalt 7.06.2012.a. aktsionäride üldkoosoleku otsusele nr. 5.

 

6. 2016 majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra määramine.

- Nimetada AS-i Tallink Grupp 2016 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühingu KPMG Baltics OÜ.

- Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

 

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. seisuga 7. juuni 2016.a. kell 23:59.

AS-i Tallink Grupp korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega, AS‑i Tallink Grupp 2015 majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepanekuga ja põhikirja projektiga on võimalik tutvuda AS-i Tallink Grupp kodulehel aadressil www.tallink.com, Tallinna Börsi kodulehel aadressil http://www.ee.omxgroup.com ja AS-i Tallink Grupp kontoris, Sadama 5/7, Tallinnas, I korrus, tööpäeviti ajavahemikus 09:00-16:00 üldkoosoleku toimumise teatamisest alates kuni üldkoosoleku toimumise päevani.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil info@tallink.ee.

Aktsionäril on õigus AS-i Tallink Grupp üldkoosolekul saada juhatuselt teavet AS Tallink Grupp tegevuse kohta. Aktsionär võib juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks aktsionäride üldkoosolek, või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Eelpool nimetatud dokumendid tuleb aktsiaseltsile esitada kirjalikult aadressile: AS Tallink Grupp, Sadama 5/7, 10111 Tallinn.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu. Nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

 

Korralisel üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume:

Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendav dokument (pass või ID kaart), füüsilisest isikust aktsionäri esindajal isikut tõendav dokument (pass, ID kaart) ning kirjalik volikiri.

Juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal esitada väljavõte (vms dokument) vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud (Eesti juriidilistel isikutel väljavõte äriregistri registrikaardist, mitte vanem kui 15 päeva) ja esindaja isikut tõendav dokument. Juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks eespool nimetatud dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud kirjalik volikiri. Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingus ei ole ette nähtud teisiti. AS Tallink Grupp võib registreerida eelnimetatud aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada AS-i Tallink Grupp esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel aadressil: info@tallink.ee või viies eelpool nimetatud dokumendi(d) AS-i Tallink Grupp kontorisse, Sadama 5/7, Tallinnas, I korrus tööpäeviti ajavahemikus 9:00-16:00 hiljemalt 12. juuniks 2016.a. kella 16:00-ks, kasutades selleks AS-i Tallink Grupp kodulehe aadressil www.tallink.com avaldatud blankette. Teavet esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra kohta leiate AS-i Tallink Grupp kodulehe aadressilt www.tallink.com.

 

Lugupidamisega
AS Tallink Grupp juhatus

 

         Veiko Haavapuu
         Finantsdirektor
         
         AS Tallink Grupp
         Sadama 5/7. 10111 Tallinn
         Tel. +372 640 9914
         E-mail veiko.haavapuu@tallink.ee