Avaldatud: 2016-03-01 15:31:00 CET
Tallinna Kaubamaja Grupp
Börsiteade

Tallinna Kaubamaja Grupp AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Tallinna Kaubamaja Grupp AS (registrikood 10223439, asukoht Gonsiori 2, 10143 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 12. aprillil 2016. aastal algusega kell 14.00 Tallinnas, aadressil Viru väljak 3 asuvas Nordic Hotel Forum konverentsikeskuses.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 12. aprillil 2016 kell 13.30. Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o seisuga 5. aprill 2016 kell 23.59.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS nõukogu määras korralise üldkoosoleku alljärgneva päevakorra ja esitab aktsionäridele järgmised ettepanekud:

1. Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2015. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2015. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2015 on 347 980 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 555 447 tuhat eurot ning puhaskasum 22 071 tuhat eurot.

2. Kasumi jaotamine

Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2015. aasta kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste aastate jaotamata kasum 73 197 tuhat eurot
2015. aasta puhaskasum 22 071 tuhat eurot
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2015 95 268 tuhat eurot
Maksta dividendi 0,52 eurot aktsia kohta 21 179 tuhat eurot
Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist 74 089 tuhat eurot

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 26. aprill 2016 kell 23.59. Dividend makstakse aktsionäridele 27. aprillil 2016 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Korralduslikud küsimused

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 28.03.2016. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 08.04.2016. Täpsem teave äriseadustiku § 287 (aktsionäri õigus teabele), § 293 lõikes 2 (õigus nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda) ja § 293' lõigetes 3 (kohustus esitada samaaegselt päevakorra täiendamise nõudega otsuse eelnõu või põhjendus) ja 4 (õigus esitada iga päevakorra punkti kohta otsuse eelnõu) nimetatud õiguste teostamise korra ja tähtaja kohta on avalikustatud Tallinna Kaubamaja Grupp AS kodulehel www.tkmgroup.ee. Samas avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja põhjendused, kui selliseid laekub. Pärast üldkoosoleku päevakorra, sh täiendavate punktide ammendamist, saavad aktsionärid küsida juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS korralise üldkoosoleku dokumentidega, sealhulgas majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku, nõukogu aruande, otsuste eelnõudega on võimalik tutvuda Tallinna Kaubamaja Grupp AS kodulehel www.tkmgroup.ee ja alates üldkoosoleku kokkukutsumise teate avaldamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevani tööpäeviti kella 10.00 kuni 16.00 Tallinna Kaubamaja Grupp AS sekretariaadis Gonsiori 2 (2. korrus) Tallinnas. Küsimusi üldkoosoleku päevakorras olevate teemade kohta saab esitada e-posti aadressil: sekretar.gonsiori@kaubamaja.ee või aktsiaseltsi aadressil saadetud kirjaga või telefonil 66 73 300.

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:

füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav dokument, füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - isikut tõendav dokument ja kirjalik volikiri; juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal – väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja esindaja isikut tõendav dokument; juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks nimetatud dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud kirjalik volikiri. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Tallinna Kaubamaja Grupp AS võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav. Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti aadressil sekretar.gonsiori@kaubamaja.ee või üle andes nimetatud dokumendi(d) tööpäevadel kella 10.00 kuni 16.00, hiljemalt 8. aprillil 2016 Tallinna Kaubamaja Grupp AS sekretariaadis Gonsiori 2 (2. korrus) Tallinnas, kasutades selleks Tallinna Kaubamaja Grupp AS kodulehel www.tkmgroup.ee avaldatud blankette. Samas on teave esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra kohta.

         Raul Puusepp
         Juhatuse esimees
         Tel 731 5000