Paskelbta: 2021-02-17 13:15:56 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Ignitis grupė“ gauto papildyto Finansų ministerijos Lūkesčių rašto

AB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir Bendrovė) informuoja, kad 2021 m. vasario 17 d. gavo 73,08 proc. Bendrovės akcijų valdančios Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Finansų ministerija)  papildytą akcininko lūkesčių raštą (toliau – Lūkesčių raštas).

Lūkesčių rašto peržiūros poreikis atsirado pasikeitus Vyriausybei. Bendrovė šį žingsnį vertina teigiamai, nes Lūkesčių raštu pritariama Bendrovės vykdomai strategijai. Pagrindinio akcininko keliami lūkesčiai strateginėms Bendrovės kryptims yra nepakitę ir nuoseklūs ankstesniems lūkesčių raštams.

Pagrindiniai pokyčiai Lūkesčių rašte trumpai:

  • Tikimasi tolimesnio veiklos tęstinumo ir nuoseklumo;
  • Bendrovei keliami ilgalaikiai tikslai turi būti susieti su ketverių metų strateginiu planu. O pagrindiniams vadovams keliami ilgalaikiai tikslai turi atitikti Bendrovės ilgalaikius tikslus bei gerąsias tarptautines praktikas. Šie tikslai turėtų apimti ir orientuotis į efektyvumo reguliuojamoje veikloje didinimą, akcininko grąžos ir kapitalo grąžos didinimą, žaliosios gamybos plėtrą bei aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir gerosios įmonių valdysenos praktikų gerinimą;
  • Ilgalaikius tikslus pasiekę pagrindiniai vadovai gali būti motyvuojami suteikiant Bendrovės akcijų. Akcijos pagrindiniams vadovams gali būti suteikiamos tik jeigu žaliosios gamybos rezultatas auga reikšmingai sparčiau nei reguliuojamos monopolinės veiklos rezultatas;
  • Įmonių grupė turi prisidėti prie bendruomeninės energetikos vystymo;
  • Įmonių grupė turi prisidėti prie Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje keliamų tikslų, vystant naujus ir/ar atnaujinant esamus gamybos pajėgumus;
  • Įmonių grupė turi dėti geriausias pastangas įgyvendinti suskystintų gamtinių dujų terminalo paskirtojo tiekėjo veiklos efektyvumo didinimo priemones.

Plačiau:

Finansų ministerija į atnaujintą Lūkesčių raštą įtraukė nuostatą, kad Bendrovei keliami ilgalaikiai tikslai turi būti susieti su „Ignitis grupės“ įmonių grupės strategija. Siekiant pagrindinius Įmonių grupės vadovus motyvuoti įgyvendinti tvarius ir ilgalaikius tikslus, suteikti papildomą paskatą Įmonių grupės darbuotojams ir užtikrinti Įmonių grupės strategijos bei ilgalaikių tikslų įgyvendinimą, Įmonių grupėje taikomos Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo tvirtinamos Bendrovės akcijų suteikimo taisyklės.

Pažymima, kad pagrindiniams vadovams keliami ilgalaikiai tikslai turi atitikti Bendrovės ilgalaikius tikslus bei gerąsias tarptautines praktikas. Šie tikslai turės apimti ir orientuotis į efektyvumo reguliuojamoje veikloje didinimą, akcininko grąžos ir kapitalo grąžos didinimą, žaliosios gamybos plėtrą bei aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir gerosios įmonių valdysenos praktikų gerinimą.

Lūkesčių rašte nurodoma, kad pagrindiniams Bendrovės vadovams akcijos gali būti suteikiamos tik tuo atveju, jeigu žaliosios gamybos finansinis rezultatas auga reikšmingai sparčiau nei reguliuojamos Bendrovės monopolinės veiklos finansinis rezultatas.

Svarbu pabrėžti, kad pastaroji nuostata taikytina tik ateityje pasirašomoms opcionų sutartims. Vis dėlto „Ignitis grupės“ pagrindiniai vadovai, atsakingai vertindami keliamus lūkesčius, patys inicijuos jau pasirašytų 2020-2023 metų opcionų programos sutarčių pakeitimus, įtraukiant papildomą nuostatą, tiesiogiai ribojančią pelno iš reguliuojamos monopolinės veiklos auginimo galimybę. Vadovų vertinimu, ši nuostata atspindi Bendrovės ir jos vadovų pasiryžimą tolimesnę plėtrą sieti pagrinde su žaliąja gamyba.

Finansų ministerija Lūkesčių rašte pabrėžia, kad iš „Ignitis grupės“ įmonių grupės tikimasi veiklos tęstinumo ir plėtros nuoseklumo – ir toliau turėtų būti įgyvendinami elektros energijos ir šilumos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių projektai, kuriami nauji veiklos modeliai, vystomi inovatyvūs energetikos sprendimai ir vykdoma plėtra regione.

Lūkesčių rašte pažymima, kad Bendrovės įmonių grupė turi tęsti investicijas į Lietuvos elektros energijos ir gamtinių dujų skirstymo tinklus, siekdama modernizuoti šį strateginės reikšmės turtą, ir skaitmeninti skirstomąjį elektros energijos tinklą, įgyvendindama išmaniųjų skaitiklių diegimo programą planuota apimtimi, kas sudarys sąlygas efektyvumui, lankstumui, įgalins konkurenciją rinkoje, suteiks postūmį kurtis naujoms paslaugoms, kurios bus naudingos kiekvienam vartotojui.

Įmonių grupė taip pat turi prisidėti prie bendruomeninės energetikos plėtros įgalinant vartotojus aktyviai dalyvauti elektros energijos rinkoje teikiant sistemos lankstumo paslaugas, gaminant, kaupiant ar parduodant pačių iš atsinaujinančių energijos išteklių pasigamintą elektros energiją, motyvuojant vartotojus keisti vartojimo įpročius realiuoju laiku reaguojant į pokyčius elektros rinkoje, bei skatinant vartotojus tapti nutolusių atsinaujinančių energijos išteklių elektrinių bendrasavininkais.

Finansų ministerija pažymi, kad prioritetas taip pat turėtų būti skiriamas patikimai ir lanksčiai Lietuvos energetikos sistemai užtikrinti, teikiant rezervų ir sistemines paslaugas. Įmonių grupė turi prisidėti prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijoje numatytų tikslų pasiekimo, vystant naujus ir/ar atnaujinant esamus elektros energijos gamybos pajėgumus.

Be to, tikimasi, kad įmonių grupė prisidės skatinant energetikos inovacijas Lietuvoje. Finansų ministerija teigia, kad turi būti siekiama aktyviai diegti energetikos inovacijas bei naujausias technologijas ir demonstracinius projektus, įskaitant naudojimąsi Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos inovacijų skatinimo mechanizmu, bei turi būti prisidedama prie Lietuvos energetikos srities inovacijų ekosistemos sustiprinimo veiksmų plano priemonių, kuriose numatytas valstybės valdomų energetikos įmonių įsitraukimas, įgyvendinimo. Turėtų būti glaudžiai bendradarbiaujama su vietiniu ir tarptautiniu verslu bei mokslu, kuriamas potencialas inovatyvių energetikos produktų ir paslaugų eksportui.

Taip pat tikimasi, kad Bendrovės įmonių grupė dės geriausias pastangas įgyvendindama suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) terminalo paskirtojo tiekėjo veiklos efektyvumo didinimo priemones, kurios leistų užtikrinti mažiausią neigiamą poveikį gamtinių dujų kainai bei prisidėtų prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos tikslų įgyvendinimo.

Susipažinti su atnaujintu Lūkesčių raštu galima prisegtame dokumente.

Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius
„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas
arturas.ketlerius@ignitis.lt
+370 620 76076

PriedasLūkesčių raštas 2021 02 17.pdf