Avaldatud: 2016-05-06 17:10:00 CEST
Silvano Fashion Group
Kvartaliaruanne

2016. aasta I kvartali konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Tallinn, 2016-05-06 17:10 CEST --  

Valikulised finantsnäitajad

Kontserni 2016. aasta I kvartali (võrrelduna 2015. aasta I kvartaliga) ja 31.03.2016 (võrrelduna 31.12.2015) valikulised finantsnäitajad on järgmised:

tuhandetes eurodes I kvartal 2016 I kvartal  2015 Muutus
Müügitulu 13 358 13 073 2,2%
EBITDA 4 818 2 351 104,9%
Aruandeperioodi puhaskasum 2 114 -349 -705,7%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 2 159 -521 -514,4%
Kasum aktsia kohta (eurodes) 0,06 -0,01 -674,0%
Äritegevuse rahavoog perioodil 2 603 678 284,0%

 

tuhandetes eurodes 31.03.2016 31.12.2015 Muutus
Varad kokku 54 072 53 635 0,8%
Käibevarad kokku 42 919 40 870 5,0%
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa 41 116 40 194 2,3%
Laenukohustused 0 0            NA
Raha ja raha ekvivalendid 22 976 21 274 8,0%

 

Rentaablusanalüüs, % I kvartal  2016 I kvartal  2015 Muutus
Brutokasum 57,5 44,8 28,4%
EBITDA 36,1 18,0 100,6%
Puhaskasum 15,8 -2,7 -692,8%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 16,2 -4,0 -505,6%

 

Finantssuhtarvud, % 31.03.2016 31.12.2015 Muutus
ROA 22,0 17,4 26,4%
ROE 29,5 23,7 24,3%
Hinna/ kasumi suhe 4,8 5,0 -4,3%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 4,5 4,2 7,9%
Likviidsuskordaja 2,9 2,6 12,7%

 

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne 

 

tuhandetes eurodes Lisad 31.03.2016 31.12.2015
VARAD      
Käibevara      
Raha ja pangakontod   22 976 21 274
Väljaantud laenud   6 6
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 2                 4 770 4 120
Varud 3 15 167 15 470
Käibevara kokku   42 919 40 870
       
Põhivara      
Investeeringud sidusettevõtetesse   0 1
Müügiootel finantsvara   331 372
Edasilükkunud tulumaksuvara   536 465
Immateriaalne põhivara   344 443
Kinnisvarainvesteeringud   999 1 130
Materiaalne põhivara 4 8 943 10 354
Põhivara kokku   11 153 12 765
VARAD KOKKU   54 072 53 635
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL      
Lühiajalised kohustused      
       
Võlad tarnijatele ja muud võlad 5 7 452 7 985
Maksuvõlad   2 018 1 661
Lühiajalised kohustused kokku   9 470 9 646
       
Pikaajalised kohustused      
Edasilükkunud tulumaksukohustus   13 13
Pikaajalised kohustused kokku   13 13
Kohustused kokku   9 483 9 659
       
Omakapital      
Aktsiakapital 6 11 400 11 400
Ülekurss   11 914 11 914
Omaaktsiad 6 -1 039 -579
Kohustuslik reservkapital   1 306 1 306
Realiseerimata kursivahed   -17 015 -16 238
Jaotamata kasum   34 550 32 391
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa   41 116 40 194
Mittekontrolliv osalus omakapitalis   3 473 3 782
Omakapital kokku   44 589 43 976
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU   54 072 53 635
            

Konsolideeritud kasumiaruanne

 

tuhandetes eurodes Lisad I  kvartal           2016 I  kvartal 2015
Müügitulu 8 13 358 13 073
Müüdud toodangu kulu   -5 677 -7 217
Brutokasum   7 681 5 856
       
Turustuskulud   -2 015 -2 323
Üldhalduskulud   -1 121 -1 709
Muud äritulud   83 123
Muud ärikulud   -252 -252
Ärikasum   4 376 1 695
       
Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest   -1 519 -89
Muud finantstulud/(kulud)   65 173
Finantstulud ja -kulud kokku   -1 454 84
       
Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatavatest sidusettevõtetest   0
-2
Kasum enne tulumaksu ja kasumit /(kahjumit) rahaliste vahendite netopositsioonist 2 922
1 777
Tulumaks   -808
-2 126
       
Aruandeperioodi kasum   2 114 -349
Sealhulgas:      
   Emaettevõte omanike osa   2 159 -521
   Mittekontrolliva osaluse osa   -45 172
Kasum aktsia kohta emaettevõtte omanike osast kasumis, nii tava kui lahustatud (eurodes) 7 0,06 -0,01

Ärikeskkond

Kontserni 2016. aasta I kvartali tulemusi määratles jätkuv majanduskriis kontserni peamistel turgudel. Kontsernil ei õnnestunud saavutada soovitud kasvu müügis võrrelduna 2015.aasta I kvartali madala baasiga, kuid kontsern hoiab eelmise aasta müügi taset. 2016.aasta I kvartali müügimaht ulatus 13 358 tuhande euroni, 2,2% suurem võrreldes 2015. aasta I kvartaliga. Varasemalt devalveerimiste ja kõrgete inflatsioonimäärade tõttu kannatada saanud ostujõud regiooni riikides püsib jätkuvalt madalal, tulevikuootused on pigem negatiivsel või neutraalsel poolel. SRÜ riikide poliitikud kipuvad viivitama reaalsete majandusreformidega, asendades need retoorikaga ja kosmeetiliste muutustega; seetõttu on raske ette näha suhteliselt kiiret majanduskasvu taastumist kõnealustes majandustes.

Aastaga kontsern on suutnud kärpida tootmis-, turustus- ja üldhalduskulusi. Bruttokasumi marginaal kasvas 2016.aasta I kvartalis 57,5%-ni võrreldes 44,8% 2015.aasta I kvartalis. Võrreldes 2015.aasta I kvartaliga turustus- ja üldhalduskulud vähenesid vastavalt 13,3% ja 34,4%. Personali kulud vähenesid 35% võrra; kvartali keskmine töötajate arv vähenes 16% võrra, ülejäänud vähenemine on seotud rahvusvaluutade devalveerimisega Valgevenes ja Venemaal.

Venemaa 2016. aasta I kvartali statistika on mõnevõrra paranenud võrreldes 2015. aastaga, inflatsioonimäär langeb ja praegu on alla 7% aastases arvestuses, 2016. aasta 3 kuu jooksul SKP vähenes „ainult“ 1,4% võrra. Venemaa majandus hakkab kohanema uue reaalsusega. Kontserni müük Venemaa turul moodustas 7 675 tuhat eurot, kasv on 26,3% võrreldes 2015.aasta I kvartaliga. Kontserni Venemaa tütarettevõte avas jaanuaris 2016  kuuenda oma poe, veel 2 kauplust olid avatud aprillis. Sõltuvalt võimalustest kontsern jätkab oma kaupluste avamisega. Lisaks müükide kasvatamisele ja paremale kontrollile turu üle, annab see võimalust edasi arendada kontserni brändide jaemüügi kontseptsiooni eesmärgiga muuta seda atraktiivsemaks nii meile, kui ka meie frantsiisipartneritele.

Valgevene majandus hetkel ei näita stabiliseerumise märke, 2016. aasta I kvartalis SKP vähenes 3,6%. Nominaalpalgad ei kasva. Rahvusvahelised finantsasutused ennustavad, et 2016. aastal Valgevene SKP langeb umbes 3%, inflatsioonimäär saab olema 12%-15%. Arvatakse, et peamisteks põhjusteks selle taga on reformimata majandus (kõigepealt avalik sektor ja riigi poolt kontrollitavad ettevõtted), peamise kaubanduspartneri, Venemaa, majanduskriisi hiline mõju, Valgevene rubla jätkuv devalveerumine, madal tarbimisnõudlus, kõrge võlatase majanduses. Probleemsete laenude osakaal pangandussektoris kasvab, ametliku statistika kohaselt 2016. aasta märtsi lõpu seisuga oli see 11,55% pankade varadest. Kontserni müük 2016. aasta I kvartalis Valgevenes moodustas 4 071 tuhat eurot kahanedes 19,8% võrreldes 2015. aasta I kvartaliga. Kontserni fookus Valgevenes on jaekaubanduse kasumlikkuse parandamine, samuti jätkame oma poeketi laiendamisega, mis sõltub mõistliku hinnatasemega kaubanduspindade kättesaadavusest.

Meie partnerid Kasahstanis samuti võitlevad vähenenud nõudlusega klientide poolt ja rahvusvaluuta devalveerimisega. Poodide arvu ja kvaliteedi optimeerimine on seal jätkuv protsess, 2016. aasta I kvartali jooksul frantsiisi poodide arv sealsel turul vähenes 7 poe võrra. Kontserni müük Kasahstani klientidele 2016. aasta I kvartalis kukkus 28% ja moodustas 460 tuhat eurot. Kontsern ootab Kasahstani turu stabiliseerumist 2016. aastal.

Ukraina majandus 2016. aastal peaks naasma positiivse  kasvu juurde (vastavalt IMF`i prognoosidele), toetus peaks tulema paranenud investorite ja tarbijate kindluse, järkjärgult kasvavate reaaltulude ja laenuvõtmistingimuste lihtsustamise poolt. Kontserni jõupingutused produktiivsemate suhete sisseseadmiseks hulgimüügipartneritega viisid paranemisele kvartaalses müügis 55,5% võrra tasemeni 297 tuhat eurot, kuigi võrdlusbaas on suhteliselt madal.

Majandustulemused

Kontserni 2016. aasta I kvartali käive moodustas 13 358 tuhat eurot, kasv eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on 2,2%. Hulgimüügi kogukäive on kasvanud 10,9% võrra, jaemüügi käive kahanes 18,8% võrra.

2016. aasta  I kvartalis kontserni raporteeritav brutorentaablus jätkas paranemist ulatudes 57,5%-ni, eelmise aasta sama perioodi vastav näitaja oli 44,8%. 2015. aasta I kvartali konsolideeritud ärikasum ulatus 4 376 tuhande euroni võrreldes 2015. aasta I kvartali konsolideeritud ärikasumiga summas 1 695 tuhat eurot. 2016. aasta I kvartali ärikasumi rentaablus ulatus 32,8%-ni võrreldes 13,0%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA moodustas 2016. aasta I kvartaliga 4 818 tuhat eurot, see tähendab 36,1% rentaablust (2 351 tuhat eurot ja 18,0% eelmise aasta samal perioodil).

Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2016. aasta I kvartaliga 2 159 tuhat eurot võrreldes puhaskahjumiga 521 tuhat eurot 2015. aasta I kvartalis, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 16,2% võrreldes -4,0%-ga eelmise aasta samal perioodil.

Finantsseisund

Seisuga 31. märts 2016 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 54 072 tuhande euroni, kasvades 0,8% võrreldes 31. detsembriga 2015.

Võrreldes 31. detsembriga 2015 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 650 tuhande euro võrra ja moodustasid  2016. aasta 31. märtsi seisuga 4 770  tuhat eurot. Varude saldo kahanes 303 tuhande euro võrra ning 2016. aasta 31. märtsi seisuga moodustas 15 167 tuhat eurot.

Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis suurenes  922  tuhande euro võrra, ulatudes 2016. aasta 31. märtsi seisuga 41 116 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused vähenesid 2016.aasta I kvartaliga 176 tuhande euro võrra.

Müügi struktuur

Müük turgude lõikes

tuhandetes eurodes I kvartal  2016 I kvartal  2015 Muutus,
tuh.eur
Muutus,
%
I kvartal 2016
% käibest
I kvartal 2015
% käibest
Venemaa 7 675 6 077 1 598 26,3% 57,5% 46,5%
Valgevene 4 071 5 076 -1 005 -19,8% 30,5% 38,8%
Kasahstan 460 639 -179 -28,0% 3,4% 4,9%
Ukraina 297 191 106 55,5% 2,2% 1,5%
Moldova 232 219 13 5,9% 1,7% 1,7%
Läti 219 259 -40 -15,4% 1,6% 2,0%
Eesti 119 58 61 105,2% 0,9% 0,4%
Leedu 77 85 -8 -9,4% 0,6% 0,7%
Muud turud 208 469 -261 -55,7% 1,6% 3,6%
Kokku 13 358 13 073 286 2,2% 100,0% 100,0%

Enamus 2016. aasta I kvartali müügist on seotud Venemaaga, s.t. 7 675 tuhat eurot, mis moodustas 57,5% kogukäibest. Müügimahult järgmine piirkond oli Valgevene, kus käive ulatus 4 071 tuhande euroni, mis moodustas 30,5% kogukäibest (nii jae- kui ka hulgimüük kokku). Kasahstani müügimahud kahanesid oluliselt ja moodustasid 460 tuhat eurot, Ukrainas oli märgatav müügi kasv – 55,5%.

Müük ärisegmentide lõikes

tuhandetes eurodes I kvartal 2016 I kvartal  2015 Muutus, eur Muutus,
%
I kvartal 2016
% käibest
I kvartal  2015
% käibest
Hulgimüük 10 208 9 208 1 000 10,9% 76,4% 70,4%
Jaemüük 3 131 3 857 -726 -18,8% 23,4% 29,5%
Muud tegevusvaldkonnad 19 8 12 154,2% 0,1% 0,1%
Kokku 13 358 13 073 286 2,2% 100,0% 100,0%

2016. aasta I kvartali  hulgimüügi tulu ulatus 10 208  tuhande euroni, mis moodustas 76,4% kontserni müügitulust (2015. aasta I kvartal: 70,4%). Peamised hulgimüügipiirkonnad olid Venemaa, Valgevene, Kasahstan ja Ukraina.

Kontserni jaemüügikäive vähenes 18,8% võrra ja ulatus 3 131  tuhande euroni, mis moodustas 23,4% müügitulust. Jäemüügi tulu vähenemine on peamiselt seotud Valgevene turuga.

Kontsernile kuuluvate ja frantsiisikaupluste paiknemine 

  Kontsern Frantsiis Kokku
Venemaa 6 392 398
Ukraina 0 92 92
Valgevene 56 2 58
Balti riigid 8 25 33
Kasahstan 0 51 51
Moldova 0 26 26
Muud riigid 0 40 40
Kokku 70 628 698

2016. aasta I kvartali lõpu seisuga opereeris kontsern ja tema frantsiisi partnerid 649 Milavitsa ja 49 Lauma Lingerie brändiga poodi, s.h. 70 poodi opereeris kontsern ise.

Tootmine, soursing, hanked ja logistika

Kontserni 2016. aasta I kvartali investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 42 tuhat eurot. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.

Personal

2016. aasta 31. märtsi seisuga oli kontsernil 2 041 töötajat, neist 355 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades.

Kontserni 2016. aasta I kvartali palgakulu koos maksudega oli 2 758  tuhat eurot (4 241 tuhat eurot - 2015.aasta I kvartal). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 258 tuhat eurot.

Aleksei Kadõrko

Finantsdirektor
Silvano Fashion Group
Tel +372 6845 000
E-mail: info@silvanofashion.com


SFG I kvartali 2016 vahearuanne.pdf