Paskelbta: 2016-02-18 16:47:24 CET
AUGA group, AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sprendimo ir Bendrovės pozicijos

AB “Agrowill Group” gavo 2016 m. vasario 15 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sprendimą Nr. 241-38 (toliau tekste – Sprendimas), kuriuo yra įpareigota paskelbti tokio turinio pranešimą:

 

„4. Įpareigoti AB „Agrowill Group“ nedelsiant viešai paskelbti pranešimą apie esminį įvykį, t. y. apie šį Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimą, nurodant:

4.1. kad Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu AB „Agrowill Group“ buvo įspėta dėl Vertybinių popierių įstatymo 21 straipsnio pažeidimo;

4.2. kad 2014 m. AB „Agrowill Group“ finansinės ataskaitos neatitinka 1 TAS „Finansinių ataskaitų pateikimas“, 36 „Turto vertės sumažėjimas“ ir 3 TFAS „Verslo jungimai“ reikalavimų bei Finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo pagrinduose nustatyto finansinių ataskaitų patikimumo požymio;

4.3. kad nepiniginio įnašo, kuriuo apmokėta dalis AB „Agrowill Group“ įstatinio kapitalo, tikroji vertė yra nepagrįsta, todėl AB „Agrowill Group“ akcijų, kurios apmokėtos nepiniginiu įnašu – UAB „eTime invest“ akcijomis, nominalių verčių suma gali būti didesnė už nepiniginio įnašo UAB „eTime invest“ akcijų paketo vertę, dėl to dalis AB „Agrowill Group“ akcijų gali būti neapmokėtos, gali būti padaryta nepagrįsta žala Bendrovei bei pažeistos akcininkų turtinės ir neturtinės teisės;

4.4. įvertinimą, kokią įtaką tai daro 2014 m. gruodžio 31 d. AB „Agrowill Group“ ir grupės finansinei būklei ir finansiniams rezultatams;

4.5. datą, kada retrospektyviai finansinės ataskaitos bus ištaisytos ir paskelbtos viešai.“

 

Atsižvelgdama į tai, Bendrovė skelbia šį pranešimą apie esminį įvykį.

Bendrovė, siekdama pateikti visapusišką informaciją apie susidariusią situaciją dėl šio Sprendimo ir įpareigojimo, tuo pačiu atkreipia dėmesį į tai, kad:

1. Bendrovė turi abejonių dėl Sprendimo pagrįstumo ir atitikimo teisės aktams, reglamentuojantiems sprendime iškeltus klausimus, todėl su savo teisės patarėjais atliks išsamią teisinę Sprendimo analizę ir įvertins galimybę pasinaudoti įstatymo nustatyta teise jį apskųsti teismui;

2. Bendrovės akcininkas – „Vretola Holdings Limited“, įstatinio kapitalo didinimo metu pasirašė 14.151.252 naujas akcijas (bendra jų emisijos kaina 14.151.252 Lt (4.098.486 EUR) ir apmokėjo jas 100% UAB „eTime invest“ akcijų paketu, kurį sudaro 6.856.500 paprastųjų vardinių 1 Lt. (0,29 EUR) nominalios vertės akcijų. Iš Bendrovės pozicijų vertinant susidariusią situaciją svarbu yra tai, kad UAB „eTime invest“ akcijų paketas buvo įvertintas 16,7 mln. Lt. (4.836 mln. EUR)., o tai buvo net 2,55 mln. Lt (0,738 mln. EUR) daugiau, nei buvo pasirašomų naujų Bendrovės akcijų emisijos kaina.

 3. Kadangi vienu iš Bendrovės prioritetų yra kuo skaidresnė finansinė informacija investuotojams, todėl Bendrovė dės visas nuo jos priklausančias pastangas, siekdama greitesnio susidariusios situacijos išsprendimo. Bendrovė sieks  kuo greitesnio turto vertinimo ataskaitos patikslinimo retrospektyvine verte, tam, kad išsklaidyti abejones dėl dabartinėje vertinimo ataskaitoje nurodytos UAB „eTime invest“ akcijų vertės.

4. Šis Sprendimas 2014 m. gruodžio 31 d. AB „Agrowill Group“ ir grupės finansinei būklei ir finansiniams rezultatams jokios įtakos neturės. Atkreipiame investuotojų dėmesį, kad 2014 m. gruodžio 31 d. (ir vėlesnėse) AB „Agrowill Group“ ir grupės finansinėse atskaitomybėse UAB „eTime invest“ valdomų aktyvų Kryme vertė jau buvo sumažinta iki apie 1 mln. Lt (0,289 mln. EUR).

 

Laikydamasi skaidrumo ir informacijos prieinamumo kriterijų, Bendrovė poreikiui esant, ateityje informuos apie tolesnius savo veiksmus dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sprendimo.

 

         Vladas Bagavičius,
         Valdybos narys
         tel. +370 5 233 53 40