Publicēts: 2016-05-02 07:24:29 CEST
Moda Kapitāls
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

Akciju sabiedrības "Moda kapitāls" revidēts gada pārskats par 2015.gadu

Akciju sabiedrība "Moda kapitāls" publisko auditēto 2015.gada pārskatu un Korporatīvās pārvaldības ziņojumu.

AS "Moda kapitāls" informē par būtiskām finanšu rādītāju atšķirībām starp iepriekš iesniegto neauditēto 2015.gada 12 mēnešu bilanci un auditēto 2015.gada pārskatu, sniedzot šādus papildus komentārus:

AS "Moda kapitāls" akcionāru pilnsapulce, detalizēti izvērtējot uzņēmuma debitorus, nolēma izveidot papildus uzkrājumus par izsniegtajiem aizdevumiem, palielinot uzkrājumus par summu 4.600,00 EUR, tādejādi kopējais 2015.gadā veidotais uzkrājumu apjoms sastāda 123.958,00 EUR EUR  .

 AS "Moda kapitāls" auditētie finanšu rezultāti par 2015.gadu ir sekojoši: * Neto zaudējumi : 110.238,00 EUR (2014.gadā Neto zaudējumi: 130.992,00 EUR) * Neto apgrozījums: 1.095.964,00 EUR (2014.gadā Neto apgrozījums: 1.090.211,00 EUR)

AS “Moda Kapitāls” pamatdarbība ir īstermiņa kredītu izsniegšana pret kustamās mantas ķīlu, nekustamo īpašumu un patēriņa (bezķīlas) kredīti, kā arī dārgmetālu un mazlietotu sadzīves tehnikas priekšmetu tirdzniecība.

2015.gada ir turpinājies process, kas mainījis uzņēmuma kredītportfeļa struktūru, samazinoties nelielo aizdevumu, t.i. aizdevumi pret kustamas lietas ķīlām, īpatsvaram, kas ir radījis negatīvu ietekmi un uzņēmuma finansiālajiem rezultātiem un ienākumiem. Uzņēmums aktīvāk attīstīta bezķīlas aizdevumu izsniegšana, kā arī mazlietotu preču un juvelierizstrādājumu tirdzniecību.

 

APVIENOTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS

  Pielikums 2015 2014  
    EUR   EUR  
Neto apgrozījums (1) 1 095 964 1 090 211  
Finanšu ieņēmumi (1) 1 373 717 1 427 100  
Pārdoto preču izmaksas (2) (900 396) (890 017)  
Finanšu izmaksas (3) (428 937) (416 513)  
           
Bruto peļņa   1 140 348 1 210 781  
Pārdošanas izmaksas (4) (798 063) (919 464)  
Administrācijas izmaksas (5) (337 283) (369 704)  
Pārējie ieņēmumi (6) 15 557 24 563  
Pārējās  izmaksas (7) (146 045) (108 065)  
           
Peļņa vai zaudējumi pirms ienākuma nodokļa   (125 486) (161 889)  
Uzņēmumu ienākuma nodoklis (9) 15 248 30 897  
           
Neto peļņa vai zaudējumi   (110 238) (130 992)  
           
Citi ienākumi / (zaudējumi)   - -  
           
Kopējie ienākumi   (110 238) (130 992)  

 

FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS

    31.12.2015. 31.12.2014.  
  Pielikums EUR   EUR  
AKTĪVS          
Ilgtermiņa ieguldījumi          
Nemateriālie ieguldījumi (10) 44 739 49 105  
Pamatlīdzekļi (10) 587 128 713 913  
Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi   142   142  
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:   632 009 763 160  
Apgrozāmie līdzekļi          
Krājumi (11) 1 105 387 1 003 405  
Aizdevumi un pircēju parādi (12) 2 212 807 2 536 875  
Pārējie apgrozāmie līdzekļi (13) 44 086 49 156  
Nauda un naudas ekvivalenti (14) 285 218   75 422  
Apgrozāmie līdzekļi kopā:   3 647 498 3 664 858  
           
Aktīvi kopā:   4 279 507 4 428 018  
           
PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS   31.12.2015. 31.12.2014.  
    EUR   EUR  
Pašu kapitāls          
Akciju kapitāls (16) 426 862 426 862  
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves (10) 133 288 133 288  
Nesadalītā peļņa/ (uzkrātie zaudējumi)   (239 717)   (129 479)  
Pašu kapitāls kopā:   320 433 430 671  
Saistības          
Ilgtermiņa saistības          
Aizņēmumi (17) 3 339 172 52 862  
Atliktā nodokļa saistības (9) 7 049   23 172  
Ilgtermiņa saistības kopā:   3 336 221 76 034  
Īstermiņa saistības          
Aizņēmumi (17) 504 631 3 802 281  
Parādi piegādātājiem un citi kreditori (18) 118 222   119 032  
Īstermiņa saistības kopā:   612 853 3 921 313  
           
Saistības kopā:   3 959 074 3 997 347  
           
Pašu kapitāls un saistības kopā:   4 279 507 4 428 018  

 

         Guntars Zvīnis
         AS Moda kapitāls
         valdes loceklis
         Tālr. +37167344508
         epasts: guntars@draudzigsaizdevums.lv


RFB Korporativas parvaldibas zinojums par 2015 LAT.pdf
FS_Moda Kapitals_2015_LAT.pdf
Atzinums LAT.pdf