Paskelbta: 2015-12-14 15:01:00 CET
AB "Vilniaus baldai"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Vilniaus baldai“ 2015 m. gruodžio 14 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Vilnius, Lietuva, 2015-12-14 15:01 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

 

AB „Vilniaus baldai“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2015 m. gruodžio 14 d., priimti šie sprendimai:

1. Darbotvarkės klausimas - konsoliduotas metinis pranešimas už 2015 metų 8 mėn. periodą.
Išklausytas konsoliduotas metinis pranešimas už 2015 metų 8 mėn. periodą.

2. Darbotvarkės klausimas – auditoriaus išvada.
Išklausyta audito įmonės UAB „KPMG Baltics“ išvada apie konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už 2015 metų 8 mėn. periodą.

3. Darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2015 metų 8 mėn. periodo finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Nuspręsta: patvirtinti 2015 m. 8 mėn. periodo akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ metines finansines ataskaitas.

4. Darbotvarkės klausimas – konsoliduotų 2015 metų 8 mėn. finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Nuspręsta: patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ konsoliduotas 2015 metų 8 mėn. finansines ataskaitas.

5. Darbotvarkės klausimas – Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.
Nuspręsta: patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ pelno paskirstymą.

Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pradžioje 4 766 912 EUR
Grynasis 2015 metų  8 mėn. periodo  pelnas 2 156 226 EUR
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2015 metų 8 mėn. periodo pelnas (nuostoliai) (12 516) EUR
Paskirstytinas rezultatas 6 910 622 EUR
Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą 591 EUR
Pelno paskirstymas į kitus rezervus -
Pelno paskirstymas dividendams išmokėti* 3 886 267 EUR
Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams -
Nepaskirstytasis rezultatas perkeliamas į kitus finansinius metus  3 023 764 EUR

 * Vienai vardinei akcijai paskirstoma po 1,00 EUR dividendų.

         Kontaktinis asmuo:
         Finansų vadovas
         Jonas Krutinis
         Tel.: +370 (5) 252 57 00