Julkaistu: 2015-02-27 09:00:00 CET
Siili Solutions Oyj
Yhtiötiedote

Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2014 (tilintarkastettu)

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 %

Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2015 kello 10.00

Tammi – Joulukuu 2014:

 • Liikevaihto 29 497 (18 798) tuhatta euroa – kasvua 56,9 %
 • Käyttökate (EBITDA) oli 3 039 (1 790) tuhatta euroa – kasvua 69,8 %
 • Käyttökate (EBITDA) 10,3 % (9,5 %) liikevaihdosta
 • Yritysostoista muodostuneiden liikearvojen FAS:in mukaiset poistot 1 136 (362) tuhatta euroa
 • Tilikauden voitto oli 1 271 (1 042) tuhatta euroa – kasvua 22,0 %
 • Osakekohtainen tulos 0,70 euroa (0,63) – kasvua 11,1 %
 • Taseen loppusumma oli 19 622 (8 523) tuhatta euroa
 • Raportoidut konserniluvut sisältävät yrityshankintojen vaikutukset
 • Yhtiö toteutti Codebakers-yritysoston 2.1.2014. Codebakers Oy:n luvut on yhdistetty konserniin 1.1.2014 alkaen.
 • Yrityskauppa Avaus Consulting -konsernista toteutui 1.9.2014. Kaupalla Siili vahvistaa osaamistaan erityisesti digitaalisessa palvelumuotoilussa, liiketoimintalähtöisessä ratkaisuarkkitehtuurissa sekä analytiikassa. Lisäksi Avauksen Puolan toiminnot ovat hyvä perusta Siilin kansainvälistymiselle. Luvut on yhdistelty konsernin lukuihin 1.9.2014 alkaen.
 • Liikevaihto proforma 34 631 (19 748) tuhatta euroa – kasvua 75,4 %
 • Käyttökate (EBITDA) proforma 3 900 (2 110) tuhatta euroa – 11,3 % liikevaihdosta
 • Hallituksen ehdotus osingoksi 0,47 (0,41) euroa osakkeelta – kasvua 14,6 %
 • Yhtiön osakkeiden markkina-arvo kasvoi 16,8 %

Heinä – Joulukuu 2014:

 • Liikevaihto 16 666 (7-12/2013: 9 384) tuhatta euroa – kasvua 77,6 %
 • Käyttökate (EBITDA) oli 2 137 (985) tuhatta euroa – kasvua 116,9 %
 • Käyttökate (EBITDA) oli 12,8 % (10,5 %) liikevaihdosta
 • Katsauskauden voitto oli 990 (536) tuhatta euroa – kasvua 84,8 %
 • Osakekohtainen tulos 0,55 euroa (0,33) – kasvua 66,7 %
 • Elokuussa yhtiö allekirjoitti sopimuksen Avaus Consulting -konsernin hankkimisesta ja kauppa toteutui suunnitelman mukaisesti syyskuun alussa.
 • Jälkimmäisellä puolivuotiskaudella perustettiin tytäryhtiö Saksaan, jolla ei ole tulosvaikutusta vielä tilikaudella 2014.
 • Codebakers Oy fuusioitiin emoyhtiöön 31.12.2014
 • Yhtiö aloitti valmistelemaan siirtymistä IFRS-raportointiin

Näkymät vuodelle 2015:

Vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan olevan 38–41 miljoonaa euroa ja käyttökatteen (EBITDA) 3,8–4,1 miljoonaa euroa.

Keskeiset tunnusluvut 7-12/2014 konserni 7-12/2013 konserni 2014 konserni 2013 konserni
Liikevaihto, 1000 € 16 666 9 384 29 497 18 798
Käyttökate (EBITDA), 1000 € 2 137 985 3 039 1 790
EBITDA, % liikevaihdosta 12,8 % 10,5 % 10,3 % 9,5 %
Liikevoitto, 1000 € 1 317 691 1 765 1 374
Liikevoitto, % liikevaihdosta 7,9 % 7,4 % 6,0 % 7,3 %
Oikaistu liikevoitto, 1000 € ** 2 032 951 2 901 1 735
Oikaistu liikevoitto, % liikevaihdosta ** 12,2 % 10,1 % 9,8 % 9,2 %
Tilikauden tulos, 1000 € 990 536 1 271 1 042
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta 5,9 % 5,7 % 4,3 % 5,5 %
Taseen loppusumma, 1000 € 19 622 8 523 19 622 8 523
Omavaraisuusaste, % 47,7 % 54,0 % 47,7 % 54,0 %
Nettovelkaantumisaste -20,7 % -56,2 % -20,7 % -56,2 %
Oman pääoman tuotto, % * 28,6 % 28,8 % 18,3 % 28,0 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % * 33,3 % 37,1 % 22,3 % 36,9 %
Osakekohtainen tulos 0,55 0,33 0,70 0,63
Oikaistu osakekohtainen tulos ** 0,94 0,48 1,33 0,85
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 1 810 357 1 644 456 1 803 279 1 644 456
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 1 883 220 1 723 337 1 883 220 1 723 337
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 328 175 328 175

* Puolivuotisluvuissa tulos on annualisoitu
** Oikaistu liikearvopoistojen vaikutuksella 


TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULAN KOMMENTIT

”Jatkoimme voimakasta kannattavaa kasvuamme jo neljännen perättäisen vuoden. Liikevaihtomme kasvoi yli 50 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon ja samaan aikaan käyttökatteemme parani 70 %. Erityisen ylpeä olen organisaatiomme kulttuurista ja sen mahdollistamasta skaalautuvuudestamme. Absoluuttiset luvut ovat jo merkittävästi suurempia kuin aiempina vuosina. Viime vuonna saimme Siiliin yhteensä 153 uutta osaajaa, joista noin kaksi kolmasosaa tuli yrityskauppojen myötä ja yksi kolmasosa orgaanisesti rekrytoiden. Silti organisaatiossa ei missään vaiheessa tuntunut suurempia kasvukipuja.


Digitalisaatio vaikuttaa yritysten liiketoimintaympäristöön yhtä merkittävästi kuin teollinen vallankumous aikoinaan. Nopeasti kiihtyvä liiketoimintojen digitoituminen yhdessä päätelaitteiden monipuolistumisen kanssa vauhdittavat kysyntää modernien digitaalisten palveluiden osaamiselle. Digitalisaatio edellyttää menestyviltä yrityksiltä herkkyyttä nopeaan ja iteratiiviseen liiketoiminnan kehitykseen.

Nopea liiketoiminnan kehitys edellyttää palvelukehityksen yhteistä suunnittelua, nopeaa prototypointia ja kykyä hyödyntää olemassa olevien tietojärjestelmien voimavarat uusien palveluiden käyttöön. Tekemisen iteroituvassa toimintaympäristössä tulee olla jatkuvaa, ei hankemaista. Suunnittelu tehdään yhdessä asiakkaan kanssa, ei asiakkaalle.  Olemme maan johtava tässä digitalisoituvassa ja uudenlaista tekemistä vaativassa ajassa ja uskomme olevamme johtava tässä osaamisessamme myös globaalisti.

Teimme katsauskaudella kaksi merkittävää yritysostoa. Vuoden 2014 alusta konserniin liitetty Codebakers oli operatiivinen yritysosto, joka vahvisti ohjelmointiosaajiemme lukumääräisesti sekä laajensi osaamistamme erityisesti CRM- ja testausosaamisalueilla. Codebakersin integroituminen Siiliin on sujunut loistavasti ja työ Codebakersin kannattavuuden parantamiseksi eteni suunnitellusti. Toinen yritysostoista oli syyskuussa toteutunut Avaus Consulting -konsernin osto. Konserniin kuuluu Suomen yhtiön lisäksi Puolan Wroclawissa toimiva tytäryhtiö. Avauksen osto vauhditti palvelukehitystämme erityisesti digitaalisen palvelumuotoilun ja analytiikan osalta. Kaupan myötä Siilistä tuli osaajamäärältään Suomen johtava teknologiariippumaton digitaalisten palveluiden kehittäjä.

Yrityskauppojen myötä taseessamme olevan liikearvon määrä kasvoi, joka kansallisen lainsäädännön (FAS) mukaisin liikearvopoistoin näkyy liikevoiton maltillisena kasvuna käyttökatteen kasvuun verrattuna. Vuoden 2015 aikana siirrymme IFRS-raportointiin, jolloin myös liikevoittolukumme on vertailukelpoinen päälistayhtiöiden vastaaviin. Liikearvopoistojen vaikutuksella oikaistu liikevoittomme vuodelta 2014 oli 9,8 % (9,2 %).  Kannattavuutemme oli läpi vuoden hyvä, mutta parani edelleen loppuvuotta kohti, mikä on ollut tyypillistä liiketoiminnallemme. Kannattavuuttamme parantavat erityisesti voimakkaasti kasvanut tehokas Oulun yksikkömme, sekä Avauksen kaupan myötä mukaan tullut tehokas Puolan Wroclawin yksikkömme.

Vuoden 2015 ensimmäisen puolikkaan fokus on Avaus-integraation loppuun saattamisessa, sekä kansainvälistymisen perustan rakentamisessa. Vuodenvaihteessa muutimme Helsingissä uusiin yhteisiin tiloihin Ruoholahdessa, mikä helpottaa yrityskulttuuriemme integraatiota. Oulun ja Puolan yksikkömme tuovat tekemiseemme tehokkuutta, mutta samalla vaativat tekemisen ohjaukselta läpinäkyvyyttä. Kasvumme edellytys on asiakkaan kanssa yhdessä tehtävä suunnittelu, ratkaisujen vieminen nopeasti sähköisesti koettaviksi ja haluttujen toiminnallisuuksien ja palveluiden äärimmäisen tehokas ja läpinäkyvä toteutus.

Vuonna 2015 kehitämme menetelmiämme, kommunikaatiotamme ja ohjaustamme, rakentaen Puolasta ja Saksasta aloitettua kansainvälistymistämme samoin kuin palvelujamme, lean start-up toiminnalla, hukkaa välttäen. Vientimarkkinamme liikevaihdon ei näin rakentaen oleteta olevan kokonaisuudessa merkittävä vuonna 2015, mutta oletamme liiketoimintamme olevan kannattavaa jo ensimmäisestä toimintavuodesta alkaen. Yleinen makromarkkinatilanne on haastava, mutta palveluitamme tarvitsee jokainen digitalisaation tunnistava yritys ja yhteiskunnallinen toimija Suomessa, Euroopassa ja koko maailmassa. Uskomme kasvumme jatkuvan ja arvioimme vuoden 2015 liikevaihtomme olevan 38–41 miljoonaa euroa ja käyttökatteemme (EBITDA) 3,8–4,1 miljoonaa euroa.

Olemme hallituksemme päätöksen mukaisesti siirtymässä päälistayhtiöiden vaatimusten mukaiseen IFRS-raportointiin ja käynnistämme selvitystyön mahdollisuudesta siirtyä First North -markkinapaikalta NASDAQ OMX Helsingin päälistalle. Keskeisinä motiiveinamme selvitystyön käynnistämiselle ovat liiketoimintamme kansainvälistyminen ja sen myötä myös osakemarkkinamme kansainvälistäminen, sekä yleinen osakkeen likviditeetin varmistaminen. Raportoimme selvityksen etenemisestä puolivuotiskatsauksen julkistuksen yhteydessä 14.8.2015.

LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS

Tilikaudella 2014 konsernin liikevaihto kasvoi 56,9 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Euromääräisesti liikevaihto kasvoi 10 699 tuhatta euroa ollen yhteensä 29 497 (18 798) tuhatta euroa. Jälkimmäisellä puolivuotiskaudella 7-12/2014 konsernin liikevaihto kasvoi 77,6 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tammikuussa hankitun Codebakersin luvut raportoitiin osana konsernia 1.1.2014 alkaen ja syyskuun alussa ostetun Avaus Consulting -konsernin luvut 1.9.2014 alkaen. Pitkään jatkuneesta haastavasta markkinatilanteesta huolimatta Siili onnistui katsauskaudella kasvamaan sekä orgaanisesti että yritysostoin parantaen kannattavuuttaan edellisvuodesta.

Konsernin liiketoiminnan muut tuotot koostuvat pääosin kansainvälistymishankkeeseen saadusta Tekes –tuesta, joka oli yhteensä 100 tuhatta euroa. Yhtiön ulkopuolisten palveluiden käytöstä aiheutuneet alihankintakustannukset olivat 3 667 (2 487) tuhatta euroa ollen 12,4 % (13,2 %) liikevaihdosta. Henkilöstökulut ajanjaksolta olivat yhteensä 20 072 (12 932) tuhatta euroa, mikä oli 68,0 % (68,8 %) liikevaihdosta. Henkilömäärä tilikauden lopussa oli 328 (175), jossa kasvua 87,4 %. Alihankinnasta ja henkilöstöstä syntyneet kokonaiskustannukset suhteessa liikevaihtoon laskivat hieman edellisvuodesta ollen 80,5 % (82,0 %). Liiketoiminnan muut kulut olivat 2 862 (1 589) tuhatta euroa ollen 9,7 % (8,5 %) liikevaihdoista. Kokonaisuutena liiketoiminnan muut kulut olivat hieman yli aikaisemman vuoden tason johtuen muun muassa katsauskaudella tehtyjen yritysjärjestelyjen ja integroinnin kustannuksista.

Konsernin käyttökate (EBITDA) tilikaudella 2014 oli 3 039 (1 790) tuhatta euroa eli 10,3 % (9,5 %) liikevaihdosta. Yhtiö paransi koko vuoden kannattavuuttaan jälkimmäisellä puolivuotiskaudella, jolloin EBITDA oli 2 137 (985) tuhatta euroa eli 12,8 % (10,5 %) liikevaihdosta. Liikevoitto päätyi 1 765 (1 374) tuhanteen euroon. Yritysostoissa muodostuneisiin liikearvoihin liittyvät poistot olivat yhteensä 1 136 (362) tuhatta euroa. Siili soveltaa kirjanpidossa ja raportoinnissa kansallista lainsäädäntöä (FAS), jonka mukaan liikearvo poistetaan kokonaan tuloksessa. Liikearvon poistoaika on 5–10 vuotta. Tammikuussa 2014 ostetun Codebakers Oy:n hankinnasta on kirjattu vuodelle 2014 konserniliikearvon poistoina 320 tuhatta euroa ja syyskuun alussa toteutetun Avaus Consultingin hankinnasta 137 tuhatta euroa.  Nettorahoituskulut kasvoivat katsauskaudella hieman ollen yhteensä 12 (6) tuhatta euroa. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 1 753 (1 368) tuhatta euroa. Osakekohtainen tulos oli puolestaan 0,70 (0,63) euroa.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 19 622 (8 523) tuhatta euroa, jossa kasvua 130,2 %. Merkittävä muutos edellisestä tilikaudesta johtuu pääosin tilikauden aikana tehdystä kahdesta yritysostosta. Yhtiön omavaraisuusaste oli 47,7 % (54,0 %) ja nettovelkaantumisaste -20,7 % (-56,2 %).

Tilikaudella 2014 konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 2 804 (1 683) tuhatta euroa, mikä oli merkittävästi viime vuotta parempi. Erityisesti jälkimmäisen puolivuotiskauden 7-12/2014 liiketoiminnan rahavirta oli vahva ollen kokonaisuudessaan 2 975 (1 234) tuhatta euroa. Liiketoiminnan rahavirta parani osin myös tehtyjen yrityshankintojen johdosta. Investoinnit tilikauden aikana olivat 2 784 (726) tuhatta euroa. Siilin merkittävimmät investoinnit liittyvät yritysostoihin, joiden osuus investoinneista oli tilikaudella yhteensä 2 446 (641) tuhatta euroa.

Jälkimmäisellä puolivuotiskaudella 7-12/2014 toteutuneen Avaus Consulting -yrityskaupan rahoittamiseksi yhtiö nosti 1 950 tuhannen euron suuruisen lainan ja samassa yhteydessä yhtiön tililimiitti korotettiin 1 500 (1 000) tuhanteen euroon. Tililimiitti ei ollut tilikauden 2014 lopussa käytössä ja konsernin likvidit rahavarat olivat vuoden lopussa 3 845 (2 584) tuhatta euroa. Tilikaudella 2014 yhtiö jakoi omistajilleen osinkoina yhteensä 712 (517) tuhatta euroa.

YRITYSOSTOT JA SUUNNATUT OSAKEANNIT

Siili jatkoi strategisten yritysostojen sarjaa kahdella tilikauden aikana toteutuneella yritysostolla. Yhtiö tiedotti 2.12.2013 allekirjoittaneensa sopimuksen, jonka mukaisesti se ostaa espoolaisen tietojärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen erikoistuneen Codebakers Oy:n koko osakekannan. Kaupan toteuttamisen ehdot täyttyivät suunnitelman mukaisesti 2.1.2014. Codebakers Oy:n luvut raportoidaan osana Siili Solutions -konsernia 1.1.2014 alkaen.

Yhtiö tiedotti 7.8.2014 allekirjoitetulla sopimuksella ostavansa digitaalisten palveluiden muotoiluun ja kehittämiseen erikoistuneen Avaus Consulting -konsernin. Kauppaan kuuluu Suomen yhtiön lisäksi tytäryhtiö Wroclawissa, Puolassa. Avauksen osto on jatkoa strategisille yritysostoille. Osaamiseltaan Avaus sopii Siilin tarjoomaan vahvistaen osaamista erityisesti digitaalisessa palvelumuotoilussa, liiketoimintalähtöisessä ratkaisuarkkitehtuurissa sekä analytiikassa. Lisäksi Avauksen Puolan toiminnot ovat hyvä perusta Siilin kansainvälistymiselle. Kauppa toteutui 1.9.2014 ja Avaus Consulting -konsernin luvut raportoidaan osana Siili Solutions -konsernia 1.9.2014 alkaen.

Codebakers Oy:n hankinta

Codebakersin erityisosaamista ovat Microsoft-ohjelmistoteknologiat, CRM-järjestelmät sekä ohjelmistojen ketterä määrittely ja testaus. Codebakersin osto on osa Siilin kasvustrategiaa ja sen myötä Siili laajentaa Microsoft-teknologioiden integraatiotarjontaansa, vahvistaa projektitoimitusten määrittely- ja testausresursointia sekä tukee kasvua 34 kokeneella ohjelmisto-alan osaajalla. Codebakers Oy:n vuoden 2014 liikevaihto oli 3 321 (3 279) tuhatta euroa ja käyttökate (EBITDA) 315 (-36) tuhatta euroa ollen 9,5 % (-1,1 %) liikevaihdosta.

Kauppahinta on vähintään 0,8 miljoonaa euroa ja enintään 1,8 miljoonaa euroa ja se on määritetty liiketoiminnan käyvän arvon mukaisesti. Kauppahinnasta maksettiin toteuttamishetkellä 0,8 miljoonaa euroa ja ehdollisena lisäkauppahintana perustuen vuoden 2014 käyttökatteeseen 0–1,0 miljoonaa euroa. Kauppahinta maksetaan käteisvastikkeella ja Siili Solutions Oyj:n uusilla osakkeilla. Kaupassa annettavien uusien Siili Solutions Oyj:n osakkeiden osuus on noin 19 % toteuttamishetken kauppahinnasta ja noin 80 % lisäkauppahinnasta. Kaupan käteisvastike suoritetaan Siilin kassavaroista. Lisäkauppahinta tullaan maksamaan tilinpäätösten vahvistumisien jälkeen ja se on arviolta yhteensä noin 1,0 miljoonaa euroa, jonka osakeosuus noin 0,8  miljoonaa euroa on kirjattu käyvän arvon rahastoon ja käteisenä suoritettava osuus muihin lyhytaikaisiin velkoihin. Annettavien lisäosakkeiden määrä tulee vastaamaan noin 3,1 % Siili Solutions Oyj:n tilikauden 2014 lopun osakemäärästä.

Osana kauppahinnan suorittamista yhtiön hallitus päätti 2.1.2014 osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusta osakeannista Codebakers Oy:n osakkeenomistajille. Suunnatussa osakeannissa tarjottiin merkittäväksi kauppakirjan ehtojen mukaisesti 14 156 uutta osaketta merkintähintaan 10,60 euroa / osake, mikä vastaa Siili Solutions Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskiarvoa ajanjaksolla 1.10. – 31.12.2013. Annettavien uusien osakkeiden määrä vastasi noin 0,8 % Siili Solutions Oyj:n kaikista osakkeista ennen uusien osakkeiden antamista. Codebakers Oy:n pääomistajat ovat sitoutuneet omistuksensa osalta vuoden 2014 lopussa päättyvään Siili Solutions Oyj:n osakkeita koskevaan luovutusrajoitukseen. Uudet osakkeet on samassa yhteydessä merkitty ja niiden merkintähinta katsottu maksetuksi kauppakirjan ehtojen mukaisesti apporttina luovutettavilla Codebakers Oy:n osakkeilla. Päätös suunnatusta osakeannista perustui ylimääräisen yhtiökokouksen 2.1.2014 hallitukselle myöntämään osakeantivaltuutukseen. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 9.1.2014.

Avaus Consulting -konsernin hankinta

Yhtiö tiedotti 7.8.2014 allekirjoitetulla sopimuksella ostavansa digitaalisten palveluiden muotoiluun ja kehittämiseen erikoistuneen Avaus Consulting -konsernin. Kauppaan kuuluu Suomen yhtiön lisäksi tytäryhtiö Wroclawissa, Puolassa. Yhtiön palveluksessa on 72 henkilöä, joista 25 työskentelee Puolan tytäryhtiössä. Kaupan seurauksena yhtiö arvioi uudelleen vuoden 2014 näkymät puolivuotiskatsauksen julkistamisen yhteydessä 14.8.2014. Avaus Consulting -konsernin proforma liikevaihto vuonna 2014 oli noin 8 869 (7 353) tuhatta euroa ja käyttökate (EBITDA) noin 1 793 (1 374) tuhatta euroa eli 22,8 % (18,7 %) liikevaihdosta. Kaupan toteuttamisen ehdot täyttyivät suunnitelman mukaisesti 1.9.2014, jonka jälkeen Avaus Consulting -konserni raportoidaan osana Siili Solutions -konsernia. Avaus Consulting -konsernin liikevaihto 1.9.–31.12.2014 oli 3 682 tuhatta euroa ja käyttökate (EBITDA) 932 tuhatta euroa ollen 25,3 % liikevaihdosta.

Kauppahinta maksetaan käteisvastikkeella ja Siili Solutions Oyj:n uusilla osakkeilla, joiden osuus on noin 50 % kauppahinnasta. Kaupan toteuttamishetkellä maksettiin kauppahintana 3,9 miljoonaa euroa sekä mahdollisena lisäkauppahintana yhteensä enintään 5,8 miljoonaa euroa, joka maksetaan vuosien 2014 ja 2015 tilinpäätösten vahvistumisien jälkeen. Toteuttamishetkellä annetut uudet osakkeet vastasivat noin 8,5 % Siili Solutions Oyj:n kaikista osakkeista ennen uusien osakkeiden antamista. Kaupan toteuttamishetken käteisvastike rahoitettiin pankkilainalla. Vuoden 2014 tilinpäätöksen perusteella maksettavasta lisäkauppahinnasta, arviolta yhteensä noin 2,6 miljoonaa euroa, Siili Solutions Oyj:n osakkeina huhtikuun 2015 loppuun mennessä maksettava osuus noin 1,3 miljoona euroa on kirjattu käyvän arvon rahastoon ja käteisenä suoritettava osuus muihin lyhytaikaisiin velkoihin. Transaktioon sisältyy myös toinen lisäkauppahinta enintään noin 2,6 miljoonaa euroa, jonka toteutuminen perustuu tilikauden 2015 vahvistettuihin lukuihin. Tästä osuudesta ei ole tehty kirjauksia tilinpäätökseen.

Siili Solutions Oyj:n hallitus päätti osana kauppahinnan suorittamista 1.9.2014 osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusta osakeannista Avaus Consulting Oy:n osakkeenomistajille. Suunnatussa osakeannissa tarjottiin merkittäväksi kauppakirjan ehtojen mukaisesti 145 727 uutta osaketta merkintähintaan 13,10 euroa / osake, mikä vastaa Siili Solutions Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskiarvoa ajanjaksolla 1.-30.6.2014. Annettavien uusien osakkeiden määrä vastaa noin 8,4  % Siili Solutions Oyj:n kaikista osakkeista ennen uusien osakkeiden antamista. Avaus Consulting Oy:n pääomistajat ovat sitoutuneet omistuksensa osalta Siili Solutions Oyj:n osakkeita koskevaan syyskuun 2016 alussa päättyvään luovutusrajoitukseen. Uudet osakkeet on samassa yhteydessä merkitty ja niiden merkintähinta katsottu maksetuksi kauppakirjan ehtojen mukaisesti apporttina luovutettavilla Avaus Consulting Oy:n osakkeilla. Merkintähinta uusista osakkeista kirjattiin kokonaisuudessaan Siili Solutions Oyj:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Päätös suunnatusta osakeannista perustuu ylimääräisen yhtiökokouksen 1.9.2014 hallitukselle myöntämään osakeantivaltuutukseen. Osakeanti liittyy yhtiön strategiaa tukevan yritysoston toteuttamiseen, joten Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 4.9.2014.

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Henkilöstön määrä tilikauden lopussa oli 328 (175), jossa oli kasvua edellisvuoden vastaavan ajanjakson loppuun 153 henkilöä eli 87,4 %.

Varsinainen yhtiökokous 2.4.2014 valitsi uudelleen yhtiön hallitukseen Petri Niemen, Timo Luhtaniemen, Mika Mäkeläisen ja Björn Mattssonin. Lisäksi uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Anu Nissinen. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Petri Niemen ja varapuheenjohtajaksi Timo Luhtaniemen.

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi Timo Luhtaniemen (puheenjohtaja), Petri Niemen ja Mika Mäkeläisen. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Petri Niemi (puheenjohtaja), Björn Mattsson ja Anu Nissinen.

Ylimääräinen yhtiökokous 1.9.2014 vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) ja valitsi entisten hallitusten jäsenten lisäksi uutena jäsenenä hallitukseen Juha-Pekka Virtasen. Ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen välittömästi pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Petri Niemi ja varapuheenjohtajaksi Timo Luhtaniemi. Hallituksen valiokuntien kokoonpanot säilyivät ennallaan.

Siilin johtoryhmään kuuluvat katsauskauden lopussa: Seppo Kuula (toimitusjohtaja), Samuli Siljamäki (talousjohtaja), Aki Ahlroth (johtaja, HR ja kulttuuri), Markku Seraste (operatiivinen johtaja, liiketoimintayksikön päällikkö) ja Erkka Niemi (kehitysjohtaja, palvelukehitys).

Yhtiön tilintarkastaja on KHT-yhteisö KPMG Oy Ab (Y-tunnus 1805485-9), ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Aaltonen.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yhtiön riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä liittyvät yleiseen talouskehitykseen ja sen tuomaan epävarmuuteen asiakkaiden toimintaympäristössä. Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla voi olla IT-investointien päätöksenteon hidastumisen, lykkäämisen tai perumisen kautta negatiivisia vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja tulokseen.

Merkittävä osuus yhtiön liikevaihdosta koostuu kymmenen suurimman asiakkaan myynnistä. Yhden tai useamman avainasiakkaan menettäminen, ostojen huomattava väheneminen tai asiakkaiden taloudelliset ongelmat voisivat siten vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja tulokseen.

Jatkuvana riskinä yrityksen kasvun ja kannattavuuden yhtäaikaisessa ylläpitämisessä on rekrytointitavoitteiden saavuttaminen niin laadun kuin määrän osalta, sekä tarjonnan sovittaminen oikea-aikaisesti kysyntään.

Siilin menestykseen vaikuttaa myös merkittävästi sen johto ja muu henkilöstö. Avainhenkilöiden työpanoksen menettäminen voisi vaikuttaa negatiivisesti yhtiön liiketoimintaan ja tavoitteiden saavuttamiseen. Siilin strategialle keskeistä ja menestykselle ehdotonta on ammattitaitoisten henkilöiden palkkaaminen ja pitäminen yhtiön palveluksessa.

Yritysjärjestelyihin perustuvaan kasvuun liittyy riskejä, jotka koskevat muun muassa ostetun yhtiön asiakkuuksien jatkuvuutta, hankitun liiketoiminnan ja henkilöstön integrointia, sekä siirtyneen henkilöstön sitouttamista. Mikäli yhtiö ei onnistu toteuttamaan joitakin edellä mainittuja toimenpiteitä, voivat ne vaikuttaa haitallisesti yhtiön strategian toteuttamiseen, liiketoimintaan, toiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Yrityskauppoihin liittyviä riskejä hallitaan valitsemalla määriteltyjen kriteerien mukaisia kohteita ja panostamalla huolelliseen integraatioprosessiin.

Strategiansa mukaisesti Siili tulee hakemaan kasvua tulevaisuudessa myös kansainvälisiltä markkinoilta. Kansainväliseen toimintaan liittyy tyypillisesti kotimarkkinaa suuremmat riskit. Yhtiö pyrkii varmistamaan tähän liittyvät riskit siten, että kansainvälistyminen ei vaaranna konsernin tuloksentekokykyä ja kasvua.

Siilin taseeseen sisältyy merkittävä määrä yritysostoista kertynyttä liikearvoa. Mikäli yhtiön tulos- ja kasvukehityksessä tapahtuisi muutoksia alaspäin, tämä voi johtaa liikearvon arvonalentumiseen ja vaikuttaa epäedullisesti liiketoiminnan tulokseen sekä omaan pääomaan. Liikearvoa poistetaan suunnitelman mukaisesti 5–10 vuodessa.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on kasvaa keskimäärin 20 % vuodessa siten, että yhtiön kannattavuus säilyy hyvänä (käyttökate, EBITDA, keskimäärin yli 10 %).

Vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan olevan 38–41 miljoonaa euroa ja käyttökatteen (EBITDA) 3,8–4,1 miljoonaa euroa.

OSINKOEHDOTUS

Yhtiön hallituksen hyväksymän voitonjakopolitiikan mukaisesti Siili pyrkii jakamaan 30–70 % tilikauden tuloksesta osakkeenomistajille voitonjakona. Tämän lisäksi voidaan jakaa lisävoitonjakoa.

Siili Solutions Oyj:n emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2014 oli 6 670 674,45 euroa, josta tilikauden voittoa 880 295,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2014 maksettaisiin osinkoa 0,47 euroa osakkeelta eli yhteensä 885 113,40 euroa ulkona olevalla osakemäärällä. Loppuosa jätetään kertyneisiin voittovaroihin. Ehdotettu osingonjako vastaa noin 69,6 % konsernin tilikauden 2014 nettotuloksesta.

Tilikauden päättymisen jälkeen Siilin taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.


YHTIÖKOKOUKSET

Ylimääräinen yhtiökokous 2.1.2014

Ylimääräinen yhtiökokous 2.1.2014 valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 150 000 osaketta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen tai investointien rahoittaminen. Valtuutus sisältää oikeuden päättää kaikista muista osakeantiin liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2014 asti.

Saamansa valtuutuksen nojalla hallitus päätti 2.1.2014 yhteensä 14 156 osakkeen suunnatusta osakeannista Codebakers-yritysoston kauppahinnan suorittamiseksi. Valtuutus päättyi varsinaiseen yhtiökokoukseen 2.4.2014.

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 2.4.2014 Helsingissä. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2013 tilinpäätös sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2013. Osinkoa päätettiin jakaa yhteensä 712 tuhatta euroa eli 0,41 euroa osaketta kohti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla enintään 156 500 kappaletta, mikä on noin 9 % yhtiön osakkeiden 2.4.2014 lukumäärästä. Osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2015 asti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 250 000 osaketta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen tai investointien rahoittaminen. Valtuutus sisältää oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2015 asti.

Ylimääräinen yhtiökokous 1.9.2014

Ylimääräinen yhtiökokous 1.9.2014 valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 400 000 osaketta vastaten 21,2 % yhtiön tämänhetkisistä osakkeista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön Avaus Consulting -yrityskaupan toteuttaminen. Valtuutus sisältää oikeuden päättää kaikista muista osakeantiin liittyvistä ehdoista. Uusi osakeantivaltuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2014 hallitukselle myöntämää valtuutusta päättää osakeannista ja erityisistä oikeuksista. Valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka. Saamansa valtuutuksen nojalla hallitus päätti 1.9.2014 yhteensä 145 727 osakkeen suunnatusta osakeannista Avaus Consulting -yritysoston kauppahinnan suorittamiseksi.

OSAKE JA OSAKEPOHJAINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

Yhtiöllä on vain yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Siili Solutions Oyj:n osakkeita oli 31.12.2014 kaupparekisteriin merkittynä 1 883 220, yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita. Katsauskaudella laskettiin liikkeelle yhteensä 159 883 uutta osaketta. Uusista osakkeista 14 156 liittyi Codebakers Oy:n hankintaan ja osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 9.1.2014. Avaus Consultingin ostoon liittyen laskettiin liikkeelle 145 727 uutta osaketta, jotka merkittiin kaupparekisteriin 4.9.2014.

Yhtiöllä on voimassa oleva avainhenkilöiden osake- ja optiopohjainen kannustinjärjestelmä vuosille 2013–2016. Järjestelmän piiriin kuuluvien avainhenkilöiden hallussa oli tilikauden 2014 päättyessä yhteensä 52 000 osaketta ja 52 000 optio-oikeutta. Lisäksi yhtiön hallussa oli 7 000 optio-oikeutta käytettäväksi mahdollisten uusien avainhenkilöiden sitouttamiseen. Yksi (1) optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Siili Solutions Oyj:n osakkeen. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta on 8,86 euroa osakkeelta määräytyen Siili Solutions Oyj:n osakkeen 1.9.–30.9.2013 välisen ajan kaupankäynnillä painotetun keskikurssin perusteella. Optioilla tapahtuvan osakemerkinnän ehtona on, että yhtiön osakkeen arvo on kaupankäynnillä painotetulla keskikurssilla tarkasteltuna ollut aikavälillä 1.1.–31.12.2016 yhden kolmen kuukauden yhtämittaisen jakson aikana vähintään 18,00 euroa.

Tilikauden 2014 aikana kurssi oli korkeimmillaan 13,75 euroa, alimmillaan 10,59 euroa, keskikurssi 12,62 euroa ja päätöskurssi 31.12. 13,68 euroa. Markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 25,8 miljoonaa euroa, jossa kasvua vuoden 2013 loppuun verrattuna 16,8 %. Siili Solutions Oyj:n osakkeella on NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Liquidity Providing (LP) -toiminnan edellytykset täyttävä markkinatakaussopimus FIM Pankki Oy:n kanssa.

Yhtiöllä oli 31.12.2014 yhteensä 1 443 osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajien lukumäärä kasvoi 2013 vuoden lopusta 176,4 %. Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.siili.fi.

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiön johtoryhmän rakenteessa ja vastuissa tehdyt muutokset astuivat voimaan 1.1.2015 alkaen. Johtoryhmään uusina jäseninä tulivat Tom Jacobsson, joka toimii jatkossa yhtiön operatiivisena johtajana, sekä yhtiön myyntijohtaja Pasi Ropponen. Siilin johtoryhmään kuuluvat 1.1.2015 alkaen Seppo Kuula (toimitusjohtaja), Samuli Siljamäki (talousjohtaja), Tom Jacobsson (operatiivinen johtaja), Aki Ahlroth (johtaja, kulttuuri ja henkilöstö), Markku Seraste (johtaja, laatu ja menetelmät), Erkka Niemi (kehitysjohtaja, palvelukehitys) ja Pasi Ropponen (myyntijohtaja).

Tammikuussa yhtiön hallitus päätti tarjota uusille avainhenkilöille yhteensä 4 000 optio-oikeutta merkittäväksi optio-ohjelman ehtojen mukaisesti heidän vapaasta kaupankäynnistä ostamiaan osakkeita vastaan. Lisäksi yhden yhtiön palveluksessa lopettaneen henkilön optiot palautuivat. Yhtiön hallussa on yhteensä 4 650 optio-oikeutta käytettäväksi mahdollisten uusien avainhenkilöiden sitouttamiseen.

Yhtiön hallitus on 27.2.2015 päättänyt yhtiön liiketoiminnan kansainvälistymisen ja sen myötä myös osakemarkkinan kansainvälistämisen, sekä yleisen osakkeen likviditeetin varmistamiseksi tutkia edellytyksiä yhtiön osakkeen listaamiseksi NASDAQ OMX Helsingin päälistalle. First North -listaus on edesauttanut Siilin kasvua niin yrityskauppojen arvonmäärityksen selkeyttäjänä, yrityksen läpinäkyvyyden tuoman uskottavuuden kautta, kuin median yleisen mielenkiinnon tuoman näkyvyyden muodossa. Yhtiö on päättänyt siirtyä vuoden 2015 aikana IFRS-raportointiin tuodakseen päälistayhtiöitä vastaavan tulostiedon sijoittajille ja sen liiketoiminta on kasvanut merkittävästi First North -listautumisesta. Yhtiö raportoi selvityksen etenemisestä puolivuotiskatsauksen julkistuksen yhteydessä 14.8.2015.

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LAADINTAPERIAATTEET

Tilinpäätöstiedote on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Tiedotteeseen sisältyvät tilinpäätösluvut ovat tilintarkastettuja. Codebakers Oy:n luvut on yhdistetty Siili Solutions -konserniin 1.1.2014 alkaen ja Avaus Consulting -konsernin luvut 1.9.2014 alkaen. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat yhtenevät vuosikertomuksessa 2013 julkaistujen periaatteiden kanssa.

TALOUDELLINEN KALENTERI VUONNA 2015

Siili Solutions järjestää 6.2.2015 julkaistun yhtiötiedotteen mukaisesti analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle tulostiedotustilaisuuden 27.2.2015 kello 10:15 alkaen. Tilaisuuden esitysmateriaalit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilta tilaisuuden päätyttyä.

Viikko 10/2015 Vuosikertomus 2014 yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.siili.fi
2.4.2015 Varsinainen yhtiökokous

14.8.2015 Puolivuotiskatsaus kaudelta 1.1.–30.6.2015


Tuloslaskelma

1 000 € 7-12/2014 konserni 7-12/2013 konserni 2014 konserni 2013 konserni
 LIIKEVAIHTO 16 666 9 384 29 497 18 798
 Liiketoiminnan muut tuotot 144 - 144 -
 Materiaalit ja palvelut -2 098 -1 255 -3 667 -2 487
 Henkilöstökulut -10 858 -6 337 -20 072 -12 932
 Poistot ja arvonalentumiset -819 -295 -1 274 -416
 Liiketoiminnan muut kulut -1 718 -807 -2 862 -1 589
         
 LIIKEVOITTO 1 317 691 1 765 1 374
         
 Rahoituskulut netto -9 -2 -12 -6
         
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 1 309 688 1 753 1 368
         
 Tuloverot -318 -152 -482 -326
 TILIKAUDEN VOITTO 990 536 1 271 1 042


Tase 

1 000 € 31.12.2014 konserni 31.12.2013 konserni
 V A S T A A V A A    
     PYSYVÄT VASTAAVAT    
     Aineettomat hyödykkeet yhteensä 8 043 1 857
          Liikearvo 541 420
          Konserniliikearvo 7 442 1 437
          Muut pitkävaikutteiset menot 60 -
     Aineelliset hyödykkeet yhteensä 447 165
          Koneet ja kalusto 447 165
     PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 8 490 2 022
     
     VAIHTUVAT VASTAAVAT    
     Saamiset    
        Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 455 443
          Lainasaamiset 443 443
          Muut saamiset 12 -
        Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 6 807 3 474
          Myyntisaamiset 5 910 2 891
          Lainasaamiset 3 -
          Muut saamiset 100 9
          Siirtosaamiset 793 574
     Rahat ja pankkisaamiset 3 870 2 584
     VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 11 132 6 501
 VASTAAVAA YHTEENSÄ 19 622 8 523

 

1 000 € 31.12.2014 konserni 31.12.2013 konserni
 V A S T A T T A V A A    
     OMA PÄÄOMA    
     Osakepääoma yhteensä 100 100
          Osakepääoma 100 100
     Käyvän arvon rahasto 2 075 -
     Muut rahastot yhteensä 5 084 3 025
         Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5 084 3 025
     Edellisten tilikausien voitto (tappio) 726 433
     Tilikauden voitto (tappio) 1 271 1 042
     OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 9 256 4 600
     
     VIERAS PÄÄOMA    
     Pitkäaikaiset lainat yhteensä 1560 -
          Lainat rahoituslaitoksilta 1560 -
     Lyhytaikaiset lainat yhteensä 8 806 3 923
          Lainat rahoituslaitoksilta 390 -
          Muut ennakot 238 -
          Ostovelat 921 558
          Muut velat 3 324 1 156
          Siirtovelat 3 932 2 210
     VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 10 366 3 923
     
 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 19 622 8 523

   

Rahoituslaskelma

1 000 € 7-12/2014 konserni 7-12/2013 konserni 2014 konserni 2013 konserni
Liiketoiminta        
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1 795 688 2 239 1 368
Poistot ja arvonalentumiset 333 295 788 416
Muut oikaisut -37 - -37 -
Välittömät verot -248 -155 -475 -291
Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys (-), vähennys (+) -141 318 -1 260 71
Korottomat lyhytaik. velat, lisäys (+), vähennys (-) 1 051 226 1 002 294
Muut lyhytaikaiset velat, lisäys (+), vähennys (-) 222 -138 548 -175
Liiketoiminnan rahavirta 2 975 1 234 2 804 1 683
         
Investoinnit        
Investoinnit (aineelliset ja aineettomat) -188 -39 -337 -85
Investointi tytäryritykseen -1 856 49 -2 446 -641
Investointien rahavirta -2 045 10 -2 784 -726
         
Rahoitus        
Maksullinen osakeanti - 18 - 18
Lainasaamisten takaisinmaksu 2 - 2 -
Pitkäaikaiset lainat 1 950 - 1 950 -
Maksetut osingot ja muu voitonjako - - -712 -517
Rahoituksen rahavirta 1 952 18 1 240 -499
         
Rahavarojen muutos lisäys (+), vähennys (-) 2 883 1 261 1 261 458
         
Rahavarat kauden alussa 962 1 323 2 584 2 127
Rahavarat kauden lopussa 3 845 2 584 3 845 2 584

 

Laskelma oman pääoman muutoksesta
 

KONSERNIN LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA

       
           
(1 000 EUR) Osake-pääoma Käyvän arvon rahasto Sij. vapaan oman
pääoman rahasto
Kertyneet
voittovarat
Oma pää-
oma yht.
Oma pääoma 1.1.2014 100 0 3 025 1 475 4 600
 
Tilikauden tulos
      1 271 1 271
Muuntoerot       -37 -37
 
Osakeannit
    2 059   2 059
Osingonjako       -712 -712
Muut muutokset *)   2 075     2 075
Oma pääoma 31.12.2014 100 2 075 5 084 1 997 9 256
           
*) Arvio yrityshankintojen lisäkauppahintana suoritettavasta osakevastikkeesta
           
(1 000 EUR) Osake-pääoma Käyvän arvon rahasto Sij. vapaan oman
pääoman rahasto
Kertyneet
voittovarat
Oma pää-
oma yht.
Oma pääoma 1.1.2013 100   1 789 950 2 839
 
Tilikauden tulos
      1 042 1 042
 
Osakeannit
    1 236   1 236
Osingonjako       -517 -517
Oma pääoma 31.12.2013 100 0 3 025 1 475 4 600


Korolliset velat 

Lainat rahoituslaitoksilta (1 000 EUR) Konserni 2014 Konserni 2013
Seuraavan vuoden aikana erääntyvät 390 -
Myöhemmin erääntyvät   1 560 -
Yhteensä       1 950 -


Yrityskiinnitykset 3.600.000 euroa ovat lainan 1.950.000 euroa ja luottolimiitin 1.500.000 euroa vakuutena. Luottolimiitti ei ollut katsauskauden lopussa käytössä.  Lisäksi Avaus Consulting Oy:n osakkeet on pantattu lainan vakuudeksi ja yhtiöllä on yrityskiinnityksiä 1.200.000 euroa yleisvakuutena. Haltiavelkakirjat ovat Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallussa.

Siilin pankkilainoihin liittyy kovenantteja, joiden mukaan rahoituslaitoksella on oikeus irtisanoa luottosopimus, jos kovenanttiehdot eivät täyty. Kovenanttiehtojen perusteena ovat korollisten velkojen suhde käyttökatteeseen sekä omavaraisuusaste. Tunnusluvut tarkastetaan puolivuosittain ja kovenanttiehdot täyttyivät tarkasteluhetkellä.

   

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vakuudet
 

Vuokravastuut (1 000 EUR)   Konserni 2014 Konserni 2013
Seuraavan vuoden aikana erääntyvät 655 87
Myöhemmin erääntyvät   1 316 -
Yhteensä       1 971 87
           
           
Leasingvastuut (1 000 EUR)   Konserni 2014 Konserni 2013
Seuraavan vuoden aikana erääntyvät 83 29
Myöhemmin erääntyvät   59 40
Yhteensä       142 69
           
           
Muut annetut vastuusitoumukset (1 000 EUR) Konserni 2014 Konserni 2013
Vuokravakuudet     35 15
Vuokratakaukset     194 35
Yrityskortit     8 8
Yhteensä       237 58

Yrityskorteissa vastuun määrä yhteensä 84.000 euroa, josta katsauskauden lopussa käytössä oli 8.368,02  euroa.

Avaus Consulting -yrityskaupan ehtoihin sisältyvä lisäkauppahinta on kaksiosainen, jonka jälkimmäisen osan toteutuminen perustuu tilikauden 2015 vahvistettuihin lukuihin ja on enintään noin 2,6 miljoonaa euroa. Tästä osuudesta ei ole tehty kirjauksia tilinpäätökseen 2014.


Helsingissä 27. päivänä helmikuuta

Siili Solutions Oyj hallitus


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Seppo Kuula
puhelin: 040 370 0032

Talousjohtaja Samuli Siljamäki
puhelin: 040 709 2848

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy
puhelin: 09 6129 670Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on suomalainen moderni ohjelmistointegraattori ja digitaalisten palveluiden kehittäjä, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia IT-asiantuntijapalveluita julkishallinnolle, pankeille, mediatoimialalle ja teollisuudelle. Yhtiön ensisijaisina kohdeasiakkaina ovat Suomen 500 suurinta yritystä sekä valtion- ja kunnallishallinto. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingin ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.fi


Siili Solutions Tilinpäätöstiedote 27022015.pdf