Avaldatud: 2016-04-08 06:00:00 CEST
Baltika
Korralise üldkoosoleku kutse

AS Baltika aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Aktsiaselts BALTIKA, registrikood 10144415, asukohaga Veerenni 24, Tallinn, kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 02. mail 2016. aastal algusega kell 12.00 Baltika Kvartali Moelaval, aadressil Veerenni 24, Tallinn. Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab samas kell 11.30.

Üldkoosolekul osalemiseks palume esitada:

  • füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, esindajal lisaks ka volikiri;
  • juriidilisest isikust aktsionäri esindajal väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud, seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument, volituse alusel esindajal lisaks eeltoodule ka volikiri.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada AS-i Baltika esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile baltika@baltikagroup.com või toimetades teate isiklikult kohale tööpäeviti ajavahemikus 10.00 kuni 16.00 või posti teel aadressil AS Baltika, Veerenni 24, 10135 Tallinn. Nimetatud teated peavad olema AS Baltika poolt kätte saadud hiljemalt 29. aprillil 2016. aastal kell 16.00.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse kindlaks AS Baltika aktsionäride korralise üldkoosoleku toimumise päeva seisuga kell 8.00.

AS Baltika nõukogu poolt kinnitatud päevakord, juhatuse ja nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas:

  1. 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine  

    1.1 Kinnitada AS Baltika 2015. aasta majandusaasta aruanne esitatud kujul.

    1.2 Kinnitada 2015. aasta majandusaasta puhaskahjum summas 6 359 196 eurot ning katta see eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

  2. Põhikirja muutmine

Muuta seltsi põhikirja järgmiselt:

2.1 Muuta Seltsi põhikirja punkti 5.2.5. teist lauset ning kehtestada punkti 5.2.5. teine lause alljärgnevas sõnastuses:

Üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb näidata Seltsi ärinimi ja asukoht, Üldkoosoleku läbiviimise aeg, koht ja päevakord, märge selle kohta, kas Üldkoosolek on korraline või erakorraline, teave elektroonilise osavõtmise ning elektroonilise hääletamise korra ja tähtaja kohta, samuti muud Üldkoosolekuga seonduvalt tähtsust omavad asjaolud.

2.2 Muuta Seltsi põhikirja punkti 5.2.8. ja kehtestada punkt 5.2.8. alljärgnevas sõnastuses:

Üldkoosolekul koostatakse sellel osalevate Aktsionäride nimekiri, milles näidatakse Üldkoosolekul osalevate Aktsionäride nimed ja nende Aktsiatest tulenevate häälte arv ning Üldkoosolekul osalemise viis, samuti juhul, kui osaleb Aktsionäri esindaja, esindaja nimi. Kui Aktsionär on enne Üldkoosolekut hääletanud elektrooniliselt, tuleb nimekirjas näidata ka hääletamise kuupäev. Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija, samuti iga Üldkoosolekul füüsiliselt kohal olev Aktsionär või tema esindaja.

2.3 Täiendada Seltsi põhikirja punktiga 5.2.13. alljärgnevas sõnastuses:

Aktsionärid võivad Üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada elektrooniliste vahendite abil enne Üldkoosoleku toimumist, kui see on tehniliselt turvalisel viisil võimalik. Elektroonilise hääletamise korra määrab Juhatus. Elektrooniline hääletamine lõppeb Üldkoosoleku toimumise päeval kell 08.00.

2.4 Muuta Seltsi põhikirja punkti 5.4.2. ning kehtestada punkti 5.4.2. alljärgnevas sõnastuses:

Juhatus koosneb kahest (2) kuni viiest (5) liikmest, kes valitakse Nõukogu poolt kolmeks (3) aastaks.

2.5 Kinnitada Seltsi uus põhikiri käesolevale otsusele lisatud redaktsioonis.

Käesoleva teate avaldamisest arvates kuni üldkoosoleku toimumise päevani on aktsionäridel võimalik  tutvuda AS Baltika 2015. aasta majandusaasta aruandega, sõltumatu vandeaudiitori aruandega ja teiste üldkoosolekul esitatavate dokumentidega  AS Baltika kodulehel aadressil www.baltikagroup.com ja NASDAQ Tallinna Börsi kodulehel www.nasdaqbaltic.com. Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil baltika@baltikagroup.com või aktsiaseltsi aadressil saadetud kirjaga.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionäril, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 AS Baltika aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist aadressil AS Baltika, Veerenni tn 24, 10135 Tallinn.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 AS Baltika aktsiakapitalist, võivad aktsiaseltsile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, saates vastava eelnõu  kirjalikult aadressil AS Baltika, Veerenni tn 24, 10135 Tallinn.

 

Meelis Milder
Juhatuse esimees
meelis.milder@baltikagroup.com


AKTSIASELTS BALTIKA PÕHIKIRI.pdf