Publicerad: 2016-02-10 08:45:00 CET

Bokslutskommuniké, januari - december 2015

Perioden 1 oktober – 31 december 2015*

 • Nettoomsättning 93,1 Mkr (86,9 Mkr)
 • Systemintäkter 63,6 Mkr (64,8 Mkr)
 • EBITDA 21,7 Mkr (23,7 Mkr)
 • EBITDA-marginal 23,3 % (27,3 %)
 • EBIT 8,4 Mkr (11,6 Mkr)
 • Resultat efter skatt 4,3 Mkr (6,3 Mkr)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,08 kr (0,13 kr)
 • Resultat hänförligt till avyttrad verksamhet uppgår till -0,0 Mkr (3,9 Mkr) samt erhållen likvid från försäljning om 3,9 Mkr (- Mkr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 34,2 Mkr (41,3 Mkr)
 • Styrelsen föreslår utdelning om 0,10 kr per aktie (- kr)

Perioden 1 januari – 31 december 2015*

 • Nettoomsättning 349,3 Mkr (307,0 Mkr)
 • Systemintäkter 236,0 Mkr (215,7 Mkr)
 • EBITDA 73,7 Mkr (65,1 Mkr)
 • EBITDA-marginal 21,1 % (21,2 %)
 • EBIT 19,8 Mkr (20,4 Mkr)
 • Resultat efter skatt 9,4 Mkr (8,2 Mkr)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,17 kr (0,17 kr)
 • Resultat hänförligt till avyttrad verksamhet uppgår till 4,8 Mkr (9,8 Mkr) samt erhållen likvid från försäljning om 3,9 Mkr (- Mkr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 68,8 Mkr (67,0 Mkr)
 • Styrelsen föreslår utdelning om 0,10 kr per aktie (- kr)

  *   Utfall och jämförelsetal i rapporten har justerats för att reflektera kvarvarande verksamhet efter försäljningen av verksamhetsområdet för kundspecifika konsulttjänster i Danmark under fjärde kvartalet 2015. För ytterligare information se specifikation i koncernens resultaträkning samt noten 8 kvartal i sammandrag.

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den 10 februari 2016.

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.


Q42015.pdf