Avaldatud: 2021-02-16 07:00:00 CET
LHV Group
Börsiteade

LHV Groupi 2021. aasta finantsplaan ja viieaastane finantsprognoos

AS LHV Group avalikustab käesolevaga finantsplaani 2021. aastaks ning pikema viieaastase finantsprognoosi. Finantsplaani avalikustamise eesmärk on pakkuda investoritele läbipaistvat ülevaadet ettevõtte plaanidest ja kasvusuunast. Finantsplaan ei sisalda erakorralisi tulusid.

Finantsplaani järgi kasvavad AS-i LHV Group konsolideerimisgrupi tulud 2021. aastal 17% 121,5 miljoni euroni, kulud 37% 60,3 miljoni euroni ning puhaskasum 5% 41,7 miljoni euroni. Kulude kasv summas 4,4 miljonit eurot on seotud II sambast lahkuvate klientidega seonduva mitterahavoolise täiendava kulumiga. Ilma antud kulumit arvestamata kasvaks puhaskasum 16% 46,2 miljoni euroni. Finantsplaan ei sisalda võimalikku LHV Varahalduse edukustasu.

Võtmenäitajad FP2021 2020
Maksude-eelne kasum 49,3 48,7 +1%
Puhaskasum 41,7 39,8 +5%
Puhaskasum ilma Varahalduse täiendava kulumita 46,2 39,8 +16%
Laenud (mln eurot) 2604 2209 +18%
Hoiused (mln eurot) 4101 4120 -0%
Fondide maht (mln eurot) 1221 1537 -21%
Kulu/tulu suhe 49,6% 42,5% +7,1 pp
ROE (tulumaksueelne; omanike osa) 18,7% 21,0% -2,3 pp
Kapitali adekvaatsus 18,2% 19,3% -1,1 pp

* Ärimahud toodud miljonites eurodes

Finantsplaani järgi jätkub 2021. aastal LHV laenuportfelli kasv. Grupi konsolideeritud laenude maht suureneb 395 miljoni euro võrra (18%), peamiselt ettevõtete laenude (+203 miljonit eurot) ja kodulaenude (+163 miljonit eurot) arvelt. Hoiuste osas näeb finantsplaan ette sama taseme säilimist nagu 2020. aastal, kuna finantsvahendajate hoiuste maht stabiliseerub ligi 1 miljardi euro tasemel ning hoiuseplatvormide kaudu kaasatud hoiused vähenevad, samal ajal kui jaeklientide hoiuste maht jätkab kasvu. Finantseerimisallikana on LHV-l plaanis välja anda mitte-eelistatud tagamata (non-preferred senior) võlakirju mahus 135 miljonit eurot.

LHV juhitud fondide maht 2021. aastal pensionireformi jõustumise tõttu väheneb. Finantsplaanis on arvestatud aktiivsete klientide 29% vähenemisega, mis toob kaasa fondide mahu 316 miljoni eurose languse. Ettevõtte kasumlikkust mõjutab negatiivselt II sambast lahkuvate klientidega seonduv mitterahaline täiendav kulum summas 4,4 miljonit eurot. Ilma kulumita ja võimalikku edukustasu arvestamata oleks LHV Varahalduse kasum 1,2 miljonit eurot.

Grupi kulu/tulu suhe on suurenemas pensionifondidest lahkuvate klientidega seotud immateriaalse vara allahindluse ja oluliste investeeringute tõttu. Grupi tütarettevõte LHV UK Limited alustab pangalitsentsi taotlemist Ühendkuningriigis ning aktiivselt on käimas AS-i LHV Kindlustus toodete arendus ja turuletoomine. LHV Kindlustuse eesmärk 2021. aastal on puhaskasumisse jõudmine.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu kommentaar:
"LHV jätkab kasvuettevõttena, meie koduturgudeks on Eesti ja Ühendkuningriik. Meie pikaajaline siht on pakkuda klientidele parimat teenindust – olenemata kliendigrupist või teeninduskanalist – ning olla rahvusvahelistele finantsvahendajatele kaasamõtlevaim finantsteenuste pakkuja. Meie jaoks on tähtsad läbipaistvus ja investoritele 20% omakapitali tootluse pakkumine. Oleme ühiskondlikult parimate juhtimispraktikate, positiivsete sotsiaalsete mõjude ja kliimaeesmärkidega ettevõte. Hoolimata jõulistest ambitsioonidest ei soovi me kasvada kasumlikkuse ja riskide arvelt.

Järgmise viie aasta jooksul soovime laenude mahtu ja hoiuseid kasvatada 2,5 miljardi ja fonde 600 miljoni euro võrra. Lisaks keskendume üha enam rahvusvahelisele kasvule, eraldades oma finantsvahendajate ärisuuna. Soovime asutada Ühendkuningriigis eraldi panga, kuid see eeldab vähemalt aasta kestvaid ettevalmistusi ja kohalikult järelvalvelt loa saamist.

Kiire kasv iseloomustab ka 2021. aastat, kui laenumahud kasvavad 400 miljoni euro võrra. Hoiuste mahu kasvu me selleks aastaks ette ei näe, kuivõrd 2020. aasta lõpus olid finantsvahendajate hoiused jõudnud tasemele, kus ootame nende stabiliseerumist. Tavaklientide hoiuste suurenemisele vastukaaluks vähenevad hoiuseplatvormidelt võetud hoiuste mahud.

Fondide mahu vähenemine on seotud pensionifondidest lahkuvate klientidega sügisel, ootame fondide mahtude taastumist senisele tasemele 2023. aastal. Puhaskasumi kasvu 2021. aastal mõjutab pensionifondidest lahkuvate klientidega seotud immateriaalse vara allahindlus, mis on mitterahavooline ja ei mõjuta omavahendeid. Ilma selleta oleks kasum 46,2 miljonit eurot koos aastase kasvuga 16%. Lisaks on oluline märkida, et 2021. aastasse ei ole raskesti prognoositavate sisendite tõttu planeeritud edukustasu, mida hea tootluse korral on võimalik saavutada. 2020. aasta tulemustesse tõi edukustasu 6,2 miljonit eurot.

Oleme pingutanud, et kasvu tagamiseks oleks LHV Pangal võimalikult tugev pakkumine. Eraisikute puhul paneme rõhu kliendibaasi kasvatamisele ja klientide aktiivsuse suurendamisele. Ettevõtete puhul keskendume laenuportfelli kasvatamisele ning kaubanduse finantseerimise osakaalu suurendamisele. Finantsvahendajate ärisuunal keskendume ettevalmistustele Ühendkuningriigis panga loomiseks. LHV Kindlustuse puhul alustame tegevust, seades eesmärgiks korrata panga edu. LHV Varahalduse poolt juhitud pensionifondides on esikohal tugeva pikaajalise tootluse saavutamine."

 

Finantsprognoos 2021–2025

Ühtlasi avalikustab AS LHV Group järgmise viie aasta finantsprognoosi. Prognoosi kohaselt kasvavad grupi tulud järgneval viiel aastal keskmiselt 16%, samal ajal kui kulud kasvavad keskmiselt 8% aastas. Prognoosi kohaselt jõuab LHV konsolideeritud puhaskasum 27%-lise keskmise aastakasvuga 2025. aastaks ligi 108,5 miljoni euroni.

Võtmenäitajad FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 FP2025
Maksude-eelne kasum 49,3 62,7 78,1 98,4 123,3
Puhaskasum 41,7 54,1 68,1 86,0 108,5
Puhaskasum ilma Varahalduse täiendava kulumita 46,2 54,6 68,6 86,6 109,1
Laenud 2604 3058 3573 4120 4690
Hoiused 4101 4746 5284 5924 6604
Fondide maht 1221 1385 1630 1900 2138
Kulu/tulu suhe 49,6% 45,9% 42,7% 39,8% 37,0%
ROE (tulumaksueelne; omanike osa) 18,7% 20,5% 21,7% 22,9% 23,9%
Kapitali adekvaatsus 18,2% 18,6% 18,3% 19,4% 19,4%

* Ärimahud toodud miljonites eurodes

Finantsprognoos näeb järgmiseks viieks aastaks ette kõikide oluliste ärimahtude orgaanilist kasvu. Võrreldes 2020. aasta lõpuga suureneb hoiuste maht 60% 6,60 miljardi euroni ja laenuportfell 112% 4,69 miljardi euroni. Prognoos näeb ette LHV juhitud fondide mahu taastumist senisele tasemele 2023. aastal ja 2025. aasta lõpuks 39% kasvu võrreldes 2020. aastaga ehk 2,14 miljardi euroni.

Viie aasta jooksul on tulude kasv plaanitud oluliselt kiiremaks kulude kasvust. Kulude puhul on arvestatud maksukulude suurenemisega. 2025. aastaks väheneb kulu/tulu suhe 37%-ni. Aktsionäride tulumaksueelsel puhaskasumil põhineva omakapitali tootluses saavutatakse eesmärgiks olev 20% tootlus prognoosi järgi 2022. aastal. Lisakapitali vajadus lahendatakse prognoosi järgi võlakirjade abil kapitali kaasamisega.

Viie aasta jooksul võib ettevõte ja majanduskeskkond oluliselt muutuda. Viieaastase prognoosi koostamisel on eeldusteks võetud majanduskeskkonna kriisijärgne paranemine ning ärimahtude suurenemine, samal ajal kui intressikeskkonnas olulisi muutusi ette ei nähta. Plaanis on arvestatud LHV senise dividendipoliitika jätkumisega. Varahalduse finantsplaan võimalikku edukustasu ei sisalda. UK tütarettevõtte puhul on prognoosis arvestatud ainult asutamiskuludega järgmise kahe aasta jooksul, paralleelselt on arvestatud olemasoleva filiaali finantsprognoosiga. LHV UK panga finantsprognoos tehakse peale tegevusloa saamist, kui kohalik järelevalve on selleks loa andnud.

 

LHV Group muudab 2021. aasta finantsplaani juhul, kui muutub tõenäoliseks planeeritava puhaskasumi rohkem kui 10% ulatuses erinevus finantsplaanist. Viie aasta prognoosi uuendab ettevõte taas 2022. aasta alguses või vajadusel koos 2021. aasta finantsplaani muudatustega.

Finantsplaanide tutvustamiseks korraldab LHV veebiseminaride keskkonna Zoom kaudu investorkohtumise 16. veebruaril kell 9.00. Investoreil ja huvilistel palume registreeruda aadressil https://lhvbank.zoom.us/webinar/register/WN_E2mO-6iSStqis2_d9JrIRA.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. LHV-s töötab üle 520 inimese. LHV pangateenuseid kasutab ligi 259 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on üle 180 000 aktiivse kliendi. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 140 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.


 

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee 


 


 


 


 

ManusLHV Group FP 2021 ET.pdf