Paskelbta: 2012-03-22 16:02:27 CET
AB „Grigeo“
Pranešimas apie esminį įvykį

AB GRIGIŠKĖS eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas 2012 m. balandžio 25 d.

Vilnius, Lietuva, 2012-03-22 16:02 CET -- Akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“, juridinio asmens kodas 110012450, buveinės adresas Vilniaus g. 10, Grigiškės, LT-27101, Vilniaus m. sav., (toliau – Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo data ir laikas – 2012 m. balandžio 25 d., (trečiadienis) 11.00 val.

Susirinkimo vieta –Vilniaus g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav. Bendrovės administracinio pastato II aukštas.

Akcininkų registracijos pradžia – 10.30 val., pabaiga – 10.55 val.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2012 m. balandžio 18 d.

Dalyvauti ir balsuoti šaukiamame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (2012 m. balandžio 18 d.) pabaigoje yra Bendrovės akcininkai.

Visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos diena – 2012 m. gegužės 10 d. Teisę gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą) turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo bus Bendrovės akcininkai.

 

Valdybos siūloma eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1.       Bendrovės 2011 m. konsoliduotasis metinis pranešimas.

2.       Bendrovės 2011 m. auditoriaus išvada.

3.       Bendrovės 2011 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

4.       Bendrovės 2011 m. pelno paskirstymas.

5.       Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.

 

Akcininkas, dalyvaujantis Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkams suteikiamos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatytos turtinės ir neturtinės akcininkų teisės. Akcininkas, turintis teisę dalyvauti ir balsuoti minėtame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu šiame pranešime nurodytame visuotiniame akcininkų susirinkime. Toks rašytinis įgaliojimas turi būti patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka ir turi būti pristatytas į Bendrovę adresu Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav., ne vėliau kaip iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos 2012 m. balandžio 25 dieną. Akcininkas, turintis teisę dalyvauti ir balsuoti Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, taip pat turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Toks akcininko įgaliojimas notaro netvirtinamas. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei bei atsiųsti įgaliojimą elektroniniu paštu info@grigiskes.lt ne vėliau kaip iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos 2012 m. balandžio 25 dieną. Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas (nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai numato siauresnes įgaliotinio teises). Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti. Bendrovė nėra nustačiusi įgaliojimo atstovauti akcininkui visuotiniame akcininkų susirinkime formos.

Bendrovė nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti, balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Informuojame, kad eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenis bus pateiktas Bendrovės interneto svetainėje www.grigiskes.lt, skyrelyje „Investuotojams“. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pateikti elektroniniu paštu info@grigiskes.lt arba pristatyti į Bendrovę adresu Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav. ne vėliau kaip iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos 2012 m. balandžio 25 dieną. Jeigu akcininkas bendrojo balsavimo biuletenį siunčia paštu, jis turi būti gautas Bendrovėje iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Laikoma, kad akcininkas iš anksto nebalsavo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 30 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų. Jeigu bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios, laikoma, kad akcininkas šiuo klausimu iš anksto nebalsavo.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti papildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirikimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu info@grigiskes.lt arba pristatyti į Bendrovę adresu Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav. ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo.

Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu ar elektroniniu paštu info@grigiskes.lt siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, audito įmonę.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su 2012 m. balandžio 25 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@grigiskes.lt arba pristatomi į Bendrovę adresu Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav. ne vėliau kaip iki 2012 m. balandžio 19 d. Bendro pobūdžio atsakymai bus skelbiami Bendrovės interneto svetainėje www.grigiskes.lt, skyrelyje „Investuotojams". Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto svetainėje.

Nuo 2012 m. balandžio 3 d. akcininkai, atvykę į Bendrovės buveinę Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav. darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 16.30 val. gali susipažinti su Bendrovės dokumentais, susijusiais su akcininkų susirinkimo darbotvarke, susirinkimo sprendimų projektais, kita papildoma medžiaga ir informacija, susijusia su akcininkų teisių įgyvendinimu. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektai, bendrojo balsavimo biuletenio forma ir kiti dokumentai, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui bus pateikti Bendrovės interneto svetainėje www.grigiskes.lt, skyrelyje „Investuotojams“.

Bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 60 000 000 akcijų.

 

         Gintautas Pangonis
         Generalinis Direktorius
         (+370-5) 243 58 01