Paskelbta: 2021-04-07 17:03:44 CEST
AB "Rokiškio sūris"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Rokiškio sūris“ valdyba patvirtino 2020 m. audituotus veiklos rezultatus

2021 m. balandžio 7 d. AB „Rokiškio sūris“ valdyba patvirtino 2020 m. audituotas Bendrovės konsoliduotas ir patronuojančios Bendrovės finansines ataskaitas bei 2020 m. Bendrovės konsoliduotą metinį pranešimą, 2020 m. Bendrovės pelno paskirstymo projektą ir pasiūlė šias ataskaitas bei pelno paskirstymo projektą pateikti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti.

AB „Rokiškio sūris“ grupės 2020 m. audituoti konsoliduoti pardavimai sudaro 210 829 tūkst. eurų, t.y. 0,2  proc. daugiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2019 m. audituoti konsoliduoti  pardavimai sudarė  210 423  tūkst. eurų.
AB „Rokiškio sūris“ grupė per  2020  m. uždirbo 4 061  tūkst. eurų grynojo pelno, t.y. 0,98 proc. mažiau negu per  2019 m. AB „Rokiškio sūris“ grupės  2019 m. grynasis pelnas sudarė 4 101 tūkst. eurų.

Pagal valdybos patvirtintą Bendrovės pelno paskirstymo projektą: iš Bendrovės paskirstytino pelno 74 432 tūkst. eurų, valdyba siūlo skirti 3 501 tūkst. eurų 2020 m. dividendams išmokėti, t.y. 0,10 euro dividendų vienai akcijai.

Dalius Trumpa
Bendrovės vadovas
+37045855200

PriedasRokiskio Suris AB_FA_2020.pdf