Avaldatud: 2016-02-19 17:10:06 CET
Silvano Fashion Group
Kvartaliaruanne

2015. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Tallinn, 2016-02-19 17:10 CET --  

Valikulised finantsnäitajad

Kontserni 2015. aasta 12  kuu (võrrelduna 2014. aasta 12 kuuga) ja 31.12.2015 (võrrelduna 31.12.2014) valikulised finantsnäitajad on järgmised:

tuhandetes eurodes 12 kuud 2015 12 kuud 2014 Muutus
Müügitulu 65 260 100 868 -35,3%
EBITDA 16 659 15 422 8,0%
Aruandeperioodi puhaskasum 10 939 10 584 3,4%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 10 419 9 097 14,5%
Kasum aktsia kohta (eurodes) 0,28 0,23 18,7%
Äritegevuse rahavoog perioodil 15 708 13 355 17,6%

 

tuhandetes eurodes 31.12.2015 31.12.2014 Muutus
Varad kokku 53 120 67 339 -21,1%
Käibevarad kokku 40 453 47 005 -13,9%
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa 40 995 46 753 -12,3%
Laenukohustused 0 0            NA
Raha ja raha ekvivalendid 21 274 13 308 59,9%

 

Rentaablusanalüüs, % 12 kuud 2015 12 kuud 2014 Muutus
Brutokasum 46,8 36,3 28,9%
EBITDA 25,5 15,3 67,0%
Puhaskasum 16,8 10,5 59,7%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 16,0 9,0 77,0%

 

Finantssuhtarvud, % 31.12.2015 31.12.2014 Muutus
ROA 18,7 11,9 57,1%
ROE 25,4 17,2 47,6%
Hinna/ kasumi suhe 4,6 5,0 -7,6%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 4,6 3,6 28,5%
Likviidsuskordaja 2,9 1,6 81,9%

 Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes Lisad 31.12.2015 31.12.2014
VARAD      
Käibevara      
Raha ja pangakontod   21 274 13 308
Väljaantud laenud   6 329
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 2                 3 747 6 906
Varud 3 15 426 26 462
Käibevara kokku   40 453 47 005
       
Põhivara      
Pikaajalised ettemaksed   0 241
Investeeringud sidusettevõtetesse   1 84
Muud investeeringud   372 525
Edasilükkunud tulumaksuvara   362 649
Immateriaalne põhivara   443 687
Kinnisvarainvesteeringud   1 130 1 638
Materiaalne põhivara 4 10 359 16 510
Põhivara kokku   12 667 20 334
VARAD KOKKU   53 120 67 339
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL      
Lühiajalised kohustused      
       
Võlad tarnijatele ja muud võlad 5 7 607 9 703
Maksuvõlad   1 126 3 335
Lühiajalised kohustused kokku   8 733 13 038
       
Pikaajalised kohustused      
Edasilükkunud tulumaksukohustus   13 283
Pikaajalised kohustused kokku   13 283
Kohustused kokku   8 746 13 321
       
Omakapital      
Aktsiakapital 6 11 400 11 700
Ülekurss   11 914 13 066
Omaaktsiad 6 -579 -585
Kohustuslik reservkapital   1 306 1 306
Realiseerimata kursivahed   -15 694 -5 649
Jaotamata kasum   32 648 26 915
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa   40 995 46 753
Mittekontrolliv osalus omakapitalis   3 379 7 265
Omakapital kokku   44 374 54 018
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU   53 120 67 339
       

 Konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes Lisad IV kvartal           2015
IV kvartal 2014

12 kuud 2015
12kuud 2014
Müügitulu 8 13 389 13 729 65 260 100 868
Müüdud toodangu kulu   -6 833 -6 641 -34 726 -64 246
Brutokasum   6 556 7 088 30 534 36 622
           
Turustuskulud   -2 249 -2 884 -9 344 -15 661
Üldhalduskulud   -1 354 -1 751 -6 163 -7 403
Muud äritulud   42 -142 366 455
Muud ärikulud   -378 -593 -1 232 -1 636
Ärikasum   2 617 1 718 14 161 12 377
           
Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest   759 1 203 1 666 703
Muud finantstulud/(kulud)   41 270 374 690
Finantstulud ja -kulud kokku   800 1 473 2 040 1 393
           
Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatavatest sidusettevõtetest   -80
5

-79
4
Kasum enne tulumaksu ja kasumit /(kahjumit) rahaliste vahendite netopositsioonist 3 337
3 196

16 122
13 774
           
Tulumaks   -729
-1 323

-5 183
-6 091
Kasum enne kasumit /(kahjumit) rahaliste vahendite netopositsioonist   2 608
1 873

10 939
7 683
           
Kasum (kahjum) rahaliste vahendite netopositsioonist   0
-524

0
2 901
Aruandeperioodi kasum   2 608 1 349 10 939 10 584
Sealhulgas          
   Emaettevõte omanike osa   2 511 666 10 419 9 097
   Mittekontrolliva osaluse osa   97 683 520 1 487
           
Kasum aktsia kohta emaettevõtte omanike osast kasumis, nii tava kui lahustatud (eurodes) 7 0,07
    0,02

         0,28
0,23

Ärikeskkond

Kontserni 2015. aasta tulemusi mõjutas kriis Ida-Euroopa riikides. Ettevõtte peamised turud kahanesid oluliselt. Kohalike valuutade devalveerumine, kõrge inflatsioon, kasvav tööpuudus (s.h. varjatud tööpuudus) ja tarbijaskonna negatiivsed ootused tuleviku suhtes mõjutasid negatiivselt regiooni ostujõudu. Võrreldes kontserni  arvestusvaluutaga, mis on euro, 2015. aasta jooksul vene rubla devalveerus 17% võrra, valgevene rubla devalveerus  41% võrra, ukraina grivna 36% võrra ja Kasakhstani tenge 68% võrra. Selle tulemusena analüütikute hinnangul pesu- ja rõivaturud kontserni põhiturgudel kahanesid 30-40% võrra.

Aastaga suutis kontsern vähendada tootmis-, kommerts- ja administratiivkulusid. Personali arv ja funktsioonid said samuti optimiseeritud.

Venemaa näitas 2015. aastal SKP langust 3,7% võrra, aastane inflatsioonimäär oli 12,9%, jaemüük riigis langes 10% võrra (seal hulgas mitte-toidukaupade jaemüügi langus oli 18,5%), investeeringud vähenesid 8,4% võrra, reaalsed töötasud langesid 9,5% võrra, töötuse määr on 5,8%. Selline statistika sai täiendatud katastroofilise 2016. aasta algusega, peamised analüütikud ennustavad 2016. aastal edasist SKP vähenemist kuni 2% , arvatakse, et jaemüük langeb 2%. Hoolimata karmist reaalsusest on Venemaa edukamad ettevõtted suutnud hoida rubla müüki 2014. aastaga samal tasemel ning suurendada kasumimarginaale. Meie esmane eesmärk on taastada rubla müük Venemaal kriisieelsele tasemele ning jätkata selle kasvatamisega.

Oktoobris 2015. meie tütarettevõte Venemaal avas Moskvas Cash&Carry lao eesmärgiga suurendada Grupi brändide pakkumist ja kättesaadavust, millega 2015. aasta jooksul oli probleeme kuna meie hulgimüügi partnerid ei tahtnud või ei suutnud hoida vajalikku varude taset laos.

Rendihinnad Venemaa pealinnas on langenud mõistlikumale tasemele, mis võimaldab meil kasumlikult opereerida oma poodidega. 2015. aasta IV kvartalis avas kontsern 5 kauplust Moskvas, 2016. a. jaanuaris avati kuues   Moskva regioonis. Sõltuvalt võimalustest jätkab kontsern oma kaupluste avamist. Lisaks müükide kasvatamisele ja paremale kontrolile turu üle annab see võimalust edasi arendada kontserni brändide jaemüügi kontseptsiooni eesmärgiga muuta seda atraktiivsemaks nii meile, kui ka meie frantsiisipartneritele.

2015. aastal Valgevene SKP vähenes 3,9% võrra, inflatsioonimäär oli 12%, investeeringud vähenesid 15,2% võrra, jaemüügid mõõdetuna BYR-des stagneerusid (kasv 0,2% võrra), detsembris 2015. keskmine töötasu mõõdetuna USD-s vähenes rohkem kui 30% võrreldes 2014. aasta detsembriga ning moodustas 412 USD. Ennustatakse, et 2016. aastal SKP langeb veel kuni 1%. Valgevenes jätkame oma jaemüügiketi arendamisega. Kuni 2015. aasta lõpuni kinnisvara omanikud (eriti Minskis) keeldusid tunnistamast muutusi majanduses ning ei tahtnud pidada läbirääkimisi soodsamate renditingimuste üle. Hetkel  näeme muutusi suurema paindlikuse suunas, mis võimaldab meil püüelda oma kasvu eesmärkide suunas.

Ukraina 2015. aasta majanduslikud näitajad on halvimad – SKP langes 13% võrra, inflatsioon – 43,3%, nominaalne jaemüügi kasv (ilma kohandamist inflatsiooniga) on ainult 9%, mis tähendab reaalset langust rohkem kui 35% võrra. Seega pole üllatus, et kontserni müügid on langenud seal rohkem kui 50% võrra. Ärikliima Ukrainas jääb keeruliseks, kontsern töötab selle nimel, et sisse seada produktiivsemad suhted hulgimüügi partneritega, kutsudes neid arendadama kontserni kaubamärke ja pakkudes äritegevuses vajaliku toetust.

Kasahstani 2015. a. andmed on paremad – nullilähedane SKP kasv, inflatsiooni määr – 13,6%. 2015. jooksul oli Kasahstan kontserni jaoks kõige paremini tomiv turg, kuna riigi valitsus püüdis võidelda langevate nafta hindadega ja langusega peamiste kaubanuspartnerite juures. Kuid alatest augustist 2015. olid kasahhid sunnitud laskma tenge kursi vabaks, mis täielikult muutis sealse olukorra kontserni jaoks.

Majandustulemused

Kontserni 2015. aasta 12 kuu käive moodustas 65 260 tuhat eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 35,3%. Hulgimüügi kogukäive vähenes 37,5% võrra, jaemüügi käive kahanes 25,7% võrra.

Kontserni raporteeritav brutorentaablus 2015. aasta 12 kuuga kasvas, moodustades 46,8%, eelmise aasta sama perioodi vastav näitaja oli 36,3%. 2015. aasta 12 kuu konsolideeritud ärikasum ulatus 14 161 tuhande euroni võrreldes 2014. aasta 12 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 12 377 tuhat eurot (IV kvartali 2015 panus oli 2 617  tuhat eurot võrreldes 1 718 tuhande euroga IV kvartalis 2014). 2015. aasta 12 kuu ärikasumi rentaablus ulatus 21,7%-ni võrreldes 12,3%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA moodustas 2015. aasta 12 kuuga 16 659 tuhat eurot, see tähendab 25,5% rentaablust (15 422 tuhat eurot ja 15,3% eelmise aasta samal perioodil).

2015. aasta 12 kuu jooksul kontsern jätkas sisemise ümberstruktureerimisega, mis tulevikus võimaldab lihtsustada juhtimist ja sisemist kapitali allokeerimist. See tõi kaasa täiendavat tulumaksu kulu summas 2,4 miljonit eurot. Kokkuvõtvalt, ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2015. aasta 12 kuuga 10 419 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 9 097 tuhat eurot 2014. aasta 12 kuuga, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 16,0% võrreldes 9,0%-ga eelmise aasta samal perioodil.

Finantsseisund

Seisuga 31. detsember 2015 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 53 120 tuhande euroni, seega võrreldes 31. detsembriga 2014 moodustas kahanemine 21,1%.

Võrreldes 31. detsembriga 2014 kahanesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 3 159 tuhande euro võrra ja moodustasid 2015. aasta 31. detsembri seisuga 3 747  tuhat eurot. Varude saldo kahanes 11 036 tuhande euro võrra võrreldes 2014. aasta 31. detsembri seisuga ning moodustas 15 426 tuhat eurot.

Emaettevõtte omanike osa omakapitalis vähenes 5 758  tuhande euro võrra, ulatudes 2015. aasta 31. detsembri seisuga 40 995 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused vähenesid 2015. Aasta 12 kuuga 4 305 tuhande euro võrra.

Müügi struktuur

Müük turgude lõikes

tuhandetes eurodes 12 kuud 2015 12 kuud 2014 Muutus,
tuh.eur
Muutus,
%
12 kuud 2015
% käibest
12 kuud 2014
% käibest
Venemaa 34 507 55 266 -20 760 -37,6% 52,9% 54,8%
Valgevene 20 896 29 982 -9 085 -30,3% 32,0% 29,7%
Ukraina 1 976 4 352 -2 375 -54,6% 3,0% 4,3%
Balti riigid 1 832 3 146 -1 314 -41,8% 2,8% 3,1%
Kasahstan 2 940 3 777 -837 -22,2% 4,5% 3,7%
Muud turud 3 109 4 345 -1 236 -28,4% 4,8% 4,3%
Kokku 65 260 100 868 -35 608 -35,3% 100,0% 100,0%

Enamus 2015. aasta 12 kuu müügist on seotud Venemaaga, s.t 34 507 tuhat eurot, mis moodustas 52,9% kogukäibest. Müügimahult järgmine piirkond oli Valgevene, kus käive ulatus 20 896 tuhande euroni, mis moodustas 32,0% kogukäibest (nii jae- kui ka hulgimüük kokku). Ukraina müügimahud kahanesid oluliselt ja moodustasid 1 976 tuhat eurot, müügi vähenemine oli märgatav ka Kasahstanis, muudel turgudel ja Balti riikides.

Müük ärisegmentide lõikes

tuhandetes eurodes 12 kuud 2015 12 kuud 2014 Muutus, tuh.eur Muutus,
%
12 kuud 2015
% käibest
12 kuud 2014
% käibest
Hulgimüük 49 494 79 144 -29 650 -37,5% 75,8% 78,5%
Jaemüük 15 712 21 158 -5 446 -25,7% 24,1% 21,0%
Muud tegevusvaldkonnad 54 566 -513 -90,5% 0,1% 0,6%
Kokku 65 260 100 868 -35 609 -35,3% 100,0% 100,0%

2015. aasta 12 kuu hulgimüügi tulu ulatus 49 494 tuhande euroni, mis moodustas 75,8% kontserni müügitulust (2014. aasta 12 kuud: 78,5%). Peamised hulgimüügipiirkonnad olid Venemaa, Valgevene, Kasahstan ja Ukraina.

Nagu iga kriisi ajal jaemüük oli stabiilisem ning selle tulemused olid paremad. Kontserni 2015. aasta 12 kuu jaemüügikäive moodustas kokku 15 712  tuhat eurot, esindades 24,1% müügitulust.

Kontsernile kuuluvate ja frantsiisikaupluste paiknemine

  Kontsern Frantsiis Kokku
Venemaa 5 387 392
Ukraina 0 93 93
Valgevene 56 6 62
Balti riigid 10 25 35
Kasahstan 0 58 58
Moldova 0 26 26
Muud riigid 0 44 44
Kokku 71 639 710

2015. aasta IV kvartali lõpu seisuga opereeris kontsern 71 kauplusega. 2015. aasta 31. detsembri seisuga tegutses Milavitsa tootemargi all 660  kauplust. Lisaks sellele tegutses 2015. aasta 31. detsembri seisuga 50 Lauma Lingerie kauplust.

Tootmine, soursing, hanked ja logistika

Kontserni 2015. aasta 12 kuu investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 574 tuhat eurot. Investeeringud teostati seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.

Personal

2015. aasta 31. detsembri seisuga oli kontsernil 2 045 töötajat, neist 361 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades.

Kontserni 2015. aasta 12  kuu palgakulu koos maksudega oli 14 899  tuhat eurot. Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 1 321 tuhat eurot.

Juhtimisorganite otsused 2015. aasta 12 kuu jooksul

Silvano Fashion Group pidas oma korralise aktsionäride üldkoosoleku 29. juunil 2015.a. Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused.

  • Üldkoosolek kinnitas 2014. majandusaasta aruande.
  • Üldkoosolek otsustas maksta dividende summas 0,10 eurot aktsia kohta (aktsionäridele seisuga 13.07.2015, makse teostatud 15.07.2015).
  • Üldkoosolek otsustas pikendada AS PricewaterhouseCoopers volitusi kontserni audiitorina 2015. majandusaastaks.
  • Üldkoosolek otsustas tühistada 1 000 000 ettevõttele kuuluvat omaaktsiat, mis omandati vastavalt 30.06.2014 vastu võetud üldkoosoleku otsustele.
  • Üldkoosolek kinnitas aktsiate tagasiostuprogrammi alljärgnevas: tagasiostuperiood kuni 29.06.2016; maksimaalne tagasiostetavate aktsiate kogus 1 000 000; maksimaalne ühe aktsia soetusmaksumus 2,00 eurot.

IV kvartalis 2015. kontsern nimetas Jarek Särgava´t uueks juhatuse liikmeks, kes asendas Märt Meerits`a.

 

Aleksei Kadõrko

Finantsdirektor
Silvano Fashion Group
Tel +372 6845 000
E-post: info@silvanofashion.com

 


SFG IV kvartali ja 12 kuu 2015 vahearuanne.pdf