Avaldatud: 2016-02-18 08:15:00 CET
Linda Nektar
Börsiteade

2015. majandusaasta 12 kuu auditeerimata aruanne

 

Ettevõtte lühitutvustus

AS Linda Nektar on 1940-ndatel aastatel alguse saanud Eesti ettevõte, mis toodab kääritatud jooke regionaalsele joogitööstusele. Ettevõte keskendub pakendamata puuviljaveinide valmistamisele ning tegutseb ärilt-ärile mudeli alusel. Ettevõtte tootmine paikneb Baltimaade ja Põhja-Euroopa turgude suhtes logistiliselt soodsas asukohas Lõuna-Eestis.

Mahukad investeeringud uurimis- ja arendustegevustesse on viinud uudse aroomide eemaldamise ning taaskasutamise tehnoloogiani, mille arendamine ja laialdasem kasutuselevõtt koos uutele turgudele laienemisega on järgnevate aastate jooksul peamised tähelepanu keskpunktid.

AS Linda Nektari aktsiad on kauplemisele võetud Nasdaq Balti First North aktsianimekirjas.

 

 

Tegevusaruanne                                                                                           

Juhatuse esimehe kommentaar

 

AS Linda Nektar 2015. aasta majandustulemusi võib pidada rahuldavaks. Vaatamata sellele, et peamiste toorainete, suhkru ja mahlakontsentraadi, hinnad maailmaturul langesid ning sellest tulenevalt tuli ka toodete lepingulisi hindu alandada, suutis ettevõte müügimahtude kasvust tulenevalt oma käivet kasvatada. Kõik alljärgnevad 2015. aasta andmed on auditeerimata.

AS Linda Nektar 2015. aasta 12 kuu müügitulu oli 2 757 055 eurot (12 kuud 2014: 2 744 558 eurot).

31.12.2015 seisuga oli AS Linda Nektar bilansimaht 3 913 657 eurot (12 kuud 2014: 2 722 184 eurot), mis on kasvanud 43,8%  võrreldes 2014. aastaga. Seda on eelkõige mõjutanud osakapitali suurendamine mais 2015 ning ettevõtte teenitud puhaskasum.

Käibevarad moodustasid varadest 1 666 361 eurot (12 kuud 2014: 1 150 870 eurot) ehk 42,6 % kogu varadest. Põhivarade maht oli 2 247 296 eurot (12 kuud 2014: 1 571 314 eurot)  ehk 57,4% bilansimahust.

AS Linda Nektar  kohustused olid kokku 296 515 eurot (12 kuud 2014: 180 028 eurot) ning ettevõtte omakapital kasvas 3 617 142 euroni (12 kuud 2014: 2 542 156 eurot). Ettevõttel ei ole 31.12.2015 seisuga laenukohustusi, kuid pangaga kokkulepitud laenuvõimalus kehtib jätkuvalt.

AS Linda Nektar 2015. aasta investeeringud ulatusid 913 371 euroni (12 kuud 2014:  512 837 eurot). Materiaalsesse põhivarasse investeeriti 698 371 eurot (12 kuud 2014: 508 962 eurot)  ja immateriaalsetesse põhivarasse 215 000 eurot (12 kuud 2014: 3 875 eurot). Investeeringud hõlmasid tootmisseadmete ostusid olemasoleva tootmise laiendamiseks kui ka soetusi ettevõtte poolt arendatava  aroomitehnoloogia valdkonda.

Osa käsilolevatest investeeringutest viiakse ellu  Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametilt (PRIA) saadava toetusmeetme abil 2015-2016 jooksul. Tulevikus laekuvad PRIA toetuse summad ei mõjuta otseselt kasumiaruannet, kuid vähendavad toetuse abil teostatud investeeringute soetusmaksumust projekti lõppedes.

2015. aastal sõlmis AS Linda Nektar igapäevase majandustegevuse raames  täiendava 3 aastase lepingu AS-ile  A. Le Coq õunaveini müügiks aastatel 2016-2018. Lepingu väärtus on vähemalt 2 miljonit eurot. Lepingust tulenevalt osteti nii materiaalset kui ka immateriaalset põhivara. Ostetud immateriaalne põhivara  amortiseeritakse sõlmitud tarnelepingu perioodi jooksul. Ostetud seadmed  amortiseeritakse vastavalt nende üldisele kasutuseale.
 

Ettemaksed materiaalse põhivara eest 31.12.2015 bilansipäeva seisuga moodustasid 11 700 eurot (12 kuud 2014: 0 eurot).

Nõuete ja ettemaksete maht bilansis on kasvanud  312 883 euroni (12 kuud 2014: 157 475 €). Muutus on tingitud  2014. aasta detsembri väiksemast müügimahust, mis omakorda mõjutas nõudeid ja ettemakseid eelmise perioodi lõpus. Varude muutus oli  kooskõlas tavapärase tootmistegevusega.

2015. aasta arenduskulud olid 190 725 eurot (12 kuud 2014: 276 767 €). Uurimis- ja arendustegevuste kulud on kajastatud kasumiaruandes  kuluna. EAS toetab perioodil 2014-2016 Linda Nektari arendusprojekti tootmisettevõtete arendustoetuse mehhanismist 171 823 euroga. 2015 majandusaastal laekus ettevõttele esimene osamakse summas 74 112 eurot. 31.12.2015 seisuga on saadud sihtfinantseering kajastatud bilansis pikaajalise kohustusena ning see kasumit ei mõjuta. Projekti lõppemisel 2016.a. ning sellega seotud tingimuste täitmisel kajastatakse nimetatud sihtfinantseering ärituluna.

Seisuga 31.12.2015 oli AS Linda Nektaris palgal 11 töölepingu alusel töötajat ja 2 lepingulist toote- ja tehnoloogiaarendusprojektis osalevat inimest. 2015. aasta tööjõukulu koos maksudega oli 296 553 eurot (12 kuud 2014: 243 997€). Tööjõukulu on kujunenud töötajate, lepinguliste töötajate, juhtkonna ning nõukogu tasudest. Tööjõukulude kasvu mõjutas peamiselt tulemustasu maksmine.

2015. aastal  maksis ettevõte dividende 2014. majandusaasta tulemuste eest 129 100 eurot (dividendi väljamaksumäär: 40%). Aktsionäridele dividende väljamaksega kaasnenud tulumaksukulu oli 32 275 eurot.

AS Linda Nektar 2015. aastata auditeerimata puhaskasumiks kujunes 384 084 eurot. 2014. aasta sama perioodi puhaskasum oli 323 838 eurot. Kasumit mõjutasid eelkõige erakorralised kulud, tingitult aktsiakapitali suurendamisest ning First North alternatiivturule sisenemisega soetud toimingutest, summas 64 704 eurot ning jätkuvad tootearenduskulud summas 190 725 eurot. Samuti avaldas kasumile mõju oluliselt kasvanud amortisatsioonikulud 236 806 eurot (12 kuud 2014: 183 718 eurot), millise suurenemise on kaasa toonud eelpool mainitud investeeringud põhivaradesse ning immateriaalsesse varadesse.

Mais 2015 suurendas ettevõtte aktsiakapitali ning aktsiatega hakati kauplema Nasdaq Balti First North aktsianimekirjas. Kavandatud investeeringute elluviimisega, tootmise laiendamiseks ja uue tehnoloogia juurutamiseks, alustati 2015. aasta teisel poolel. Arendustegevused on toimunud kava kohaselt ning nendega jätkatakse ettevõtte tegevuskohas 2016.aastal.

 

Majandusnäitajad (2015 auditeerimata): 2015 2014
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja = käibevara : lühiajalised kohustused 7,49 6,39
Maksevõimekordaja = (käibevara -varud) : lühiajalised kohustused 6,22 5,04
Puhas käibekapital = käibevarad - lühiajalised kohustused 1 443 958 970 842
Soliidsuskordaja = omakapital : varade maksumus 0,92 0,93
Puhasrentaablus = puhaskasum : müügitulu *100 13,93 11,80
Võlakordaja = kohustused : kogu passiva 0,08 0,07

 

Kadri Rauba

Juhatuse esimees


 

Raamatupidamise aruanne

 

Aruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast. Aruandes järgitakse samu arvestuspõhimõtteid, mida kasutati viimase raamatupidamise aastaaruande koostamisel. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes (EUR).

 

Bilanss

(eurodes, 2015 auditeerimata)

 

  31.12.2015 31.12.2014
Varad    
Käibevara    
Raha 991 984 710 098
Nõuded ja ettemaksed 391 121 197 770
Varud 283 256 243 002
Kokku käibevara 1 666 361 1 150 870
Põhivara    
Nõuded ja ettemaksed 0 582
Materiaalne põhivara 2 040 436 1 566 086
Immateriaalne põhivara 206 860 4 646
Kokku põhivara 2 247 296 1 571 314
Kokku varad 3 913 657 2 722 184
Kohustused ja omakapital    
Kohustused    
Lühiajalised kohustused    
Võlad ja ettemaksed 222 403 180 028
Kokku lühiajalised kohustused 222 403 180 028
Pikaajalised kohustused    
Sihtfinantseerimine * 74 112 0
Kokku pikaajalised kohustused 74 112 0
Kokku kohustused 296 515 180 028
Omakapital    
Aktsiakapital nimiväärtuses 1 575 109 28 116
Ülekurss 673 573 0
Kohustuslik reservkapital 2 812 2 812
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 981 564 2 187 390
Aruandeaasta kasum (kahjum) 384 084 323 838
Kokku omakapital 3 617 142 2 542 156
Kokku kohustused ja omakapital 3 913 657 2 722 184

* Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, on bilansis kajastatud kohustusena. (SME IFRS 24.4 (c)). Vastavat kohustust kajastatakse bilansis pikaajalisena olenevalt sellest, millal toimub sihtfinantseerimisega kaasnevate tingimuste täitmine (RTJ 12).

 

 


 

Kasumiaruanne

(eurodes, 2015 auditeerimata)

 

  2015 2014
Müügitulu 2 757 055 2 744 558
Muud äritulud 10 659 7 522
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus 64 209 -100 228
Kaubad, toore, materjal ja teenused -1 285 094 -1 219 597
Mitmesugused tegevuskulud * -592 852 -606 572
Tööjõukulud -296 553 -243 997
Põhivara kulum ja väärtuse langus -236 806 -183 718
Muud ärikulud -4 249 -4 124
Kokku ärikasum (-kahjum) 416 369 393 844
Muud finantstulud ja -kulud -10 -294
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 416 359 393 550
Tulumaks -32 275 -69 712
Aruandeaasta kasum (kahjum) 384 084 323 838

* Aktsiakapitali suurendamise ja  “First North” kulud 2015. aastal olid 64 704 eurot

* Tehnoloogia arenduse kulud 2015. aastal 190 725 eurot (12 kuud 2014: 276 767 eurot).

 


 

Rahavoogude aruanne

(eurodes, 2015 auditeerimata)

 

  2015 2014
Rahavood äritegevusest    
Ärikasum (kahjum) 416 369 393 844
Korrigeerimised    
Põhivara kulum ja väärtuse langus 236 806 183 718
Kokku korrigeerimised 236 806 183 718
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -192 769 302 204
Varude muutus -40 254 120 299
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -26 785 -49 810
Makstud ettevõtte tulumaks -32 275 -69 712
Makstud intressid -10 -496
Laekumised sihtfinantseerimisest * 74 112 0
Kokku rahavood äritegevusest 435 194 880 047
Rahavood investeerimistegevusest    
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -844 210 -644 134
Laekumised sihtfinantseerimisest 0 113 279
Laekunud intressid 0 202
Kokku rahavood investeerimistegevusest -844 210 -530 653
Rahavood finantseerimistegevusest    
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest 820 002 0
Makstud dividendid -129 100 -262 250
Kokku rahavood finantseerimistegevusest 690 902 -262 250
Kokku rahavood 281 886 87 144
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 710 098 622 954
Raha ja raha ekvivalentide muutus 281 886 87 144
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 991 984 710 098

*  EAS “AS Linda Nektar arendusprojekt” I osamaks

 


Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

 

  Aktsiakapital nimiväärtuses Ülekurss Kohustuslik reservkapital Jaotamata kasum (kahjum) Kokku
31.12.2013 28 116 0 2 812 2 449 640 2 480 568
Aruandeaasta kasum (kahjum) 0 0 0 323 838 323 838
Makstud dividendid 0 0 0 -262 250 -262 250
31.12.2014 28 116 0 2 812 2 511 228 2 542 156
 
31.12.2014 28 116 0 2 812 2 511 228 2 542 156
Aruandeaasta kasum (kahjum) 0 0 0 384 084 384 084
Emiteeritud aktsiakapital 146 429 673 573 0 0 820 002
Makstud dividendid 0 0 0 -129 100 -129 100
Muud muutused omakapitalis 1 400 564 0 0 -1 400 564 0
31.12.2015* 1 575 109 673 573 2 812 1 365 648 3 617 142

* Aprillis 2015 otsustasid AS Linda Nektar aktsionärid suurendada ettevõtte aktsiakapitali 1 400 564 euro võrra seniselt 28 116 eurolt 1 428 680 euroni. Aktsiakapitali suurendamine toimus aktsiaseltsi omakapitali arvel sissemakseid tegemata fondiemissiooni teel.

* 12. mail 2015 otsustasid aktsionärid suurendada ettevõtte aktsiakapitali 146 429 euro võrra. Aktsiakapitali suurendamine toimus uute aktsiate välja laskmise teel, mille käigus lasti välja 146 429 uut aktsiat nimiväärtusega 1 euro aktsia kohta. Aktsiakapitali suurendamine toimus ülekursiga. Ülekursi suurus 1 uue välja lastava aktsia kohta oli 4,60 eurot, s.t. ülekurss kokku  673 573,40 eurot. 146 429 aktsiat märgiti hinnaga 5,60 eurot ühe aktsia kohta, kogusummas 820 002,40 eurot.

* 31.12.2015 seisuga oli  AS Linda Nektar 52 aktsionäri.

         Kontakt:
         Kadri Rauba
         AS Linda Nektar
         Juhatuse esimees
         Address: Kobela Borough, Antsla vald, 66407 Võrumaa, Estonia
         Phone: +372 785 5768
         E-mail: info@lindanektar.ee


2015_et_eur.pdf