Paskelbta: 2016-03-18 18:51:23 CET
AB "Klaipėdos nafta"
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie šaukiamą AB „Klaipėdos nafta“ eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta“, juridinio asmens kodas 110648893, buveinė registruota adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir 2016 m. kovo 18 d. sprendimu 2016 m. balandžio 26 d. 13.00 val. sušaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas vyks Bendrovės buveinėje, adresu: Burių 19, Klaipėda, Bendrovės administracijos patalpose (II aukšto posėdžių salėje).

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl Bendrovės auditoriaus išvados dėl 2015 m. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai.

2. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2015 m. metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai.

3. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2015 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

4. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2015 m. pelno (nuostolių) paskirstymo.

Akcininkai registruojami nuo 12.00 val. iki 12.55 val. Atvykstantiems į susirinkimą būtina turėti asmens tapatybės dokumentą (įgaliotam atstovui – papildomai turėti nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas).

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti gauti Bendrovėje ne vėliau kaip iki susirinkimo, juos atsiunčiant registruotu paštu ar pateikiant pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu: info@oil.lt bei r.valunas@oil.lt. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie susirinkimo sušaukimą.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu info@oil.lt bei r.valunas@oil.lt.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo, akcininkai gali pateikti raštu darbo dienomis į Bendrovę arba siųsti registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Į pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu arba raštu iki susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, arba buvo pateikti vėliau negu likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu info@oil.lt bei r.valunas@oil.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą 13.00 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.

Susirinkimo apskaitos diena – 2016 m. balandžio 19 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis).

Su susirinkimo sprendimo projektu, bendrojo balsavimo biuletenio forma įstatymų nustatyta tvarka Bendrovės akcininkai galės susipažinti ir Bendrovės buveinėje, Burių g. 19, Klaipėdoje (tel. 8 46 391636), arba Bendrovės interneto tinklalapyje http://www.oil.lt/. Nurodytoje Bendrovės interneto svetainėje taip pat pateikiama ši informacija ir dokumentai:

- pranešimas apie susirinkimo šaukimą;

- bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius susirinkimo sušaukimo dieną.

Priedai:

1. Susirinkimo sprendimų projektai;

2. Susirinkimo balsavimo biuletenis;

3. AB „Klaipėdos nafta“ 2015 metų finansinės ataskaitos, parengtos pagal Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada bei 2015 metų Bendrovės metiniu panešimu;

4. AB „Klaipėdos nafta“ 2015 metų pelno (nuostolių) paskirstymo projektas.

  

         Marius Pulkauninkas, finansų ir administravimo departamento direktorius, +370 46 391 763.


3. Klaipedos nafta FS 2015 LT.pdf
4. 2015 pelno paskirstymo projektas_VAS_2016-04-26.doc
1. Sprendimu projektai_VAS_2016-04-26.doc
2. Bendrasis balsavimo biuletenis KN VAS 2016-04-26.docx